asseco Aimtec murr

HORIZONT 2020: nový program pro Evropu

Evropská komise, členské státy a evropský průmyslový sektor budou moci během příštích sedmi let investovat více než 22 miliard eur do inovací v odvětvích, která byla vybrána jako perspektivní pro vytváření vysoce kvalitních pracovních míst. Vyplývá to ze sdělení „Partnerství veřejného a soukromého sektoru v programu Horizont 2020: účinný nástroj k dosažení inovací a růstu v Evropě“, který vyhlásila Evropská komise 10. července 2013.

 

Celkově investice z pohledu původu uvedené sumy budou rozděleny následovně:  8 miliard eur půjde z nového programu EU pro výzkum a inovace, nazvaného „Horizont 2020“, 10 miliard eur poskytne průmyslové odvětví, a téměř 4 miliardy eur poskytnou členské státy EU.
Pokud jde o strukturu vynakládání prostředků, převážná část investic půjde podle tohoto tzv. soft law dokumentu – do pěti partnerství veřejného a soukromého sektoru, a sice v oborech inovativní léčiva, letectví, biotechnologie, palivové články a vodík a elektronika, která zaměstnávají v EU více než 4 miliony lidí. Sdělení rovněž předpokládá rozšířit tuto iniciativu s cílem spojit investice do výzkumu a inovací v oblasti uspořádání letového provozu, a podpořit tak realizaci projektu jednotného evropského nebe.

Strategické iniciativy
Východiskem poskytnutí příspěvků bude partnerství veřejného a soukromého sektoru, a sice se silnou účastí a závazky průmyslu, kterou vnímá Komise jako nepostradatelnou k dosažení cílů programu Horizont 2020 a strategie Evropa 2020. Konkrétně bude stanoveno 5 takovýchto partnerství veřejného a soukromého sektoru, která se nazývají „společné technologické iniciativy“. Konkrétně jde o:

• Inovativní léčiva 2 (IIL2): vývoj nové generace očkovacích látek, léčiv a léčebných postupů, např. nových antibiotik

• Palivové články a vodík 2 (FCH2): rozmach využívání ekologických a účinných technologií v dopravě, průmyslu a energetice, s cílem vyvinout komerčně životaschopná a čistá řešení, která využívají vodík jako nosič energie a palivové články jako měniče energie

• Clean Sky (Čisté nebe) 2 (CS2): vývoj ekologičtějších a méně hlučných letadel, které výrazně méně znečišťují ovzduší emisemi CO2

• Biotechnologická odvětví (BBI): používání obnovitelných přírodních zdrojů a inovativních technologií pro ekologičtější výrobky denní potřeby, s cílem vyvinout nové a konkurenceschopné biotechnologické hodnotové řetězce, které nahradí potřebu používat fosilní paliva a výrazně ovlivní rozvoj venkova

• Elektronické součásti a systémy (ECSEL): zvýšení evropského výrobního potenciálu v elektronice, s cílem rychleji překlenout propast mezi výzkumem a uváděním výsledků na trh.

Pro zvýšení transparentnosti budou tato partnerství založena na smlouvě mezi Komisí a partnery z průmyslu, v níž budou stanoveny cíle, závazky, klíčové ukazatele výkonnosti a výstupy, které mají být dodány. Konkrétně se smluvní partnerství veřejného a soukromého sektoru zvažují v následujících těchto oblastech:

– továrny budoucnosti,
– energeticky účinné budovy,
– ekologická vozidla,
– internet budoucnosti14,
– udržitelný zpracovatelský průmysl,
– robotika,
– fotonika,
– vysoce výkonná výpočetní technika.

První čtyři oblasti představují pokračování partnerství veřejného a soukromého sektoru zřízených v rámci sedmého rámcového programu. V každé z těchto oblastí se očekává, že návrhy průmyslu nabídnou jasné harmonogramy vytvořené v rámci otevřené konzultace s dalšími zainteresovanými stranami a popisující vizi, obsah výzkumu a inovací a očekávaný dopad, včetně dopadu na růst a zaměstnanost. Rovněž musí vyjasnit povahu a rozsah závazků průmyslu a pákový efekt partnerství veřejného a soukromého sektoru. Zaměří se především na činnosti blízké trhu.

Komise posoudí návrhy průmyslu, též s využitím externích odborníků, podle kritérií stanovených v nařízení o programu Horizont 2020. V případě pozitivního hodnocení, jehož výsledky budou zveřejněny, bude na základě rozhodnutí Komise uzavřeno memorandum o porozumění mezi Komisí a soukromými partnery.

Podrobné členění prostředků
Společné technologické iniciativy budou k dispozici uvedenému spektru průmyslových odvětví v celé Evropě, a to včetně malých a středních podniků. O finanční prostředky mohou zažádat také všechny typy výzkumných organizací. Komise připravila nové iniciativy v úzké konzultaci s představiteli evropského průmyslu, který se zavázal uvolnit do projektu vlastní finanční zdroje.

Iniciativa pro inovativní léčiva a iniciativy Clean Sky a Palivové články a vodík již existují. Iniciativa v oblasti elektroniky vzniká na základě spojení dvou stávajících partnerství. Iniciativa v oblasti biotechnologií je nová. V dalším kroku budou předložené nové legislativní návrhy a zakomponování iniciativy do rámce nového programu EU pro výzkum a inovace Horizont 2020, který bude ještě schvalovat Evropský parlament a Rada.

Balíček rovněž zahrnuje čtyři partnerství veřejného sektoru mezi Evropskou komisí a členskými státy EU: i) nové léčebné postupy u chorob souvisejících s chudobou, ii) technologie měření průmyslové konkurenceschopnosti, iii) podpora pro malé a střední podniky působící v oblasti vyspělých technologií, a iv) řešení umožňují seniorům a zdravotně postiženým osobám bezpečný život v jejich domovech.

Sdělení Komise, jež je k legislativním návrhům připojeno, rovněž uvádí, jak Komise hodlá posílit průmyslový závazek v programu Horizont 2020 prostřednictvím dalších veřejno-soukromých partnerství, například v oblasti ekologických automobilů, energeticky účinných budov, továren budoucnosti, udržitelného zpracovatelského průmyslu, robotiky a fotoniky.

 

 
Publikováno: 23. 9. 2013 | Počet zobrazení: 3088 článek mě zaujal 713
Zaujal Vás tento článek?
Ano