its murr Schunk

Certifikační sdružení pro personál (APC) – kvalifikace a certifikace personálu v NDT

Certifikační sdružení pro personál (Association for Personnel Certification - APC) bylo založeno v roce 1995 jako zájmové sdružení právnických osob a navázalo na předchozí kvalifikační a certifikační systém pracovníků v oboru nedestruktivní defektoskopie (NDT). V současné době tvoří sdružení 48 členů z řad významných průmyslových podniků a zabezpečuje kvalifikace a personální certifikaci pracovníků v oblasti nedestruktivního zkoušení (NDT) a dalších technických oborech.  

 

Kdo jsme a co nabízíme v oboru NDT
Personální certifikace je jednou z neuznávanějších forem prokazování odborné způsobilosti lidí. Je realizovaná objektivními postupy a nezávislými akreditovanými organizacemi.
- APC je akreditováno Českým institutem pro akreditaci (ČIA, o.p.s) dle normy EN ISO/IEC 17024:2003 – Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob.
- APC je v oboru nedestruktivní defektoskopie za ČR vybraným uznaným certifikačním orgánem EFNDT (Evropské federace pro nedestruktivní testování).
- APC má dále udělenu autorizaci v předmětu schvalování NDT pracovníků podle směrnice pro tlaková zařízení PED 97/23/EC s ohledem na dodržování ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení, ve znění nařízení vlády č. 621/2004 Sb.
- Notifikace APC je udělena European Commission a je možné ji najít v sekci Conformity Assessment Bodies na webových stránkách: http://ec.europa.eu/enterprise/pressure_equipment/index_en.html

V oblasti NDT nabízí APC uchazečům, kteří potřebují získat nebo si udržet kvalifikaci a certifikaci tyto NDT systémy:

a)    NDT - program kvalifikace a certifikace dle standardu Std 101 APC v souladu s požadavky normy ČSN EN 473 a ISO 9712
b)    NDT-  program kvalifikace a certifikace ve specifických činnostech NDT dle standardu  Std 201 APC
c)    NDT -  program kvalifikace a certifikace dle standardu  Std 301 APC (uzavřeno pro nové uchazeče)
d)    Osvědčení PED pro tlaková zařízení - v souladu s požadavky směrnice EU pro tlaková zařízení PED 97/23/EC (pro vybrané metody v Std 101, 201 a 301 APC)
APC při udržování stávajících a tvorbě nových programů kvalifikace a certifikace významně spolupracuje s univerzitami a příslušnými asociacemi s cílem zabezpečit vysokou odbornou úroveň technického personálu.
V letošním roce bylo ukončeno zavádění a akreditace dvou metod zkoušení v oblasti NDT:
a)    program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712 - obor nedestruktivní defektoskopie metoda zkoušení magnetickými rozptylovými toky (FT), výrobkový sektor ocelová lana - wr (důlní lana, lana lanovek a vleků, zdvihací zařízení a ostatní) pro průmyslový sektor LG (těžební průmysl, zdvihací zařízení, konstrukce a doprava).
Metoda zkoušení je určena pro pracovníky báňského a drážního průmyslu. Školení a zkoušky probíhají na Vysoké škole báňské v Ostravě, která se současně stala odborným garantem pro metodu.
b)    program kvalifikace a certifikace dle ČSN EN 473 a ISO 9712 - obor nedestruktivní defektoskopie metoda zkoušení akustickou emisí (AT), průmyslový sektor MS (NDT služby při předprovozních a provozních zkouškách).
Metoda zkoušení je určena pro pracovníky z různých oblastí průmyslu. Školení a zkoušky probíhají pod APC ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR v Praze. Odborným garantem pro metodu se stala ČNDT, která se z velké části podílela na zavedení metody v České republice.
Jak získat personální certifikát ?
Personální certifikát uchazeč získá na základě splnění základních kritérií, která jsou definována v příslušném standardu APC daného programu kvalifikace a certifikace. Kvalifikační a certifikační standard je volně ke stažení na webových stránkách APC popř. na vyžádání zaslán. Pro splnění certifikačních požadavků musí být absolvováno školení v požadovaném rozsahu, úspěšně složená kvalifikační zkouška a splněna požadovaná praxe.
Požadovaná školení a zkoušky musí být absolvovány u některého ze schválených školicích a zkušebních středisek APC. Schválená střediska jsou samostatnými právními subjekty a schválení pro svou činnost (školení, zkoušení) jim uděluje APC prostřednictvím Schvalovacího listu.
Seznam schválených středisek APC s kontaktními údaji je k nalezení rovněž na našich webových stránkách nebo v Katalogu služeb APC u daného programu kvalifikace a certifikace.
O certifikát si uchazeč zažádá přímo v APC vyplněním žádosti v požadovaném kvalifikačním a certifikačním systému. Žádost je ke stažení na webu APC.
Detailní informace o nabízených kvalifikacích, možnostech získání certifikace, postupech a novinkách v této oblasti lze získat na stránkách sdružení http://www.apccz.cz nebo na odborných konferencích, kterých se APC pravidelně účastní.
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2434 článek mě zaujal 518
Zaujal Vás tento článek?
Ano