asseco Aimtec murr

Pružnější stroje jsou schopné plnit více funkcí

Již za necelého půl roku se v italském Milánu otevřou brány vrcholné události ve světě obráběcích nástrojů – mezinárodního veletrhu EMO (5. – 10. 10. 2015). Současný vývoj v této oblasti je i tématem následujícího rozhovoru, pro který byl naším partnerem člověk nejpovolanější – pan Filip Geerts, generální ředitel sdružení CECIMO, jež je spoluorganizátorem tohoto prestižního veletrhu.  

 

Jak vidíte vývoj průmyslu obráběcích strojů pro letošní rok?
Evropské odvětví obráběcích strojů bude ovlivněno dvěma významnými faktory. Laxní měnová politika v kombinaci s nízkými cenami ropy podpoří spotřebu obráběcích strojů na rozvinutých trzích. Na druhou stranu, bude zpomalení na rozvíjejících se trzích omezovat výhled pro asijskou spotřebu obráběcích strojů. Odhadujeme, že celosvětová spotřeba nástrojů by se mohla letos zvýšit o 3,3 %. V Evropě zaznamenal největší downgrade, výhled poklesu trhu v Rusku, zatímco se očekává, že ve zbytku Evropy se ukáže pozitivní růst spotřeby obráběcích strojů.

Jaké nové trendy a utvářející faktory můžeme rozeznat v průmyslu obráběcích strojů v posledních letech? Které z nich mají nyní největší vliv na toto odvětví?
Nová technologická řešení spočívají především na integraci dalších technologií, jako jsou například fotonika, robotika a nástup informačních a komunikačních technologií do složitých výrobků. Tato úspěšná integrace vyžaduje hlubší znalosti o různých technologiích, včetně manažerských kapacit umožňujících navrhnout komplexní inovační procesy, které zahrnují odborníky z různých oborů. Kromě toho se ekonomická výkonnost evropského průmyslu obráběcích strojů silně opírá o hluboké pochopení problémů a požadavků na trzích klientů, které mohou být archivovány pouze s dlouholetou zkušeností na trhu a díky úzké spolupráci s klienty. Inovace v oblasti obráběcích strojů byla a nadále bude dominantně tím, co řídí a ovládá poptávku.

Nové pokročilé technologie si vyžadují i nové přístupy výrobců obráběcích strojů, jinými slovy: svět obráběcích strojů se mění. Jaký je váš názor na to, kam půjde další vývoj v této oblasti během příštích let?
Svět obráběcích strojů se stále mění. Schopnost přizpůsobit se, aplikovat nové inovace, je v úspěšné historii evropského průmyslu obráběcích strojů klíčovým faktorem. Také nástroje stále více úzce souvisí s integrovaným výrobním řetězcem, používají vstup informační sítě a poskytují zpětnou vazbu pro tyto operace. Stroje rostou stále pružněji a jsou schopné plnit více funkcí. Jedna z nejvýznamnějších současných inovací u nové generace strojů zahrnuje dnes například, vedle tradičního frézování, přídavné výrobní technologie, které umožňují finální výrobu, na jejímž konci je plně dokončený výrobek.

Pokud jde o hospodářskou soutěž EU vs. jiní hlavní světoví výrobci: jak vypadá aktuální pozice evropských výrobců obráběcích strojů v této oblasti?
Evropský průmysl obráběcích strojů má globální vedoucí postavení, CECIMO představuje 39 % z mezinárodní produkce obráběcích a tvářecích strojů. Na druhé straně ale vidíme silný posun průmyslové síly směrem k Asii. Vysoká míra obchodní globalizace vytváří nové výzvy zejména pro malé a střední podniky, dominuje evropskému odvětví obráběcích strojů, ale s rovnými podmínkami, můžeme hledět do budoucnosti optimisticky.
Poptávka po přesných, vysoce produktivních evropských obráběcích strojích v Asii roste. Rostoucí spotřeba tamní střední třídy a zvyšující se náklady na pracovní sílu motivují asijský průmysl k tomu, aby investoval větší prostředky do automatizace a produktivity továren.

CECIMO je velmi aktivní a podílí se na přípravě nových evropských politik, norem, legislativy a předpisů, bezpečnostních pravidel apod. Jak se tyto nové události odrážejí v každodenní praxi výrobců obráběcích strojů? Jak se připravují členové CECIMO na nové podmínky - jsou tam třeba některé speciální postupy k přizpůsobení pro nové předpisy atd.?
Nové předpisy a politiky mohou ovlivnit život výrobců pozitivně zlepšením obchodních rámcových podmínek, jako je financování, správa a dodržování předpisů a vývozních postupů. Mohou ovšem také vytvářet další zátěž podniků, pokud jde o zavádění nových norem a pravidel, například v oblasti energetické účinnosti a ochrany životního prostředí. CECIMO má za cíl zajistit, aby legislativní iniciativy nebránily konkurenceschopnosti evropského průmyslu obráběcích strojů, a aby nová pravidla byla správně přijata a pomohla napravit selhání trhu, pokud k němu dojde. CECIMO je považován za spolehlivý zdroj poznání a partner pro instituce a orgány EU. Jsme pravidelně žádáni, abychom poskytovali statistické údaje a informace o trhu, technické expertízy nebo strategický vstup na pomoc vytváření politických rozhodnutí, která podpoří investice a hospodářský růst. CECIMO shromažďuje tyto cenné vstupní údaje od špičkových odborníků v oboru, kteří jsou zastoupeni v různých pracovních skupinách CECIMO a její rady, aby formulovali své postoje a názory.

Iniciativa Blue Competence, na níž má zásluhy právě CECIMO, běží už několik let. Vidíte reálné výsledky, naplnila se očekávání?
CECIMO zahájila iniciativu Blue Competence Machine Tools na evropské úrovni v roce 2012. Pracujeme s podporou zúčastněných národních asociací v celé Evropě. Ve všech továrnách a odvětvích strojírenství se připojilo k této iniciativě už více než 400 členů aliance. Iniciativa Blue Competence Machine Tools pomáhá členům aliance komunikovat inovační a udržitelná řešení prostřednictvím transparentních kritérií bez ohledu na hranice. Poskytuje členům aliance obecné a mezinárodně uznávané komunikační platformy a provádí sdružování synergií v součinnosti směřující k dosažení společných cílů udržitelnosti.
Členové aliance používají různé nástroje, které jsou generovány iniciativou, aby pomáhaly šířit jejich řešení udržitelnosti. Jedním z nich je sukces stories (příběh úspěchu). Prostřednictvím příběhů o úspěchu členů aliance můžeme jasně ukázat, jak dosáhnout energeticky efektivních a ke zdrojům šetrných řešení pomocí případové studie založené na faktech a číslech. Mezi evropskými výrobci obráběcích strojů jsou široce používány energeticky úsporné prvky a dílčí systémy zaměřené na  snížení počtu pohyblivých části, zkrácení startovací a zahřívací fáze, nebo energeticky úsporné stand-by koncepty pro zvýšení efektivity z technického hlediska.
Všimli jsme si také, že členové aliance dláždí cestu k udržitelnosti na úrovni organizace. Například přiřazení otázky udržitelnosti pro top manažery a definování cíle udržitelnosti pro zaměstnance jsou běžné praktiky používané výrobci obráběcích strojů, kteří se přidali k iniciativě Blue Competence. Členové aliance, zejména ti, kteří vyvážejí do jiných členských států EU konstatují, že Blue Competence  jim pomáhá rozvíjet nové podnikání a vztahy s klíčovými zainteresovanými subjekty se zájmem o environmentální výkonnosti výrobních technologií. Vidíme také, že velcí zákazníci z automobilového průmyslu, letectví a energetiky se stále více zajímají o udržitelnost jejich dodavatelského řetězce a Blue Competence usnadňuje nákupní rozhodování zákazníků.

Mnoho evropských zemí - zejména průmyslových lídrů - pociťuje nedostatek mladých kvalifikovaných techniků a specialistů potřebných pro moderní průmysl. Zaznamenalo CECIMO tento problém na mezinárodní úrovni? A co si myslíte o možných řešeních této situace?
Po celá léta hlásili výrobci mezeru mezi talenty a nadanými pracovníky, které potřebují, aby zůstali konkurenceschopní, které mohou skutečně najít. Novinkou je, že propast roste a existuje tak ještě více naléhavý a dlouhodobý problém, už přímo ohrožující výrobce. Existují různé faktory, které k tomu přispívají: odchod silných populačních ročníků do důchodu a s tím související ztráty získaných a uložených znalostí a dovedností, globální ekonomické expanze, digitalizace a automatizace práce, špatná image zpracovatelského průmyslu v očích mladších generací, nedostatek dovedností STEM (science, technology, engineering and maths – tzn. vědy, technologie, inženýrství a matematiky), nesoulad mezi školními osnovami a tím, co je skutečně potřeba v odvětví, a také pokles odborného vzdělávání. Podle studie CECIMO, evropský průmysl obráběcích nástrojů většinou pociťuje mezery týkající se zkušeností a dovedností v oblasti kvalifikované výroby (strojníci, operátoři, technici) a strojírenských technologií. V obou oblastech výrobci obráběcích strojů a nástrojů potřebují sadu určitých dovedností, včetně technických znalostí, digitální gramotnosti, numerických dovedností a schopnosti v průřezových dovednostech, jako interkulturní komunikace, týmová práce a řešení problémů. I když společnosti mají významnou roli při řešení problému zmiňovaných dovedností, nemohou to udělat samy. Průmysl je součástí většího ekosystému tvořeného více zúčastněnými stranami, včetně vzdělávacích institucí, veřejných orgánů a sociálních partnerů, kteří potřebují pracovat k řešení nedostatku kvalifikovaných pracovníků společně na místní úrovni.
Překlenutí propasti mezi vzděláváním a výrobou může být provedeno z části tím, že budou navrženy společné studijní programy, systém podpory učňovského / duálního vzdělávání se zapojením průmyslových podniků a průmyslově zaměřené postgraduální tituly (učit se a zároveň vydělávat), připravena výměnu supervizorů a učitelů mezi podniky a školami. Na řadě je samozřejmě i zlepšení image odborného vzdělávání, STEM stupňů a vytváření pracovních příležitostí prostřednictvím komunikačních kampaní, přilákat rozmanitost mladých lidí z různých prostředí, včetně žen a dalších sociálních skupin – to vše jsou zásadní věci pro spolupráci v oblasti řešení kvalifikační výzvy evropského průmyslu obráběcích strojů.

V říjnu letošního roku se v Miláně znovu koná veletrh EMO, nejprestižnější strojírenská výstava. Co CECIMO letos očekávat od této akce?
Očekáváme nádherný veletrh, která dává vyniknout nejnovějším trendům ve výrobě, včetně konference o aditivní výrobě organizované CECIMO. Doufáme, že vystavovatelé získají mnoho dobrých kontaktů a návštěvníci se budou moci inspirovat inovativními stroji a technologiemi prezentovanými během této přehlídky. Jsme rádi, že veletrh se shoduje s výstavou EXPO Milano 2015, zaměřenou na téma «Feeding the Planet – Energy for Life» (Krmení planety - energie pro život). Obráběcí stroje, jako základ pro výrobu, tak mohou využít zvýšené pozornosti, aby umožnily nalézt konkrétní řešení k udržitelnému rozvoji naší planety.

Filip Geerts,
generální ředitel CECIMO, Evropské asociace průmyslu obráběcích nástrojů. 
Profesionál v mezinárodních, EU a národních veřejných a regulační záležitostech, specializuje se na řízení firemních oddělení pro korporátní a vládní záležitosti, národních a evropských obchodních sdružení a neziskových organizací. Byl zastupujícím ředitelem největšího belgického sdružení pro technologický průmysl, manažer pro veřejné a regulační záležitosti v IBM EMEA a generálním tajemníkem řady evropských odborových svazů v sektoru informačních a komunikačních technologií, elektro-medicínském, v oblasti osvětlení a životního prostředí. Má vědecké hodnosti z INSEAD Fontainebleau a Singapuru, London School of Economics, Vlerick, College of Europe, katolické univerzity v Louvain-la-Neuve a Katolické univerzity v Lovani.


 

 
Publikováno: 28. 6. 2015 | Počet zobrazení: 2856 článek mě zaujal 595
Zaujal Vás tento článek?
Ano