asseco Aimtec murr

EK zahájila konzultaci o ochraně investorů v transatlantickém partnerství

Evropská komise 27. března – v zájmu vést s USA otevřené a transparentní rozhovory o obchodu – zahájila veřejnou konzultaci o smlouvě o ochraně investora a úpravě urovnávání sporů mezi investorem a státem v transatlantickém partnerství v oblasti obchodu a investic (TTIP). 

 

Cílem konzultace je nově vymezit postoj EU k ochraně investora a k úpravě urovnávání sporů mezi investorem a státem, jak jsou navržené v jednáních o TTIP s tím, že všechny zúčastněné subjekty, čili nejen orgány veřejné moci, ale také všechny podnikatelské zájmové skupiny, firmy, jednotlivci i sdružení zaměstnanců a zaměstnavatelů mají příležitost vyjádřit svůj názor. Podmínkou je přihlásit se do diskuse k přelomové smlouvě mezi USA a EU.

Východiska smlouvy mezi USA a EU
Evropská unie je největším přímým zahraničním investorem i největším příjemcem přímých zahraničních investic na světě. Logickým cílem EU proto musí být zajistit, aby evropské podniky, které investují v zemích mimo EU, včetně Spojených států, byly v rámci uzavírání obchodních kontraktů spolehlivě chráněny. Většina investic sice probíhá bez problémů, někdy se ale investoři v zemích, v nichž investovali, potýkají s obtížemi. Orgány veřejné správy např. mohou majetek společnosti zabavit bez jakékoli náhrady. Také mohou poskytovat nespravedlivé výhody místním podnikům či zabránit zahraničním společnostem, aby se v případě sporu obrátily na soud. V takových případech společnosti spoléhají na dvoustranné dohody o investicích, které poskytují ochranu, včetně příležitosti využít jiných možností (řešení sporů mezi investorem a státem), pokud se nepodaří najít s příslušným státem smírné řešení.
EU již uzavřela přibližně 1400 takovýchto dohod se zeměmi mimo EU, včetně Spojených států, a to již od 60. let minulého století. Předmětné smlouvy obsahují ustanovení o ochraně investic a představují významnou ochranu proti nekalému jednání jednotlivých států. Jen v roce 2012 byly evropské společnosti iniciátorem poloviny zahájených investičních řízení.
EU se proto v oblasti mezinárodních investic, včetně politiky vůči USA, snaží zachovat hodnotu stávajícího systému ochrany mezinárodních investorů, přičemž usiluje o obsahově jasnější, transparentnější a nestrannější pravidla, aby nikdo nemohl zpochybnit nediskriminační regulační opatření ve prospěch veřejného zájmu. Komise se již od roku 2010 (na základě pravomocí svěřených ji Lisabonskou smlouvou) snaží vyjasnit a zdokonalit mezinárodní systém ochrany investic, ať již jde o pravidla samotná, či způsob jejich uplatňování. Všechny dohody EU o investicích, včetně dohody TTIP, mají v budoucnu obsahovat nová pravidla, včetně kodexu chování, která zajistí spravedlivý výběr rozhodců a jejich nestranné jednání. Rozhodčí řízení bude také přístupné veřejnosti.
Samotná jednání mezi EU a USA o transatlantickém obchodním a investičním partnerství (TTIP) byla zahájena v červenci 2013, a to s cílem odstranit obchodní překážky v hospodářských odvětví, které brání nákupu a prodeji zboží a služeb mezi EU a USA. Třetí kolo jednání se konalo v prosinci 2013 ve Washingtonu a další kolo pokračovalo březnu 2014.

Cíle smlouvy
Aktuální dohoda o ochraně investora a urovnávání sporů mezi investorem a státem mezi EU a USA je tak součástí soustavy směrnic pro jednání o uzavírání těchto dohod, které Evropské komisi svěřily členské státy EU, včetně ČR. Při vyjednávání obchodní dohody mezi EU a USA je tak úkolem Evropské komise, stejně jako ve všech obchodních jednáních, vystupovat jménem 28 členských států EU a pod jejich trvalým dohledem. V procesu vyjednávání zajišťuje dohled také Evropský parlament, jelikož má přístup ke stejným dokumentům, které jsou poskytovány členským státům. Co je nejdůležitější: právě Evropský parlament také hlasováním na konci celého procesu jednání rozhodne, zda má být dojednaná dohoda přijata.
Komise má v rámci připravované smlouvy v úmyslu zajistit, aby ochrana investic a úprava urovnávání sporů mezi investorem a státem odrážely nejvhodnější postupy pro firmy v EU, a to nejen v rámci TTIP, ale také ve všech nových investičních dohodách EU. Cílem je vyjasnit situaci v ochraně investora prostřednictvím TTIP a dalších investičních dohod, které EU v budoucnu uzavře, a navázat tak na více než 3000 v současnosti platných investičních dohod na celém světě. Komise chce také v rámci TTIP – oproti současné praxi – mimo jiné praxi vyplývající ze stávajících dvoustranných investičních dohod mezi členskými státy EU a Spojenými státy, které by TTIP mělo nahradit – učinit urovnávání sporů mezi investorem a státem odpovědnějším a transparentnějším. Stejný záměr platí pro budoucí investiční dohody, které EU uzavře s dalšími zeměmi mimo EU. Dosud tak EU uzavřela obdobnou smlouvu o ochraně investic s Korejskou republikou.

Veřejná konzultace
Přestože veřejná diskuse je Komisí označována za důležitou, současně má ambici reagovat na řadu nepochopení a chybných výkladů, pokud jde o cíle úpravy urovnávání sporů mezi investorem a státem v rámci jednání o TTIP. Například se mnohdy tvrdí, že ochrana investora, o níž se v rámci TTIP jedná, umožní podnikům žalovat vládu, pokud nové zákony způsobí pokles jejich zisku. Řada významných, právě probíhajících, případů podle stávajících mezinárodních dohod vzbudila obavy ohledně práva vlád přijímat zákony na ochranu životního prostředí nebo spotřebitelů, aniž by je podniky mohly napadnout před soudem. I proto Komise přistoupila k veřejné konzultaci.
Veřejná konzultace především objasňuje prvky, které se EU snaží zlepšit s cílem dosáhnout toho, aby díky úpravě urovnávání sporů mezi investorem a státem vyjednané v rámci TTIP bylo zaručeno právo vlád přijímat zákony ve veřejném zájmu. Komise prostřednictvím veřejné konzultace hodlá vysvětlit, jakým způsobem se snaží dosáhnout nejmodernější ochrany investic a úpravy problematiky urovnávání sporů mezi investorem a státem, které mohou zakládat precedent pro budoucí obchodní dohody, a žádá respondenty o zpětnou vazbu a o názory na řadu podrobných otázek. Konzultace tak má mj. zainteresovanou veřejnost vyzvat, aby se s Komisí podělila o myšlenky a názory na to, zda přístup pro TTIP navrhovaný EU zajišťuje optimální vyváženost mezi ochranou investorů a zachováním absolutního práva a možností vlád přijímat zákony ve veřejném zájmu.

Jak bude konzultace probíhat?
Veřejná konzultace Komise bude jako obvykle probíhat pouze online. Dotazník se zabývá 12 klíčovými tématy, mj. právem přijímat právní předpisy, spravedlivým a rovným zacházením s investory a transparentností mechanismu urovnávání sporů mezi investorem a státem. Připravena je i otázka, která umožňuje obecnější připomínky.
Kromě obecného vysvětlení ochrany investic, úpravy urovnávání sporů mezi investorem a státem a způsobu, jak chce Komise situaci zlepšit, je u každé otázky vysvětlena situace a problém, o nějž se jedná. Dále je popsán stav, který vyplývá ze současných investičních dohod, a zlepšení, která mají přinést návrhy EU v rámci TTIP. Otázky jsou doplněny o příslušné právní texty, které EU používá jako základ pro vyjednávání.
Veřejná konzultace Komise o ochraně investic a o úpravě urovnávání sporů mezi investorem a státem pro TTIP tak současně vysvětluje, jak přístup Komise při vyjednávání reflektuje dosavadní poznatky ze stávajících investičních dohod, tak i způsob, jakým funguje stávající arbitrážní mechanismus pro urovnávání sporů mezi investorem a státem. Přístup navrhovaný EU se zabývá obavami a nedostatky, které se výrazně promítly do veřejných diskusí o ochraně investic a o úpravě urovnávání sporů mezi investorem a státem.
Komise hodlá v reakci na tyto obavy vyvinout nový a inovativní přístup spočívající ve dvou souborech opatření, která mají:
1. objasnit a zdokonalit pravidla pro ochranu investic tak, aby bylo zaručeno, že nebude oslabeno právo provádět regulaci.
2. vytvořit mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem, který bude moderní, transparentní a účinný díky těmto prvkům:
- předcházení riziku zneužití mechanismu,
- vyšší transparentnosti arbitrážního mechanismu,
- předcházení střetu zájmů nebo předpojatosti rozhodců,
- zajištění větší soudržnosti a kontroly,
- neustálé kontrole nad dohodou,
- vyjasnění, že úprava urovnávání sporů mezi investorem a státem se vztahuje pouze na porušení ochrany investic a na další části TTIP nikoliv.
Tato zlepšení mají zpřehlednit a zlepšit vyváženost mezi právem investorů na ochranu a právem států přijímat zákony. Díky těmto prvkům veřejné politiky má napravit navrhovaná úprava týkající se investic a urovnávání sporů mezi investorem a státem v rámci TTIP zjevné nedostatky stávajících investičních dohod.
Konzultace je přístupná na internetu v angličtině. V ostatních jazycích bude k dispozici postupně, a bude trvat 90 dnů ode dne, kdy bude na internetu zveřejněn její text v úplně všech úředních jazycích EU. Díky tomuto systému by neměl být kvůli jazyku znevýhodněn žádný evropský občan ani organizace. Adresa pro přístup ke konzultaci: http://trade.ec.europa.eu/consultations/

 

 
Publikováno: 12. 5. 2014 | Počet zobrazení: 3095 článek mě zaujal 711
Zaujal Vás tento článek?
Ano