rosler murr Schunk

Česká defektoskopie rok poté…

V loňském roce věnoval TechMagazín poměrně významnou pozornost novinkám z oblasti nedestruktivního zkoušení (NDT). Jedním z důvodů tohoto zvýšeného zájmu bylo i to, že v říjnu 2014 se pražské Kongresové centrum stalo dějištěm XIth European Conference on NDT (ECNDT 2014). 

 

Tato světově významná akce se koná pouze jednou za čtyři roky a po Berlínu (2006) a Moskvě (2010) to byla právě Praha, která měla přilákat pozornost nejen nejvýznamnějších světových odborníků z oboru NDT, ale i běžných uživatelů z defektoskopické praxe.

Ohlédnutí za ECNDT
Hlavním organizátorem ECNDT 2014 byla Česká společnost pro nedestruktivní testování (ČNDT). Přidělení pořadatelství v roce 2009 bylo pro některé kolegy poněkud překvapivé a mnozí vyjadřovali pochybnosti o naší schopnosti uspořádat tuto prestižní akci v Praze. Díky nezměrnému úsilí organizačního štábu a díky spojení s profesionály z firmy GUARANT Int. spol. s r.o. se ve dnech 6. až 10. října 2014 stala Praha centrem světové defektoskopie.
Konference spojená s rozsáhlou výstavou byla velmi úspěšná, o čemž svědčí nejen ocenění ze strany Evropské federace pro NDT a řady zahraničních společností, ale především přítomnost více než 2500 účastníků a návštěvníků z 61 zemí světa. Velký zájem odborné veřejnosti přilákala výstava NDT techniky a služeb, které se zúčastnilo téměř 150 vystavovatelů. Zde je nezbytné připomenout i účast několika českých výrobců, kteří se v konkurenci předních světových výrobců NDT techniky a poskytovatelů služeb rozhodně neztratili. V rámci akce se konala řada specializovaných seminářů, workshopů a zasedání mezinárodních organizací. Součástí ECNDT 2014 bylo i zasedání sekce NDT normalizační organizace ISO. Na tomto místě je vhodné poděkovat za podporu významným představitelům české vědy, průmyslu i politiky, kteří převzali záštitu nad konferencí - místopředseda vlády ČR pro vědu a výzkum, předseda Akademie věd ČR, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR, primátor hl. města Prahy a rektor Vysokého učení technického v Brně.

Příprava tradičních akcí
Možnost uspořádat akce podobného rozsahu je velmi výjimečná a zřejmě se v naší zemi v dohledné době již nebude opakovat, nicméně naše odborná veřejnost má možnost zúčastnit se akcí menšího rozsahu, které se tradičně konají v České republice. V letošním roce ČNDT pořádá dvě významné mezinárodní akce. Pro špičkové odborníky z oblasti výzkumu připravujeme ve dnech 12. - 14. října 2015 v Praze VIII. mezinárodní workshop NDT in Progress, kde bude pozornost věnována předpokládaným směrům rozvoje vybraných metod nedestruktivního zkoušení. Toto setkání s limitovaným počtem účastníků je významné i tím, že umožňuje neformální setkání významných světových specialistů s mladými vědeckými pracovníky a PhD studenty, kteří zde mají možnost prezentovat výsledky svých prací.
Ve dnech 3. - 5. listopadu 2015 bude další příležitostí pro setkání již 45. mezinárodní konference a výstava NDT techniky NDE FOR SAFETY / DEFEKTOSKOPIE 2015, která se bude konat v Kongresovém centru hotelu Holiday Inn v Brně. Tato tradiční akce je zaměřena především na praktické aplikace všech metod nedestruktivního zkoušení, na vzdělávání a certifikaci v tomto oboru. Významnou součástí akce je výstava přístrojové techniky a služeb pro nedestruktivní zkoušení a související obory.
Velmi dobré zkušenosti s výsledky ČNDT byly důvodem pro přidělení další významné akce mezinárodního významu. Praha bude v září 2016 hostit Evropskou konferenci o akustické emisi (EWGAE 2016). Přestože půjde o akci výrazně menšího rozsahu, než byla loňská ECNDT, přesto v rámci rozvoje a rozšíření aplikací metody akustické emise půjde opět o setkání světového významu. Výzkum a vývoj v oblasti metody akustické emise má tradičně v naší zemi velmi dobré postavení. Věříme však, že tato konference zaujme také představitele českých energetických, petrochemických i strojírenských firem, kterým může metoda akustické emise vyřešit řadu diagnostických problémů.
Pořádání konferencí představuje významnou součást činnosti České společnosti pro NDT nicméně její úkoly jsou mnohem širší. Vzhledem k tomu, že společnost sdružuje především pracovníky z oboru defektoskopie je přirozené, že se podílí na vydávání publikací a na vzdělávací činnosti v této oblasti. Ve spolupráci s ÚNMZ bylo při ČNDT vytvořeno Centrum technické normalizace, které odpovídá za vydávání technických norem s tématikou NDT atd.
V loňském roce byl úspěšně ukončen a obhájen mezinárodní projekt zaměřený na vydání českých překladů mezinárodních učebních textů pro vzdělávání všech kategorií NDT odborníků. V současné době probíhá implementace těchto textů do školicí praxe.
Nejbližším úkolem současnosti, který nyní stojí před vedením ČNDT, je schválení nových stanov společnosti, odpovídajících novému občanskému zákoníku a obnova vedení společnosti. Nicméně vzhledem k neuspokojivému stavu v oblasti vzdělávání mladých defektoskopických odborníků v naší zemi by měla být hlavní činnost nového vedení zaměřena především do této oblasti. Vedení ČNDT sice finančně podporuje účast mladých kolegů na významných mezinárodních konferencích, avšak pro budoucnost oboru to není dostatečné. Příkladem mohou být výsledky, kterých dosahují např. kolegové v Německu, Rusku a dalších průmyslově vyspělých zemích, kde existují specializované obory na vysokých školách zaměřené na výchovu NDT specialistů. To samozřejmě vyžaduje i spolupráci velkých firem, které tyto odborníky požadují a v neposlední řadě i zájem z některé technické univerzity.
ČNDT je neziskovou a nezávislou organizací sdružující významné odborníky a své místo by si tedy měla najít i v oblasti certifikace, příp. akreditace. V dnešní situaci by to již neměla být forma přímého propojení s některým z mnoha certifikačních orgánů, ale vzhledem ke své nestrannosti by měla být chápána spíše jako partner, který může přispět k řešení některých sporů, případně může (alespoň do jisté míry) být garantem kvality služeb svých členů apod.
V každém případě je ČNDT mezinárodně uznávanou společností s vysokým kreditem, která reprezentuje českou defektoskopii na evropském i světovém fóru.
Informace o všech zde zmíněných akcích a další činnosti společnosti je možné získat na webové prezentaci České společnosti pro NDT: www.cndt.cz
Pavel Mazal – prezident ČNDT
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 1845 článek mě zaujal 385
Zaujal Vás tento článek?
Ano