asseco Aimtec murr

Od roku 2015 budou automobily povinně vybaveny systémem „eCall“

Evropská komise dne 13. června 2013 přijala dva legislativní návrhy, které stanoví, že do října 2015 budou muset být všechny automobily vybaveny tísňovým voláním pro případ havárie. Cílem návrhů Komise k zavedení systému automatizovaného tísňového volání při dopravních nehodách eCall je zmírnění následků závažných dopravních nehod v EU.

 


V červnu předložené návrhy završují legislativní úsilí Komise rozvržené do celkem tří etap, a směřující k povinnému zavedení systému eCall v celé EU. 

Komplikovaná cesta k eCall 
Systém eCall se již před šesti lety stal jednou z priorit iniciativ Inteligentní automobil a Akční plán pro inteligentní dopravní systémy, které podporují využívání informačních a komunikačních technologií k dosažení inteligentnější, bezpečnější a čistší silniční dopravy. Komise je poprvé předložila ještě v únoru 2006. Tenkrát však Komise předložila „pouze“ politický (tudíž právně nevymahatelný) dokument, který obsahoval strategii pro zavedení cenově dostupného systému tísňového volání z automobilů ve všech nových vozidlech v celé Evropě, a to do roku 2014.

Podstatou systému bylo, že eCall by se spustil automaticky v případě, že by jej nemohli spustit cestující, a pokud by byl plně využíván, mohl by dle Komise v EU zachránit až 2500 životů ročně a snížit závažnost zranění o 10 až 15 %. Opatření navrhovaná Komisí přitom měla zajistit fungování systému ve všech zemích EU v autech všech značek a zemí původu. Systém eCall nicméně zaveden nebyl a Komise v roce 2009 opětovně vyzvala členské státy k tomu, aby byl systém dobrovolně zaveden.
K tomu je dlužno dodat, že technologie byla již připravená, stejně tak jako byly schváleny průmyslem společné technické normy platné pro celou EU, nicméně 6 zemí EU (Dánsko, Francie, Irsko, Lotyšsko, Malta a Spojené království) na ně z obav souvisejících s náklady odmítlo přistoupit. Příprava telefonních sítí a tísňových služeb na zavedení systému eCall v autech získala přitom podporu v celé EU, měla plnou podporu Evropského parlamentu a 15 členských zemí EU (Česká republika, Estonsko, Finsko, Itálie, Kypr, Litva, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko a Švédsko) podepsalo memorandum o porozumění pro zavedení systému eCall, k nimž se připojily další tři evropské státy mimo EU (Island, Norsko a Švýcarsko). Dalších 6 zemí (Belgie, Bulharsko, Maďarsko, Lucembursko, Rumunsko a Polsko) zavedení systému eCall podpořilo a prohlásilo, že jsou ochotny dohodu ve vhodný čas podepsat.

Další a v pořadí první legislativní opatření Komise – tentokrát v rámci digitální agendy – bylo vyhlášeno 8. září 2011, kdy Evropská komise přijala opatření, jejichž cílem se stalo do roku 2015 službu eCall, který měl být zaveden do všech nových modelů automobilů a lehkých vozidel. Opatření vydané formou doporučení [doporučení Komise 2011/750/EU ze dne 8. září 2011 o podpoře služby eCall v sítích elektronických komunikací pro přenos palubních tísňových hovorů na číslo 112 v celé Evropské unii (systém eCall)] vyzvalo členské státy EU, aby zajistily, že provozovatelé mobilních telefonních sítí zmodernizují svou infrastrukturu tak, aby hovory prostřednictvím systému eCall byly účinně spojeny se záchrannými službami. Cílem Komise se přitom stalo zavést plně funkční službu eCall volání do roku 2015 po celé EU a rovněž v Chorvatsku, na Islandu, v Norsku a Švýcarsku.

Součástí doporučení byl plán, podle něhož Komise předloží dále specifikace pro modernizaci středisek tísňového volání (podle směrnice o inteligentních dopravních systémech – č. 2010/40/ES) a návrh nařízení, podle nějž by přístroje eCall měly splňovat technické specifikace tak, aby od roku 2015 mohly být vestavěny do všech nových modelů osobních automobilů i lehkých vozidel a získat celounijní schválení typu. Výsledkem se staly právě předložené dokumenty.

Aktuálně předložené návrhy
Nejnověji předložené návrhy, které doplňují výše uvedené doporučení z roku 2011 se ukazují jako účinná cesta ke splnění dlouho plánovaného programu Komise k zavedení systému eCall. Jsou totiž předloženy ve formě přímo aplikovatelného a bezprostředně účinného právního předpisu, kterým se stalo:

-    nařízení Evropského parlamentu a Rady o požadavcích na schválení typu pro zavedení palubního systému eCall a o změně směrnice 2007/46/ES, které doplňuje
-    rozhodnutí Evropského parlamentu s Rady o zavedení interoperabilní služby eCall v celé EU.  

Obecně lze přitom obsahy obou právních aktů shrnout do konstatování, že tzv. „systém eCall“ v případě vážné nehody automaticky vytočí celoevropské číslo tísňového volání 112. Záchranné služby tak budou informovány o místě, kde se vozidlo nachází, a to i tehdy, bude-li řidič v bezvědomí nebo nebude-li schopen telefonovat.
Konkrétně pak nařízení stanoví technické požadavky na ES schválení typu vozidla, pokud jde o palubní systém eCall. „Palubním systémem eCall“ se dle nařízení rozumí systém aktivovaný automaticky prostřednictvím palubních senzorů nebo ručně, který prostřednictvím sítí mobilních bezdrátových komunikací přenáší standardizovaný minimální soubor dat a vytváří audiokanál mezi cestujícími ve vozidle a centrem tísňového volání založený na volání na číslo 112. Výrobci současně musí prokázat, že všechny nové typy vozidel jsou vybaveny palubním systémem eCall v souladu s tímto nařízením.

Kromě toho výrobci:
-    prokáží, že nová vozidla jsou konstruována tak, aby tísňové volání eCall na jednotné evropské číslo tísňového volání 112 bylo možno spustit i ručně;
-    zajistí, aby přijímače v palubních systémech byly kompatibilní se službami určování polohy, které poskytují systémy družicové navigační systémy, včetně systémů Galileo a EGNOS;
-    zajistí, aby vozidla vybavená palubním systémem eCall nebyla vysledovatelná a nepodléhala žádnému stálému zaznamenávání polohy v běžném provozním stavu ohledně eCall.
-    zajistí, aby uživatelé systému eCall měli k dispozici jasné a srozumitelné informace o zpracování údajů prostřednictvím palubního systému eCall, zejména pak tyto informace:
a) odkaz na právní základ pro zpracování;
b) skutečnost, že palubní systém eCall je standardně aktivován;
c) způsoby zpracování údajů, které provádí palubní systém eCall;
d) účel zpracování tísňového volání eCall;
e) typy shromažďovaných a zpracovávaných údajů a příjemci těchto údajů,
f) lhůta pro uchovávání údajů v palubním systému;
g) skutečnost, že nedochází k žádnému stálému zaznamenávání polohy vozidla;
h) způsoby uplatňování práv subjektů údajů;
i) veškeré další nezbytné informace, pokud jde o zpracování osobních údajů v souvislosti s poskytováním soukromé služby eCall a/nebo ostatních služeb s přidanou hodnotou.

Palubní systém eCall by přitom měl být dle nařízení přístupný všem nezávislým hospodářským subjektům bezplatně a bez diskriminace alespoň pro účely oprav a údržby.

Technické požadavky a zkoušky uvedené v nařízení jsou založeny mj. na těchto normách:
a) EN 16072 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Provozní požadavky na Panevropský eCall“;
b) EN 16062 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Vysokoúrovňové aplikační požadavky na eCall“;
c) EN 16454 „Inteligentní dopravní systémy – eSafety – Zkoušení shody kompletní komunikace eCall“, pokud jde o shodu palubního systému eCall s panevropským systémem eCall;
d) jakýchkoli dalších evropských normách nebo předpisech EHK/OSN, které se systémů eCall týkají.

Navrhované právní předpisy konečně stanoví, že od října 2015 budou všechny nové modely osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel vybaveny systémem eCall a že bude vytvořena potřebná infrastruktura k řádnému přijímání a vyřizování takových telefonátů ve střediscích tísňového volání, což zajistí kompatibilitu, interoperabilitu a kontinuitu této služby v celé EU.

Přínosy služby eCall
Podle Komise údaje, které záchranná služba obdrží prostřednictvím systému eCall, umožní rychleji přispěchat na pomoc řidičům i pasažérům havarovaného vozidla, a tudíž zachránit jejich život a rychleji ošetřit zranění. Odhaduje se, že eCall by měl urychlit zásah záchranné služby o 40 % v městských oblastech a o 50 % mimo města, a zabránit až 2500 úmrtím ročně.
Vedle uvedených příznivých dopadů na silniční bezpečnost má systém eCall rovněž podstatně přispět ke zmírnění dopravní neprůjezdnosti způsobené nehodami a k omezení následných nehod, k nimž může dojít vinou nezajištěného místa havárie. Má vést i k přínosům pro průmyslové odvětví, konkrétně pro podniky podílející se na dodávce technologií, komponentů a služeb využívaných pro jednotlivé složky systému eCall, včetně systémů zabudovaných do vozidel, zajištění bezdrátového přenosu dat a systémů pro střediska zaznamenávající tísňová volání. Nadto se očekává, že vybavení zabudované ve vozidle v rámci služby eCall by mohlo být využíváno i k dalším účelům (např. hledání odcizených automobilů).

Další legislativní kroky
Jakmile předložené návrhy schválí Rada a Evropský parlament, bude Komise usilovat o to, aby byla služba eCall do roku 2015 plně funkční v celé EU (a rovněž na Islandu, v Norsku a ve Švýcarsku).
 

 
Publikováno: 26. 8. 2013 | Počet zobrazení: 3384 článek mě zaujal 745
Zaujal Vás tento článek?
Ano