Rosler murr Schunk

SERVONAVI Okuma

Přednastavení servoparametrů je většinou prováděno výrobcem na základě statisticky vyhodnocených průměrných hodnot zatížení stolu (u center) nebo hlavního vřetena (u soustruhů), hodnot třecích odporů a poddajnosti pohybových mechanizmů příslušného typu obráběcího stroje. Japonský výrobce obráběcích strojů Okuma vybavuje nyní své stroje novou funkcí, která automaticky provede správné nastavení servoparametrů kdykoliv v průběhu životnosti stroje.

 

Provozní vlastnosti každého obráběcího stroje se mění postupným opotřebováním  pohybových mechanizmů v průběhu životnosti a s ohledem na efektivní využití stroje je třeba je dle skutečného stavu stroje korigovat. Nejčastěji se změny projevují narůstající nepřesností a vibracemi vyvolanými servomechanizmy lineárních i rotačních os. Spolu s mechanickým vymezováním vůlí by mělo průběžně docházet i k úpravám nastavení servoparametrů. S ohledem na značné nebezpečí poškození stroje špatným nastavením je úprava parametrů servosystému obvykle podmíněna odblokováním zabezpečení vstupu do těchto parametrů a je prováděna jen servisními techniky výrobce, respektive není v průběhu životnosti stroje prováděna vůbec. Je to škoda, neboť správné nastavení servoparametrů pozitivně ovlivní nejen dosažitelné technické parametry stroje, ale prodlouží významně životnost celého výrobního zařízení.
Bezpečné zpřístupnění těchto zásahů bylo i cílem vývoje systému SERVONAVI a jeho zabudování do řídicích systémů Okuma OSP300M/L. Při aktivaci této funkce systém nabízí nastavení správných parametrů ve třech krocích:

1. Automatické (je možné i nepřímé ruční ) nastavení parametrů ovlivněných váhou obrobku (u těžkých center, kde váha obrobku je výrazně větší než vlastní váha stolu),
2. Automatické nastavení parametrů kvadrantových přechodů při kruhové interpolaci,
3. Automatické nastavení parametrů potlačujícím vibrace servomechanizmu,
4. Automatické nastavení parametrů ovlivněných setrvačností obrobku (soustruhy).

Změna servoparametrů při opracování velmi těžkých dílů (např. portálová centra ) (ad 1.)
a) Po otevření obrazovky režimu SERVONAVI je nabídnuta ještě jedna funkce navíc, a to funkce vysoké jakosti povrchu obráběných ploch při opracování forem. Její aktivací se automaticky upraví servoparametry na hodnoty zaručující dosažení nejvyšší možné kvality opracování.
b) Při aktivaci tlačítka Automatického nastavení váhy obrobku se stroj rozjede dle  předdefinovaných nastavení délky a rychlosti pohybu os, a servoparametry jsou změněny na optimální hodnoty na základě takto zjištěné hmotnosti na stole. Tlačítkem zápisu jsou nové parametry uloženy a jsou platné až do jejich změny při opracování dalšího těžkého obrobku.
c) Pokud je známa přesná hmotnost obrobku mohu provézt změnu servo- parametrů zadáním váhy v režimu „Ruční nastavení váhy “.Parametry jsou pak zápisem změněny na optimální hodnoty na základě nastavené hmotnosti.

Úprava  servoparametrů při změně směru pohybů os (kvadrantové přechody) ( ad 2.)
a) Při reverzaci směru pohybu osy je rozdíl mezi klidovým třecím odporem a hodnotou tření za pohybu, vůlí a poddajností servo mechanizmu kompenzován nastavením parametru. Protože v čase dochází ke změně těchto podmínek, je třeba tento parametr měnit dle aktuálního stavu příslušných os stroje.
b) Aktivováním tlačítka „Automatického nastavení reverzační odchylky“ se otevře příslušná obrazovka a při předdefinovaném pohybu os je měřena reverzační odchylka a parametr automaticky změněn na optimální hodnotu tak, aby odchylka byla co nejmenší.

Nastavení parametrů pro potlačení vibrací (ad 3.)
a) Aktivací funkce na zvolené strojní ose systém provede analýzu kritických frekvencí při různých posuvech, zjistí frekvenci při níž dochází k vibraci a nastaví parametr časové konstanty, kterou se vibrace potlačí.

Nastavení parametrů ovlivněných urychlením setrvačných hmot u rotačních os (soustruhy osa C)
a) Postup je obdobný jako v případě těžkých obrobků - je možné volit automatické zjištění momentu setrvačnosti anebo ho zadat ručně pokud jej známe.
b) Stroj, respektive jeho osa C, spuštěním této funkce začne vykonávat předefinované pohyby a dle zjištěné hodnoty momentu setrvačnosti automaticky nastaví příslušný parametr pohonu vřetena.
Systém Okuma SERVONAVI zpřístupňuje obsluze bezpečnou optimalizaci parametrů servosystému, které ovlivňují aktuálně dosažitelnou přesnost obrábění a jakost povrchu. Zároveň tím nastavuje optimální provozní parametry stroje, které vedou ke zkrácení časů obrábění a prodlužují životnost stroje.
 

 
Publikováno: 14. 5. 2015 | Počet zobrazení: 2358 článek mě zaujal 512
Zaujal Vás tento článek?
Ano