asseco Aimtec murr

TTIP: jednodušší přístup na trhy USA, ochrana standardů EU, reforma systému urovnávání sporů

Obchodní dohoda mezi Evropskou unií a USA musí firmám z EU otevřít přístup na americké trhy, zároveň však nesmí oslabit unijní standardy, uvádí se v doporučeních pro vyjednavače EU, která po půl roce jednávání v celkem 15 výborech dne 8. července 2015 schválil Evropský parlament. 

 

Poslanci Evropského parlamentu (EP) dále také vyzvali k vytvoření nového systému pro urovnávání obchodních sporů mezi investory a státy, s veřejně jmenovanými soudci a pravidly dohledu a transparentnosti, který by nahradil soukromé rozhodčí soudy v rámci stávajícího systému ISDS. Doporučení vyjednavačům Evropské komise k jednání o Transatlantickém obchodním a investičním partnerství (Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP) schválil EP poměrem hlasů 436 (pro): 241 (proti): 32 (zdrželo se hlasování), čili poměrně výraznou převahou hlasů.
„Má-li být globalizace přínosná pro občany, nemůže být ponechána pouze v rukou vyjednavačů. Proto jsme připravili usnesení a stanovili zásady pro druh obchodní dohody, který by podle nás Komise měla uzavřít,“ uvedl zpravodaj Bernd Lange. „Požadujeme transparentnější proces, robustní práva pracovníků a ochranu osobních dat a veřejných služeb. Trváme na tom, že právo zákonodárců na obou stranách Atlantiku nesmí být podkopáno soukromými rozhodčími soudy či jinými orgány. Komisi jsme dali jasný návod, jakou dohodu chceme. Bude-li nakonec dohoda špatná, pak ji zamítneme. Bude-li dobrá, budeme pro ni hlasovat,“ dodal Bernd Lange. EP tak potvrdil svoje rozhodující slovo při sjednávání smluv EU, které mu svěřila Lisabonská smlouva.

Jednání o TTIP – dva roky diskusí
Vlastní jednání o obsahu dohody o Transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic probíhá již více než dva roky, prakticky ode dne, kdy Rada (EU) schválila směrnici EU pro jednání o TTIP mezi EU a USA, dne 14. června 2013 a odtajnila a zveřejnila dne 9. října 2014. Právě tento rok „utajeného jednání“ byl také důvodem vzniku mnoha aktivit a vystoupení napříč EU proti dohodě, byť tuto ještě nikdo nečetl, jelikož ještě nebyla nasána. Na druhé straně, utajování také rámcového obsahu a „prosakující informace“ o jejím širokém obsahu vyvolával oprávněné obavy.
Na druhé straně je pravda, že dohoda o TTIP nevzniká na „zelené louce“, jelikož celkem devět členských států EU již uzavřelo s USA dvoustrannou dohodu a dohoda o TTIP by se tak mohla inspirovat osvědčenými postupy a lépe překonat překážky, s nimiž se tyto státy setkaly. Lze tak říct, že kvalitně sepsaná obchodní dohoda by mohla přispět k využívání příležitostí globalizace.
Na druhé straně – silná a ambiciózní obchodní dohoda by se neměla soustředit pouze na snižování cel a odstraňování necelních překážek obchodu, ale měla by být rovněž nástrojem na ochranu pracovníků, spotřebitelů a životního prostředí. V podstatě by se tak silná a ambiciózní obchodní dohoda měla stát příležitostí k vytvoření rámce, jímž se v souladu s našimi sdílenými hodnotami co nejvíc zpřísní regulace, a tím se zamezí sociálnímu a environmentálnímu dumpingu a zajistí se vysoká úroveň ochrany spotřebitelů s ohledem na společný cíl otevřené soutěže za rovných podmínek. Nelze se ale domnívat, že TTIP sama o sobě vyřeší dlouhodobé strukturální hospodářské problémy a jejich hlavní příčiny v EU. Měla by být ale považována za prvek širší evropské strategie pro vytváření pracovních míst a růstu, a očekávání spojená s TTIP by měla být úměrná ambicím, s nimiž budou jednání vedena.
V návaznosti na uvedené obecné souvislosti jednání o dohodě TTIP přeložil EP Evropské komisi souhrn doporučení, které by měla při jednání splnit – pokud chce, aby s dohodou TTIP vyslovil EP souhlas. Jde mj. o následující doporučení a požadavky:

Přístup na trh:
- usilovat o odstranění všech cel, ale současně respektovat, že na obou stranách existuje řada citlivých zemědělských a průmyslových produktů, jejichž úplné seznamy budou dohodnuty v průběhu jednání;
- rozšířit přístup na trh pro služby na základě jejich „hybridního“ vymezování, kdy budou fungovat tzv. „pozitivní seznamy“ pro přístup na trh, na jejichž základě budou služby, které mají být přístupné zahraničním společnostem, výslovně uvedeny a nové služby budou vyloučeny, přičemž bude zajištěno, aby se případná doložka o zachování stávajícího stavu a tzv. západková doložka vztahovaly pouze na nediskriminační ustanovení a umožňovaly dostatek flexibility k vrácení služeb obecného hospodářského zájmu pod veřejnou kontrolu a k zohlednění vytváření nových a inovativních služeb, přičemž vnitrostátně se budou využívat „negativní seznamy“;
- zajistit, aby acquis EU týkající se ochrany údajů nebylo porušeno liberalizací toků údajů, zejména v oblasti elektronického obchodu a finančních služeb; začlenit do dohody doložku, jež by zcela vyjímala stávající a budoucí právní rámec EU na ochranu osobních údajů z dohody TTIP;
- jednat o ustanoveních týkajících se toku osobních údajů pouze tehdy, bude-li v plné míře zaručeno a respektováno uplatňování právních předpisů EU na ochranu údajů, a spolupracovat se Spojenými státy s cílem přimět třetí země k přijetí podobně vysokých standardů na ochranu údajů na celém světě;
- začlenit do dohody ambiciózní kapitolu o hospodářské soutěži, která by zajistila, aby evropské právo v oblasti hospodářské soutěži bylo náležitě dodržováno, především v digitálním světě; zajistit, aby soukromé společnosti mohly spravedlivě konkurovat společnostem ve vlastnictví nebo pod kontrolou státu; zajistit, aby státní dotace poskytované soukromým společnostem byly regulovány a podléhaly transparentnímu kontrolnímu systému;
- přijmout ambiciózní přístup ke kapitole o veřejných zakázkách a zároveň zajistit, aby tato kapitola byla v souladu s novými směrnicemi EU o zadávání veřejných zakázek a koncesí, s cílem usilovat v souladu se zásadou reciprocity o odstranění stávajícího značného rozdílu v míře otevřenosti obou trhů s veřejnými zakázkami na obou stranách Atlantiku na základě zásadního otevření trhu USA jak na federální, tak i na nižší úrovni, vycházeje ze závazků dohody o vládních zakázkách a odstraněním stávajících omezení platných na federální úrovni, úrovni jednotlivých států i administrativní úrovni v USA, a vytvořit mechanismy, které by zaručily, aby závazky přijaté federálními orgány USA byly dodržovány na všech politických a administrativních úrovních;

Pravidla regulace:
- jednání zaměřit na zavedení ambiciózních pravidel a zásad týkajících se mj. udržitelného rozvoje, energetiky, malých a středních podniků, investic a státem vlastněných společností, s přihlédnutím k tomu, že každý pilíř má svoje specifika;
- zajistit, aby byla dosažená plná a účinná ratifikace, uplatňování a prosazování osmi základních úmluv Mezinárodní organizace práce (MOP) a jejich obsahu, Agendy důstojné práce MOP a hlavních mezinárodních dohod v oblasti životního prostředí; cílem musí být další zlepšení úrovně ochrany stanovené pracovními a environmentálními normami a stanovení pravidel týkajících se sociální odpovědnosti podniků na základě hlavních směrů pro nadnárodní společnosti a strukturovaného dialogu s občanskou společností;
- zajistit, aby TTIP obsahovala ustanovení o přístupu na trhu a o ochraně investic, a uznat, že přístup ke kapitálu podněcuje zaměstnanost a růst; cílem kapitoly věnované investicím by mělo být, aby při zakládání evropských, resp. amerických společností na území druhého partnera nedocházelo k žádné diskriminaci a aby byl přitom brán ohled na citlivou povahu některých specifických odvětví;
- zajistit, aby se ustanovení o ochraně investic omezila na pravidla uplatňovaná po zřízení podniku či pobočky a aby se zaměřovala na národní zacházení, doložku nejvyšších výhod, spravedlivé a rovné zacházení a ochranu před přímým i nepřímým vyvlastněním, včetně práva na okamžitou, přiměřenou a účinnou náhradu; standardy ochrany a definice investora a investic by měly být vypracovány přesně a v souladu s právními předpisy, aby chránily právo na regulaci ve veřejném zájmu, vyjasnily význam nepřímého vyvlastnění a předcházely neopodstatněným nárokům; volný převod kapitálu by měl být v souladu s ustanoveními Smlouvy o EU a měl by zahrnovat časově neomezenou výjimku na základě obezřetnosti v případě finančních krizí;
- zajistit, aby TTIP obsahovala ambiciózní, vyváženou a moderní kapitolu o jasně vymezených oblastech práva duševního vlastnictví, včetně uznání a zvýšené ochrany zeměpisných označení, a odrážela spravedlivou a účinnou úroveň ochrany, aniž by byla dotčena potřeba EU reformovat systém autorských práv, a zároveň poskytovala spravedlivou rovnováhu mezi právy duševního vlastnictví a veřejným zájmem, zejména pokud jde o potřebu zachování přístupu k dostupným lékům podporou flexibility v rámci TRIPS;
- zajistit, aby kapitola o právech duševního vlastnictví neobsahovala jako nástroj pro vymáhání ustanovení o odpovědnosti poskytovatelů zprostředkovatelských služeb na internetu nebo o trestních postizích, již dříve odmítnutá Parlamentem, včetně navrhované dohody ACTA.

Nový systém řešení sporů mezi investory a státy
Text kompromisního pozměňovacího návrhu o nástrojích řešení sporů mezi investory a státy, na kterém se politické skupiny dohodly po dlouhých a napjatých jednáních, požaduje také zavedení nového soudního systému, který by nahradil klauzuli o urovnávání sporů mezi investorem a státem (ISDS), která se opírá o soukromé arbitry a je běžná v obchodních dohodách.
V rámci tohoto systému, který by se měl „řídit demokratickými zásadami“ a měl by podléhat přezkumu, by „případné věci byly projednávány transparentně veřejně jmenovanými a nezávislými odbornými soudci během veřejných jednání“. Systém by měl zahrnovat „mechanismus odvolání,“ přičemž by byl zajištěn soulad judikatury EU a respektována příslušnost soudů EU a členských států a „soukromé zájmy by nemohly oslabovat cíle veřejných politik,“ uvádí se v textu usnesení EP.

Cíl jednání: dobrá dohoda
Poslanci EP konečně ve svém usnesení podpořili pokračování jednání, která by dle nich měla vést k ambiciózní ale zároveň vyvážené dohodě, která by posílila přístup na trhy pro zboží a služby, ale také trhy veřejných zakázek a byla by přínosná pro všechny členské státy, a k vytvoření efektivního hospodářského prostředí podporujícího hospodářskou soutěž bez necelních obchodních překážek.
Jednání by zásadně měla vést k odstranění omezení ze strany USA v oblasti zahraničního vlastnictví námořních a leteckých dopravců a zajistit přístup na telekomunikační trh USA, uvádí se v usnesení. Poslanci rovněž požadují výrazné otevření trhu veřejných zakázek v USA na všech správních úrovních. Dohoda však dle poslanců musí také garantovat vysokou úroveň ochrany spotřebitelů EU, pokud jde o osobní údaje, zdraví a bezpečnost a zabránit sociálnímu, daňovému a environmentálnímu dumpingu.
Poslanci rovněž v usnesení opakovaně zdůraznili, že veřejné služby musí být vyňaty z rozsahu působnosti obchodní dohody, zeměpisná označení Unie musí být důsledně ochráněna a citlivé zemědělské a průmyslové výrobky EU by měly požívat zvláštních ochranných opatření.
EP konečně vyzval také ke vzájemnému uznávání rovnocenných norem, které by dle poslanců snížilo administrativní zátěž. Na druhé straně však dle nich nemůže dojít k dohodě v oblastech, ve kterých se americké standardy výrazně liší od standardů platných v EU - tj. například u norem upravujících povolování chemikálií, geneticky modifikovaných organismů, používání hormonů u skotu, klonování či využívání chemických látek narušujících endokrinní systém (tzv. endokrinních disruptorů).

Závěr
Dosud proběhlo deset kol jednání mezi EU a USA o transatlantickém partnerství s tím, že zatím poslední – desáté – proběhlo 13. - 17. července v Bruselu. Ani toto kolo však nebylo poslední. Další jednání budou pokračovat na podzim a jejich vývoj naznačí, kdy bude uzavřena dohoda. Platí přitom, že schválení dohody bude významným prvkem volebních aktivit – a to na obou stranách Atlantiku. Nicméně platí, že dohoda o TTIP bude muset pro vstup v platnost získat podporu Evropského parlamentu a Rady EU. Od „slov“ k jejímu uskutečnění tak uplyne ještě hodně času, pokud se nevytvoří extrémní tlak na její rychlé schvalování.  /pm/
 

 
Publikováno: 11. 11. 2015 | Počet zobrazení: 2735 článek mě zaujal 568
Zaujal Vás tento článek?
Ano