asseco Aimtec murr

Mazání je klíčové nejen pro lyžaře

Za měsíc, ve dnech 9. - 11. dubna se koná už 11. mezinárodní česko-slovenská konference Mazání v moderním průmyslovém podniku, kterou ve spolupráci se Slovenskou společností pro tribologii a tribotechniku a s odbornou skupinou Tribodiagnostika při Asociaci technické diagnostiky ČR pořádá odborná sekce Tribotechnika České strojnické společnosti. Aktuální stav a aktivity tohoto oboru v Česku nám přiblížil místopředseda společnosti a předseda odborné sekce Tribotechnika Ing. Pavel Špondr.

 

Co je a čím se zabývá odborná sekce Tribotechnika?
Odborná sekce Tribotechnika je profesní organizace určená pro odborníky zaměřené na danou problematiku z celého rozsahu strojírenství. Je to nezisková organizace, občanské sdružení, které patří do České strojnické společnosti, jenž nám poskytuje zázemí i potřebný organizačně-administrativní servis. Zabývá se především získáváním a předáváním poznatků z tohoto oboru široké technické veřejnosti. V portfoliu její činnosti je pořádání odborných akcí - kurzů, školení, seminářů a konferencí a vydávání časopisu Tribotechnické informace, který dnes vychází 2x ročně jako speciální příloha časopisu TechMagazín.

Ve kterých oblastech strojírenství se tribotechnika nejvíce uplatňuje a jaké je její úroveň u nás ve srovnání se zahraničím?
Tribotechnika je vlastně aplikovaná tribologie (nauka o tření) a je svým způsobem velmi univerzální. Uplatňuje se prakticky ve všech oblastech strojírenství s velmi výraznými vlivy na technickou úroveň, ekonomičnost a ekologičnost provozu strojů a strojních zařízení. Má celou řadu kategorií, zabývajících se např. mazacími látkami a procesními kapalinami, tribodiagnostikou, centrálními mazacími systémy, ošetřováním maziv a filtrací, teorií tření a mazání, legislativou, ekologií atd.   
Úroveň tribotechniky u nás je v řadě kategorií srovnatelná se strojírensky vyspělými zeměmi. Existují však srovnávací studie, ze kterých je zřejmé, že třeba v oblasti používání centrálních mazacích systémů nebo praktického využívání výsledků tribodiagnostiky máme ještě stále co zlepšovat.

Objevily se v oblasti tribotechniky nějaké zajímavé novinky?
Požadavky na prodloužení životnosti moderních průmyslových maziv při stále se zmenšujících objemech náplní přinášejí stále nové výzvy výrobcům maziv i aplikačním technikům. Novinky se objevují nejenom v oblasti speciálních maziv, nýbrž i v širokém rozsahu běžných tribotechnických látek, např. řezných, chladicích, turbínových či hydraulických kapalin. V dalších kategoriích aplikované tribotechniky se projevují, stejně jako ve všech oblastech strojírenství velmi výrazně nové „IT“, využívání plastických hmot, využívání ultrazvukových senzorů a v oblasti mazacích systémů, filtrace a diagnostiky moderní kontrolní a vyhodnocovací systémy se zpětnou vazbou. Začíná být rovněž slyšet, zatím bohužel asi pouze na úrovni základního výzkumu, o možnostech využití nanotechnologií.      

Jaké zásady by měl zákazník dodržovat při výběru optimálního maziva a jaké hlavní faktory ovlivňují jeho správnou funkci?
Výrobce stroje by měl na základě znalosti konstrukce stroje být schopen určit nejvhodnější mazivo pro daný třecí uzel. Provozovatel stroje by měl být schopen toto mazivo korigovat na základě znalosti provozních podmínek, ať už se týká výběru vhodné viskozity, protioděrových, či dalších vlastností maziva.
Hlavními faktory jsou především teplota, tlak a rychlost pohybu třecích povrchů, v úvahu je však třeba brát i přítomnost prachu, vlhkosti, přesnosti montáže, stupně opotřebení apod. Je velmi důležité si uvědomit, že se zpravidla jedná o kombinaci vlivů jednotlivých faktorů a při volbě maziva je nutno najít kompromis mezi jeho technickými vlastnostmi a cenou.

Co vyžaduje současná evropská legislativa od firem a výrobců tribotechnických přípravků?
Evropskou legislativu lze shrnout do dvou názvů REACH a CLP, které jsou podrobně vysvětleny na tisících stránkách vydaných zákonů. Každý dodavatel maziv je povinen informovat spotřebitele o doporučených aplikačních možnostech maziva a současně poskytnout komplexní informaci o možných nebezpečných vlastnostech maziva na člověka a životní prostředí, tzv. bezpečnostní list. Je společnou snahou výrobců i tvůrců zákonů omezovat nebezpečné látky v mazivech.

Významným faktorem je i správná údržba a ošetřování maziva. Co hraje klíčovou roli v této oblasti?
Jak již bylo zmíněno je faktorů, které působí na průmyslová maziva negativně celá řada. Výslednicí jejich působení je limitovaná životnost maziv. Dnes jsme schopní pomocí diagnostiky jasně definovat negativní faktory a proti nim postavit takové technologie, které je dovedou razantně potlačit či naprosto eliminovat. Životnost maziv se potom řádově prodlužuje. Se zvyšující se péčí o maziva ubývá negativních projevů strojních technologií.
Moderní systém údržby by měl být proaktivní. Údržba strojů dnes využívá různé typy diagnostiky ke sledování skutečného stavu strojů. Z hlediska tribotechniky jde hlavně o pravidelné analýzy mazacího oleje a provádění oprav na základě jejich výsledků a proaktivita spočívá v takovém ošetřování maziv, aby analýzy olejů co nejčastěji dávaly výsledek „stroj i olej jsou v pořádku“.

Jsou výsledky analýz olejů opravdu spolehlivé při určení stavu stroje?
To záleží především na správně provedeném odběru vzorku, správně nastaveném intervalu odběrů, vhodně vybraných testech, co nejrychlejší analýze a odeslání výsledků. Dostatečně fundovaný diagnostik vyhodnocující výsledky analýzy musí být schopný zformulovat stručné a jasné vyhodnocení s doporučením dalšího postupu a uživatel stroje musí vědět, proč se analýzy dělají, a být ochotný se podle jejich výsledků řídit.

Ale zpět k činnosti odborné sekce Tribotechnika. Co máte v plánu pro letošní rok?
Náš program jsem obecně nastínil už v odpovědi na první otázku. Konkrétní přehled našich letošních akcí je k dispozici na našich stránkách www.tribotechnika.cz. Rádi se na nich setkáme se všemi stávajícími i potencionálně novými zájemci o tuto problematiku, které bych tímto zároveň rád pozval i na připravovanou dubnovou konferenci „Mazání v moderním průmyslovém podniku“. Akce se koná v hotelu SKI u Nového Města na Moravě, bezprostředně vedle areálu, který znají všichni příznivci, biatlonu. Organizačně je vše připraveno ve čtyřech tematických sekcích, včetně komerčních prezentací a výstavkou firem. Samozřejmě nebude chybět i pestrý společenský, kulturní a sportovní program. Zveme proto všechny příznivce tribologie a aplikované tribotechniky z řad odborné veřejnosti ze všech oblastí strojírenství, výzkumu i vzdělávání. Takže „Na shledanou v dubnu na Vysočině“, nebo na některé z našich dalších akcí.
 

 
Publikováno: 14. 4. 2014 | Počet zobrazení: 3294 článek mě zaujal 734
Zaujal Vás tento článek?
Ano