asseco Aimtec murr

Odvrácená stránka civilizace: odpady moderního věku 1.

I když s pojmem odpadové hospodářství bývá zpravidla spojována problematika čištění odpadních vod či likvidace průmyslových odpadů, nemalou součást odpadů charakterizovaných přídomkem nebezpečný tvoří i věci, s nimiž jsme ve styku v našem běžném životě: vysloužilá elektrická zařízení.  

 

Obcím byl předložen ekologický účet
Na konci dubna obdržely obce v ČR od společnosti ASEKOL, zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení certifikát environmentálního vyúčtování, který vyčísluje individuální přínos jejich obyvatel. „Už více než 5 let probíhá v ČR třídění a recyklace elektroodpadu. Za tu dobu zde byla zajištěna recyklace 1 617 000 televizí a 891 000 monitorů. Loni občané pomohli životnímu prostředí díky recyklaci více než 403 000 televizorů a 226 000 PC monitorů“, říká manažerka komunikace společnosti ASEKOL Hana Ansorgová.


Sběr elektroodpadu má nemalé logistické i finanční nároky, vyplatí se to?

Je zřejmé, že zpětný odběr elektrozařízení je pro životní prostředí jednoznačně přínosný. Jde o důkaz, že i jednotlivec může pomoci při ochraně ekosystému Země. Díky zpětnému odběru a odborné recyklaci jednoho televizoru se ušetří 2,9 litru ropy nebo 162,4 kWh elektrické energie. Jen za loňský rok tak společnost ASEKOL sběrem a recyklací televizí a monitorů uspořila v České republice například 1 857 068 litrů ropy, které mají na současném trhu hodnotu téměř 25,5 milionů korun, nebo 93 839 MWh elektřiny, což jsou pro představu dva dny plného výkonu elektrárny Temelín nebo také průměrná spotřeba energie Libereckého kraje téměř za měsíc.

Jakým způsobem se hospodaření s elektrodpadem tohoto druhu hodnotí?

Certifikáty environmentálního vyúčtování vychází z tzv. LCA (Life Cycle Assessment) analýzy společnosti ASEKOL. Hodnotí vlivy sběru, dopravy a zpracování televizorů a PC monitorů, až do okamžiku finální recyklace jednotlivých složek vyřazených spotřebičů buď do nového výrobku nebo k jejich konečnému zneškodnění. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky byly prezentovány formou přepočtu na ušetřenou energii, suroviny a vodu, a také na emise skleníkových plynů do ovzduší a produkci odpadu. Televize a počítačové monitory 78 % objemu zpětné odebraných elektrospotřebičů v rámci kolektivního systému ASEKOL, který má s 11 000 sběrných míst nejhustší sběrnou síť vysloužilých elektrozařízení ze všech kolektivních systémů v ČR. V roce 2010 vybral od každého občana ČR průměrně 1,57 kg elektroodpadu.

Kde jsou nejaktivnější?
Mezi kraji dopadl v environmentálním vyúčtování v přepočtu na obyvatele nejlépe kraj Vysočina, kde se podařilo sběrem elektroodpadu za loňský rok například snížit produkci CO2 o 3,26 kg na jednoho občana. Takové množství CO2 vyprodukuje motorový vlak během 12 jízd mezi Prahou a Ostravou. Na druhém místě skončil Plzeňský kraj a na třetím Zlínský.
Přestože se naše environmentální vyúčtování týká pouze televizorů a počítačových monitorů, přínos pro životní prostředí představuje i recyklace všech ostatních druhů elektrospotřebičů. „Každý člověk může chránit přírodu už jen tím, že odevzdá elektroodpad do sběrného dvora nebo jej vyhodí do speciálních kontejnerů, nikoli do popelnice nebo do přírody.
V roce 2008 poskytlo například zpracování 508 480 ks zpětně odebraných televizorů a PC monitorů ve 23 smluvních zpracovatelských zařízeních systému ASEKOL celkem 1752 t železa, 281 t mědi, 117 t hliníku, 822 t plastů, 952 t dřeva, 5209 t skla, 652 t frakce bohaté na vzácné kovy, 0,867 t luminoforu. Největší přínosy pro životní prostředí představují při zpětném sběru elektroodpadu úspora energie, surovin a vody a nižší produkce odpadu, zejména nebezpečného odpadu. Úspory u televizor a CRT monitorů úzce souvisí především s recyklací skla (stínítko, kónus) a získáváním mědi a vzácných kovů (zlata, stříbra, platiny a palladia) z kabelů a desek plošných spojů. Určitou úsporu představuje i recyklace železa, hliníku a plastů a energetické využití plastů. Procesy sběru vyřazených televizorů a PC monitorů, jejich demontáže a přepravy získaného materiálu mají samozřejmě negativní dopady na životní prostředí. Jejich výše je však v porovnání s  přínosem pro životní prostředí z materiálového a energetického využívání zpětně odebraných televizorů a PC monitorů minimální.

 

 

 
Publikováno: 23. 5. 2011 | Počet zobrazení: 4659 článek mě zaujal 980
Zaujal Vás tento článek?
Ano