Rosler MURR2 Schunk

Hannoverské rendez-vous průmyslové elity

Ve dnech 8. - 12. dubna se na hannoverském výstavišti uskuteční nejvýznamnější letošní světová událost v oboru průmyslových technologií: mezinárodní veletrh Hannover Messe 2013. Představí celý řetězec tvorby hodnot a průřez všemi významnými průmyslovými odvětvími, přičemž zvýrazněným tématem letošního ročníku je integrovaný průmysl - „Integrated Industry“.

 

Veletrh Hannover Messe 2013 je spojením jedenácti předních veletrhů: Industrial Automation, Motion, Drive & Automation, Energy, Wind, MobiliTec, Digital Factory, ComVac, Industrial Supply, SurfaceTechnology, IndustrialGreenTec a Research & Technology. Pro návštěvníky z celého světa nabízí mix odborných veletrhů unikátní možnost seznámit se s novými produkty, aktuálními technologiemi, trendy a inovativními vědeckými přístupy. Jak uvedl Jochen Koeckler, člen představenstva Deutsche Messe, letošní Hannoverské veletrhy se soustředí na 5 základních klíčových témat, mezi které patří průmyslová automatizace a IT, energetické technologie a technologie pro životní prostředí, technika pohonu a fluidní technika, průmyslové subdodávky, výrobní technologie a služby, výzkum a vývoj.

Kyberfyzické systémy – propojení reálného a informačního prostředí
Ještě před veletrhem připravili organizátoři, společnost Deutsche Messe „ochutnávku“ na níž představili koncepci letošního ročníku a prezentace některých vystavovatelů. Součástí byla i zajímavá přednáška prof. Manfreda Broye z Technické univerzity v Mnichově. Propojený průmysl – kyberfyzické systémy, v níž upozornil na to, jak digitalizace moderního světa mění i prostředí průmyslové výroby. Moderní stroje a zařízení jsou ve velké většině řízeny vestavnými systémy, které mohou komunikovat nejen s obsluhou, ale i mezi sebou, a vytvářet tak kyberfyzický prostor, propojující reálné a informační prostředí. Významný je z toho hlediska pojem cloudových systémů, kde jsou data ukládána mimo fyzické zařízení v prostředí internetu a vytváří se internet věcí. V případě průmyslové výroby jsou těmito „věcmi“ výrobky, polotovary, ale i výrobní stroje a nástroje. Německá vláda podporuje výzkum a vývoj v této oblasti programem nazvaným Industrie 4.0. Nicméně tento trend má i svá úskalí, a to především pokud jde o zabezpečení komunikace mezi jednotlivými účastníky v kyberprostoru, protože výrobní informace v prostředí webu se stávají velmi zranitelné a mohou se, jak ukázal např. virus Stuxnet, stát cílem kybernetických útoků.

Integrovaný průmysl
Vedoucí téma "integrovaného průmyslu" signalizuje na veletrhu klíčové zaměření na rostoucí integraci všech oblastech průmyslu. "Stroje, průmyslová zařízení, pracovní materiál a systémové komponenty brzy budou schopny vyměňovat data v reálném čase. Tím se výrazně zvýší efektivitu, bezpečnost a udržitelnost zdrojů ve výrobě a logistice. Odborníci nazvali tento technologický vývoj čtvrtou průmyslovou revoluci, po příchodu parního stroje, hromadné výroby a automatizace,"říká Jochen Köckler, člen představenstva Deutsche Messe."
Integrovaný průmysl nemůže však být definován jen z hlediska technického a integrací elektronických dat, ale také pokud jde o výzvu, které čelí firmy ve všech oblastech průmyslu, jež se snaží spolupracovat napříč firemní infrastrukturou a odvětvími. Integrace by zkrátila komunikační kanály aby spolupráce mohl být efektivnější. S tématy, jako jsou vestavěné systémy a inteligentní výroba v průmyslové automatizaci se dostávají do popředí integrovaných automatizačních procesů. Na základě inteligentních výrobních systémů a procesů, provádění a koordinaci v sítích geograficky distribuované výroby je Integrovaný průmysl skutečnou výzvou.
Dosáhnout požadovaného cíle - rychle integrovat všechny systémy, vyžaduje však zásadní restrukturalizaci výrobních procesů. V budoucnu budou moci inteligentní materiály říci strojům, jak je mají zpracovávat a přetvářet. Díly a sestavy budou mít autonomní digitální produkt - vzpomínky, které umožní nepřetržitou dokumentaci v průběhu celého životního cyklu. Komponenty tak budou moci v případě potřeby zahájit svou vlastní údržbu nebo požádat o opravy. A inteligentní komponenty složitých zařízení budou monitorovacím systémům nezávisle hlásit závady, čímž se okamžitě vyvolají potřebná nápravná opatření nezbytná k zabránění dalším škodám a zahájí opravy.

Unikátní sada odborných veletrhů
Na ústřední téma Integrovaného průmyslu úzce navazují i jednotlivé veletrhy, jako např.
průmyslová automatizace, mezinárodní veletrh systémových procesů, a řešení průmyslové  a stavební automatizace, a mezinárodní veletrh integrovaných procesů a IT řešení Digital Factory, centrální ICT platforma situovaná v blízkosti přehlídky průmyslové automatizační techniky. Tento mezinárodní veletrh integrovaných procesů a IT řešení bude zaměřen na proces integrace a interdisciplinárního vývoje produktů. Řešení pro CAx, Product Lifecycle Management (PLM), Manufacturing Execution (MES) a plánování podnikových zdrojů (ERP), to jsou jen některé z oblastí, které zde představí poslední novinky v oboru, který dnes tvoří páteř moderní průmyslové výroby. 
MDA - Motion, Drive & Automation, mezinárodní veletrh pro přenos a řízení energie představí novinky v elektrickém a mechanické přenosu energie a řídicí technologie z celého světa, stejně jako nejnovější inovace v hydraulice a pneumatice. Klíčovou kategorií výrobků jsou valivá ložiska, ozubená kola, čerpadla, motory, převodovky, komponenty pohonného systému, spojky a brzdové systémy. Na toto zaměření tematicky navazují i sousední veletrhy v souvisejících oblastech technologií, úspor MobiliTec a Wind. 
MobiliTec - mezinárodní veletrh pro hybridní a elektrické technologie, mobilní skladování energie a alternativních řešení mobility je nyní pevně zavedený jako vedoucí obchodní platforma pro technologie hybridní a elektrické mobility. Místo, kde jsou uzavírány klíčové smlouvy, projekty a zahájeny a dále rozvíjeny společné podniky v tomto segmentu. 
Na něj navazuje další specializovaná odborná přehlídka: Energy, mezinárodní veletrh pro obnovitelné a konvenční energie, zdroje přenosu, distribuci a skladování energie bude prezentovat kompletní přidanou hodnotu řetězce v oblasti energetického průmyslu - od výroby, dodávek, přenosu a distribuce k transformaci a skladování elektřiny.
Potřebujeme energetický mix pro budoucnost, který je efektivní, udržitelný a bezpečný. Speciální kategorií, která vedla až k vytvoření samostatného veletrhu je větrná energetika, která se v celém spektru představí na odborném veletrhu Wind. Tento mezinárodní veletrh větrné energie a komponent, technologií a služeb pro tento obor dokumentuje význam větrné energie jako jednoho z nejrychleji rostoucích segmentů energetického průmyslu. Wind, který se stal vedoucím veletrhem v oboru představuje kompletní spektrum komponent a služeb pro průmyslové aplikace a představí každý aspekt větrné energie - od výroby k distribučním sítím, kde mohou výrobci a dodavatelé součástek a služeb, inženýři a specialisté na financování těchto projektů prezentovat své produkty a služby. 
Kolekci průmyslových veletrhů doplňují ještě ComVac, mezinárodní veletrh pro stlačený vzduch a vakuovou techniku, zaměřený zejména na energeticky účinná a udržitelná řešení v oblasti výroby a zpracování stlačeného vzduchu, až po jeho distribuci a použití ve strojích a systémech a Surface Technology, mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy. Tato přehlídka zahrnuje nejrůznější technologie pro všechny fáze zpracování a úprav povrchů a od předúprav pro nanášení barev a lakování až po elektrolytické technologie apod. 
Nedílnou součástí Hannoverských veletrhů je už tradičně i mezinárodní veletrh pro průmyslové subdodávky a lehké konstrukce Industrial Supply, na němž se představují inovativní produkty a řešení pro každou fázi průmyslového dodavatelského řetězce.
Ani letos nechybí ve spektru Hannover Messe mezinárodní veletrh pro techniku životního prostředí IndustrialGreenTec, který měl úspěšnou premiéru v loňském roce, a letos se přední veletrh pro technologie životního prostředí dále rozšiřuje. Témata řešení udržitelné výroby, techniky pro zajištění kvality ovzduší a vody a recyklačního průmyslu přitahují velký zájem u návštěvníků i médií a jádro výstavy budou v roce 2013 tvořit opět „zelené technologie“, vyvinuté podle potřeb průmyslových odvětví.
A konečně poslední, ale rozhodně nikoli co do významu součástí Hannover Mese 2013 je sekce Research & Technology - mezinárodní veletrh pro výzkum, rozvoj a transfer technologií představující tradičně výsledky výzkumu a nejmodernější průmyslové inovace. Důraz je kladen zejména na přenos technologií mezi vědeckou komunitou a podnikatelskou sférou. Zástupci průmyslových firem ze všech odvětví průmyslu sem přicházejí hledat inspiraci při hledání nových nápadů pro budoucnost.
Ukázkou takovéhoto progresivního řešení může být efektivní způsob kontroly kvality dodavatelského řetězce, který pomáhá včas odhalit problémy a snížit náklady, jež představí na Hannoverských veletrzích výzkumníci z Fraunhoferova institutu s využitím technologie bezdotykového rozpoznávání gest. V budoucnu by tato technologie, kdy zaměstnanec může komunikovat přímo se zkoušeným objektem, mohla nahradit současnou, časově náročnou proceduru. Technologie může být integrována s minimálním úsilím do stávajících výrobních systémů prostřednictvím modulu speciálního rozhraní.

 
Letošní partner – Rusko – nabízí nové příležitosti
Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2013 je Rusko. Ruská federace již dnes hraje klíčovou roli při přechodu na alternativní zdroje energie - Rusko je největším evropským dodavatelem zemního plynu a v současné době zahrnuje přibližně čtvrtinu celkové poptávky. Podle studie, kterou zpracovala energetická společnost ExxonMobil, se zemní plyn během příštích dvou desetiletí stane nejdůležitějším zdrojem energie. Od roku 2030 nahradí ropu jako převládající zdroj energie, a rozhodujícím způsobem tím přispěje k přechodu na alternativní energie. V současné době jedna třetina všech dovozů plynu je z Ruska. Země má největší světové zásoby zemního plynu, což představuje čtvrtinu všech prokázaných návratných zásob.
Ruské politické vedení však nespoléhá pouze na odvětví energetiky. Rozvíjí řadu  programů s vysokou prioritou a mohutným zapojením státních investic v oblasti zemědělství, bydlení a rozvoje infrastruktury, které mohou být příležitostí i pro zahraniční firmy. Například v období do roku 2014 státní Ruské železnice plánují investovat asi 27 mld. EUR. Hospodářský vývoj Dálného východu okresu obdrží v období do roku 2013 státní dotace ve výši cca. 24 mld. EUR. Prezident Vladimír Putin nedávno oznámil vytvoření 25 milionů nových kvalifikovaných pracovních míst. Tím se otevírají nové možnosti pro velké evropské konglomeráty, stejně jako pro malé a střední podniky. Struktura společností působících v Rusku je podobná té jakou najdeme v západní Evropě: 90 % jsou malé a střední podniky, které mohou úspěšně prodávat vysoce specializované produkty. /vj/
 

 
Publikováno: 2. 4. 2013 | Počet zobrazení: 2261 článek mě zaujal 414
Zaujal Vás tento článek?
Ano