asseco Aimtec murr

Češi loni podali rekordní počet patentových přihlášek

Domácí přihlašovatelé v roce 2013 podali u Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) celkem 984 národních přihlášek vynálezů, což představuje 13% meziroční nárůst a je to nejvíce za posledních 20 let. Zároveň roste počet tzv. PCT přihlášek, tedy přihlášek do zahraničí, kterých bylo podáno o čtvrtinu (24 %) více než v roce 2012, konstatuje se ve výroční zprávě ÚPV.

 

Ze statistických údajů posledních let vyplývá, že si čeští přihlašovatelé postupně uvědomují, jak významnou podmínkou pro úspěch podnikání je využívání patentového systému, tedy seznámení se s patentovými informacemi a následné získání patentové ochrany.

Čtvrtinu patentových přihlášek podávají školy
Úřad průmyslového vlastnictví loni udělil 613 patentů, z toho 408, tedy téměř 67 %, domácím přihlašovatelům, to je nejvíce za posledních 18 let. Počet patentových přihlášek podaných domácími přihlašovateli byl v roce 2013 nejvyšší za posledních 20 let, oproti roku 2012 zaznamenal 13% růst. Domácí přihlašovatelé v roce 2013 podali 984 přihlášek vynálezů, nejvíce z oborů měření a optika, a doprava a skladování. Ve skladbě přihlašovatelů lze zaznamenat zvýšení aktivity ze strany českých vysokých škol a univerzit. Z uvedeného počtu přihlášek podaly více než jednu čtvrtinu, což oproti roku 2012 představuje navýšení o 30 %.
Počet českých patentových přihlášek zahraničních přihlašovatelů se v posledních letech ustálil kolem sta podání.
Nárůst počtu přihlášek ÚPV vidí i v tom, že spustil informační kampaň „Patentuj“ (www.patentuj.cz). Svou komunikaci v ní zaměřil především na podniky, výzkumná a vývojovým centra, ke studentům a pracovníkům vysokých škol. „Je potěšující zjistit, že právě univerzity jsou v oblasti patentů stále aktivnější. Oproti roku 2012 jsme od vysokých škol zaznamenali 30% nárůst přihlášek vynálezů a užitných vzorů,“ říká Josef Kratochvíl, předseda ÚPV s tím, že ÚPV plánuje řadu dalších informačních aktivit. „Nyní je třeba soustředit se více na kvalitu přihlašovaných řešení. Dbát, aby výzkum a vývoj začínal vždy od samé špice světového stavu techniky. Vyhnout se vynalézání vynalezeného, úsilí směřovat tam, kde nejsnáze nalezneme potencionální zájemce o naše produkty. Proto se musíme zdokonalovat ve využívání informačních zdrojů, které máme zdarma k dispozici. Jen tak můžeme pokročit na žebříčku konkurenceschopnosti a vytvářet nové pracovní příležitosti“, konstatuje Kratochvíl.

Mezinárodní ochrana láká
Ve statistikách ÚPV také roste počet patentů podaných s využitím mezinárodní přihlášky podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT) – tímto způsobem lze jedinou přihláškou podanou v Úřadu průmyslového vlastnictví získat ochranu ve148 smluvních státech a čtyři regionální patenty (včetně evropského). Právě PCT přihlášky, které jsou podávány podle Smlouvy o patentové spolupráci, mohou být cestou, jak patent prodat či poskytnout licenci především zahraničním firmám, vzhledem k tomu, že atraktivita systému PCT rok od roku roste. Dva největší hráči na patentovém trhu, USA a Čína, v roce 2013 dosáhli přelomového bodu 200 000 podaných mezinárodních přihlášek. Toto číslo podle ředitele ÚPV dokazuje, že systém podle Smlouvy o patentové spolupráci přináší nové tržní možnosti a je pohonem stále více národních ekonomik. Úřad průmyslového vlastnictví proto na rok 2014 chystá kampaň „Patentuj!“ dále rozšířit o informace, jak na patentech nejlépe vydělat. Inspirací může být japonská společnost Panasonic, která vloni podala 2881 přihlášek podle Smlouvy o patentové spolupráci (PCT), což ji vyneslo celosvětové prvenství, a neustále tak zvyšuje svou tržní hodnotu.
Zahraniční přihlašovatelé v roce 2013 podali 97 přihlášek. Počet mezinárodních přihlášek PCT vstupujících do národní fáze řízení v ČR dosahuje v posledních čtyřech letech několika desítek ročně. Obě tyto skutečnosti ukazují, že zahraniční přihlašovatelé upřednostňují pro získání patentové ochrany v České republice využití Evropského patentového systému, tedy podání evropské patentové přihlášky a následné splnění požadavků pro nabytí účinnosti uděleného evropského patentu na českém území, tzv. validaci. V loňském roce takto získali 4603 patenty platné na území ČR. Lze tak usuzovat, že Česká republika je teritoriem, které je chápáno majiteli evropských patentů jako oblast vhodná pro podnikání a významná pro ochranu investic do nových technologií a výrobků. Z údajů za poslední rok vyplývá, že z celkového počtu udělených evropských patentů v roce 2013 bylo validováno v České republice kolem 8,5 % patentů.

Pomoci mohou i rešerše
Jako účinná podpora při uplatňování patentů do zahraničí se osvědčilo poskytovat přihlašovatelům k přihláškám podaným se žádostí o úplný průzkum také rešeršní zprávu v českém a v anglickém jazyce. A to ve struktuře odpovídající standardu evropského systému řízení kvality, v dostatečném předstihu před uplynutím dvanáctiměsíční prioritní lhůty. Na základě výsledků rešerše se přihlašovatelé mohou kvalifikovaněji rozhodnout, zda podat přihlášku na dané technické řešení také v zahraničí, protože mohou reálněji odhadnout výsledek zahraničního patentového řízení. Z údajů roku 2013 vyplývá, že si čeští přihlašovatelé uvědomují výhody této strategie: ve více než polovině (53 %) podaných patentových přihláškách žádají o provedení úplného průzkumu zároveň s podáním přihlášky. Ve 12 % žádají o provedení úplného průzkumu do 3 měsíců od podání. V roce 2013 tak byly rešerše v potřebné lhůtě zpracovány k 566 přihláškám českých přihlašovatelů.
Rešerši uplatní přihlašovatelé i v případech, kdy je při patentovém řízení v zahraničí záznam z provedené rešerše vyžadován. Může jít např. o požadavek Evropského patentového úřadu vyplývající z příslušných ustanovení Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů. Podle nichž je přihlašovatel uplatňující právo přednosti povinen předložit zároveň s evropskou patentovou přihláškou kopii výsledků rešerše provedené úřadem, u kterého byla podána prioritní přihláška.
Požadavek na přiložení rešeršní zprávy vyplývá také ze Smlouvy o patentové spolupráci (PCT). Ve státech, s jejichž patentovými úřady se ÚPV podařilo sjednat příslušnou dohodu, lze předložením rešeršní zprávy urychlit tamní patentové řízení. Jde o Finsko, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko a USA.   /upv/

 

 
Publikováno: 18. 6. 2014 | Počet zobrazení: 3457 článek mě zaujal 648
Zaujal Vás tento článek?
Ano