Rosler MURR2 Schunk

Pomůžeme Vám s úsporami energie

Chceme-li dosáhnout nejvyšších možných úspěchů v technice, sportu i zábavě, musíme vždy postupovat podobně: nejprve nalézt optimální metodu pro měření nejdůležitějších hodnot, poté zjistit, v jakém stavu se daný systém nachází, rozhodnout, v jaké míře lze obvykle protichůdné požadavky splnit a poté zasáhnout.   

 

Zásah ovšem musí následovat aktivity, vedoucí k dlouhodobému udržení napraveného stavu.

Jak na stlačený vzduch?

Úspory lze najít ve třech základních oblastech: při výrobě (kompresorovna), distribuci (rozvodné potrubí) a využití (stroje a zařízení).
V kompresorovně je potenciál pro úspory značný a souvisí nejen s typy a velikostí kompresorů, ale i se způsobem jejich činnosti. Je proto nezbytné mít trvale přehled. Nabízíme Vám nezávisle na značce použitých kompresorů měření, které odhalí všechny zásadní rezervy v jejich práci. Měření je obvykle týdenní a během něj zaznamenáváme s vteřinovou přesností údaje o příkonu do kompresorů (proud), průtoku a tlaku vzduchu na jejich výstupu. Následný rozbor ukáže, do jaké míry je stav kompresorovny správně nastaven a výkon kompresorů využit a odhalí celkové úniky.

Obr1: Základem měření je sběr informací o tlaku a průtoku v systému a proudu do kompresorů.

Jako další drobnou pomoc nabízíme měření jakosti stlačeného vzduchu, při které se odhalí případné nedostatky vedoucí ke zbytečnému zhoršení chodu technologie a často i k jejím výpadkům či závadám, o životnosti strojů ani nemluvě. Při distribuci vzduch dochází k únikům zejména ve spojích a na uzavíracích místech. Nabízíme bezdotykové vyhledání a kvantifikaci úniků. Vzhledem k tomu, že lze netěsnosti detekovat až na vzdálenost do 10 m, je práce rychlá a nevyžaduje například přímý přístup k potrubí pod stropem haly.
Největší potenciál úspor je obvykle ve výrobním zařízení. Zde nabízíme například změření spotřeby jednotlivých strojů nebo linek, ze kterého jasně vyplyne míra netěsností. Dalším krokem, který však lze uskutečnit i bez předchozího měření, je opět bezdotykové vyhledání a ohodnocení úniků. Během něj náš servisní pracovník odhalí a ohodnotí netěsnosti v rámci celé haly nebo firmy. Každý nález je označen a zdokumentován, součástí dokumentace je i odhad pracnosti při potenciálním odstranění závady a seznam potřebných náhradních dílů. Během práce jsou odhaleny i možnosti optimalizace pneumatických obvodů, vznikající často díky novým poznatkům v oboru.
Výsledkem měření je tabulka, která vám ulehčí rozhodování o tom, do jaké míry budete chtít do oprav investovat, protože kromě seznamu zbytečně vynakládaných finančních prostředků (úniky jsou vyjádřeny i finančně) obsahuje hodnotu potřebných náhradních dílů a práce. V praxi se ukazuje, že bývá výhodné opravit přibližně polovinu z nalezeného potenciálu, aby mohla být návratnost takové investice v řádu několika měsíců. Pokud bychom chtěli odstranit všechny závady, stálo by to neúměrně mnoho.
Následuje oprava vybraných závad. Pokud nemáte dostatečné kapacity ve vlastní údržbě, pak nabízíme nejen dodávky vhodných náhradních dílů, ale i nasazení našich techniků, jejichž zkušenosti s podobnou prací jsou značné a při práci proto postupují velmi rychle. Celá tato činnost je z naší strany praxí dlouhodobě ověřená a je předmětem firemního know-how.

Obr2: Vyhledávání úniků pomocí moderní techniky je přesné, spolehlivé a rychlé
Příkladem může být například označení nalezených závad, které zůstává na místě i po opravě (jejíž realizace je zde vyznačena) a při příští kontrole jasně ukazuje, zda se jedná o závadu opakovanou či náhodnou.

Po opravách bývá obvyklé stanovit celkové náklady a zkontrolovat jejich návratnost. Běžným stavem bývají úniky na úrovni 25 – 70 % z celkové spotřeby. Vyčíslíte-li polovinu z nich (jak již bylo uvedeno, to je reálně a rozumně dosažitelná hodnota), dojdete při znalosti nákladů na provoz kompresorů ke značným ročním úsporám.
A jak postupovat poté? Zásah lze opakovat pravidelně, nejlepším řešením je však trvalé sledování stavu technologie, tzv. „Condition Monitoring“. V tomto oboru je nutné postupovat individuálně. Jistě je nutné začít s měřením spotřeby jednotlivých strojů nebo výrobních uzlů (obvykle stačí instalace průtokoměru a tlakového čidla na přívod stlačeného vzduchu), ale praxe ukazuje, že vrcholným a optimálně pracujícím systémem je sledování hodnot ve firemní síti a zprostředkování přístupu k nim zodpovědným osobám (vedoucí údržby, vedoucí výroby, vedení firmy, …). Jen tak se případná potřeba zásahu odhalí a zrealizuje včas a tedy i s maximálním účinkem. V našem katalogu dokonce najdete pod názvem „GFDM“ ukázku zařízení pro sledování stavu. Celkovým efektem bývá nejen dokonalý přehled o spotřebě stlačeného vzduchu, ale i o stavu technologie, často s významnými dopady na její případné selhání. Sledování stavu zařízení může díky včasnému varování odstranit nežádoucí prostoje v technologii výroby.
Uvedený obor je jednou z těch oblastí, které si zasluhují pozornost nás všech. Budeme-li hovořit o elektrické energii, pak každý z nás ví, že i zbytečně rozsvícená kontrolka má svůj dopad na hospodaření. Při práci se stlačeným vzduchem si to mnoho z nás stále ještě příliš neuvědomuje. Znáte-li výši nákladů na provoz kompresorů ve vaší firmě, pak je vám jasné, o jak značné úspory se může jednat.

www.festo.cz
 

 

 
Publikováno: 5. 3. 2011 | Počet zobrazení: 3015 článek mě zaujal 566
Zaujal Vás tento článek?
Ano