asseco Aimtec murr

Novela zákona o pozemních komunikacích se blíží k úspěšnému skončení projednávání

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny parlamentu ČR se po tradiční letní přestávce vrátil k projednávání Návrhu novely zákona o pozemních komunikacích, ke které odhlasoval soubor pozměňovacích návrhů. Tímto otevřel cestu k jeho doprojednání v Parlamentu ČR a následně jeho publikaci ve Sbírce zákonů. Účinnost zákona, k 1. lednu 2016, se tak ukazuje jako velmi pravděpodobná.   

 

Vláda schválila návrh novely zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v polovině července. Následně byla předložena Poslanecké sněmovně, kde prošla v prvním čtení v polovině června. Novela mj. reaguje na Senátní změnu týkající se navýšení rychlosti na dálnicích až na 150 km/h.

Rámcové východiska novely zákona
Vládní návrh novely zákona o silničním provozu a zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, jak zní úplný název zákona, v sobě sdružuje několik dílčích oblastí změn obou zákonů, jejichž cílem je zejména posílení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a jeho účastníků. Celkový rozsah a obsah vládního návrhu vzešel z vyhodnocení předchozích novelizací těchto zákonů od roku 2011 a z odborných diskusí, které Ministerstvo dopravy vedlo zejména v letech 2013 a 2014 s řadou subjektů, na něž úprava zákona o silničním provozu, popřípadě zákona o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel dopadá.

Věcné změny návrhu
Z hlediska obsahu zahrnuje předkládaný návrh jak úpravu a doplnění stávajících zákonných institutů, tak návrh pravidel nových. Nejpodstatnějšími oblastmi novely týkajícími se stávajících zákonných institutů jsou úpravy cyklistické dopravy, dopravně-psychologického vyšetření, kaucí a profesní způsobilosti řidičů. Nejpodstatnějšími oblastmi novely zavádějícími pravidla nová jsou úpravy provozu osobních samohybných vozítek typu segway, zadržení osvědčení o registraci vozidla a viditelnosti chodců na pozemních komunikacích.
V oblasti cyklistické dopravy návrh přináší zejména výslovné vymezení vztahu cyklisty a řidiče motorového vozidla při přejíždění vozovky na přejezdu pro cyklisty a možnost zřizovat sdružené přechody a přejezdy na stezkách pro chodce a cyklisty.
U dopravně-psychologického vyšetření jde o podstatné doplnění stávající zákonné úpravy, a to zejména vymezením obsahu vyšetření, oznamováním výsledku vyšetření příslušnému obecnému úřadu za účelem zabránění obcházení negativního výsledku vyšetření a zakotvení možnosti odebrání akreditace dopravního psychologa při porušování zákonných povinností.
U kaucí jde o celkovou modernizaci úpravy po vzoru zákona o pozemních komunikacích nebo zákona o silniční dopravě, zejména o zavedení možnosti zajištění dokladů k vozidlu v případě nezaplacení kauce.
U profesní způsobilosti řidičů jde jednak o formální změny směřující k vhodnějšímu rozložení úpravy mezi oba dotčené zákony, jednak o úpravy v oblasti pravidelného školení odstraňující nadbytečné požadavky nad rámec unijní úpravy kladené na řidiče, popřípadě dopravce.
V oblasti provozu osobních samohybných vozítek typu segway návrh výslovně vymezuje tuto skupinu účastníků silničního provozu a stanoví jí pravidla. Obdobně, jako je tomu dnes, jsou využita především pravidla pro pohyb chodců, doplněná ovšem o omezení rychlosti vozítek a zákaz ohrozit ostatní účastníky provozu, zejména chodce.
V návaznosti na přijetí návrhu zákona předpokládá Ministerstvo dopravy s přijetím nové zákazové značky na úrovni vyhlášky, která umožní obcím operativně regulovat užívání těchto vozítek na svém území. Zavedena by přitom byla možnost zónového značení, které není tolik náročné na počet dopravních značek.
Pro případy těžkých havárií nebo zajištění velmi závažných technických závad vozidla při silniční kontrole se navrhuje umožnit policii nově zadržet osvědčení o registraci vozidla. Provozovateli vozidla bude osvědčení vráceno poté, co prokáže odstranění zjištěných závad protokolem ze stanice technické kontroly. Tento postup by měl snížit počet technicky nevyhovujících vozidel v provozu a omezit obchodování s těmito vozidly.
Ke zvýšení bezpečnosti chodců coby nejzranitelnějších účastníků silničního provozu má nadále přispět nová úprava viditelnosti chodců ukládající nošení viditelných reflexních prvků na oděvu, pohybuje-li se chodec na silnici mimo obec při zhoršené viditelnosti, zejména večer a v noci.
Změny v uvedených základních oblastech byly dle Ministerstva dopravy formulovány mimo jiné na základě obšírných diskusí s odbornou veřejností a jinými dotčenými orgány, zejména dopravní policií, a mají potenciál přispět k obecnému zlepšení bezpečnosti na pozemních komunikacích.

Další konkrétní navržené změny
Novela tak od 1. ledna 2016 zavádí jednotné pojetí dálniční sítě, mění pravidla pro odtahy motorových vozidel, zavádí sankce za znečištění účelových komunikací a úřadům dává možnost zakázat na silnicích nižších tříd jízdu nákladních vozidel s hmotností nad 12 tun v případě, že jde o tranzitní dopravu.
Hlavním cílem novely bylo zjednodušit označení našich silnic nejen pro domácí, ale také pro zahraniční řidiče. Motoristé se tak od 1. ledna 2016 už nesetkají s pojmem rychlostní komunikace, nově budou naši páteřní silniční síť tvořit pouze dálnice. Na vybraných úsecích silnic I. třídy, které vyhovují z hlediska bezpečnostních parametrů, bude umístěna značka „silnice pro motorová vozidla“ a rychlost se bude moci zvýšit z 90 na 110 km/h. Takový krok ale bude muset schválit příslušný kraj poté, co se ověří bezpečnostní požadavky.
Česká dálniční síť v současné době totiž podle Ministerstva dopravy není stavěná na to, aby se po ní mohlo bezpečně jezdit rychlostí 150 km/h. Ministerstvo dopravy proto nevybíralo žádné úseky, kde by se rychlost zvýšila až na tento limit. Vyšlo tak vstříc návrhu Senátu Parlamentu ČR, který ustanovení o možném navýšení na 150 km/h neschválil.
K navýšení rychlosti přesto dojde na vybraných úsecích silnic I. třídy, které jsou směrově dělené a mají mimoúrovňová křížení. Na těchto úsecích se má zákonem od příštího roku umožnit zvýšení rychlosti z 90 km/h na 110 km/h, protože tomu konstrukčně odpovídají. Zvýšení rychlosti na 110 km/h musí pro každý úsek nicméně schválit příslušný kraj a vyšší rychlost nesmí ohrožovat bezpečnost řidičů.
Novela zákona o pozemních komunikacích dále posílí pravomoc obcí s rozšířenou pravomocí, které budou moci omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností 12 tun a více po komunikacích II. a III. tříd. Výjimka z takového zákazu se bude vztahovat pouze na kamion, který má v místě nakládku, vykládku, údržbu nebo opravu či sídlo/provozovnu. Obce s rozšířenou působností tak budou mít v zákoně další nástroj k tomu, aby zamezili objíždění placených úseků dálnic po silnicích nižších tříd. Podmínkou pro zákaz vjezdu vozidel nad 12 tun bude vyjádření dopravní policie, která bude mít možnost v případě ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, vydat nesouhlasné stanovisko.
Vlastníkovi komunikace zůstane povinnost sdělit alespoň 7 dní předem, že je na vozovce zakázáno zastavit nebo stát, pokud tam má probíhat oprava, údržba nebo čištění komunikace. To ovšem nebude platit pro náhlé omezení, například v podobě vzniku havárie vodovodního potrubí apod. Změna nastane po ukončení akce. V případě, že majitel vozidla předtím povinnost nesplnil, může vlastník komunikace vůz odtáhnout, avšak po ukončení akce jej musí vrátit na příslušné místo, nebo místo jemu nejbližší. Odstavení vraků nově novela výslovně zakazuje. Po dvou měsících musí být vrak zlikvidován na náklady posledního známého vlastníka. Za znečištění nebo poškození účelové komunikace pak podle zákona obce mohou nově udělit sankci až 200 tisíc korun. /pm/
 

 
Publikováno: 9. 12. 2015 | Počet zobrazení: 2873 článek mě zaujal 528
Zaujal Vás tento článek?
Ano