Rosler MURR2 Schunk

Metoda optické metalografie

DEKRA Standard & Advanced NDT je jednou z organizačních jednotek DEKRA CZ, se zaměřením na nedestruktivní a destruktivní materiálové testování. Tento segment činností je provozován zkušebnou jak přímo v sídle provozovny DEKRA CZ v Pardubicích, tak po celé České republice a ve světě. Zkušebna je akreditována podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. 

 

Jednou z akreditovaných služeb, které zkušebna DEKRA CZ může nabídnout svým zákazníkům, je metalografické hodnocení struktury materiálů pomocí optické metalografie. Tato metoda, která je akreditovaná od 17. května 2019, plně využívá výhod digitálního, plně motorizovaného mikroskopu Olympus DSX510 a specializovaného softwaru Olympus Stream.

Možnosti mikroskopu
Mikroskop DSX510 je vybaven vysokým rozsahem zvětšení, vysokou rozlišovací schopností objektivů a softwarem, který díky motorizaci v ose Z umožňuje pořizovat snímky s vysokou hloubkou ostrosti. Díky motorizaci v ose X a Y je možné vytvářet složené snímky větší části vzorku, čehož lze s výhodou využít při pořizování makrosnímků velkého vzorku.
Studovaný objekt je možné pozorovat jak ve standardním světlém poli, tak také v tmavém poli, v polarizovaném světle nebo s využitím Nomarskiho kontrastu. Toto vše umožňuje maximální komfort při studiu a hodnocení metalografických zkoušek.
Nedílnou součástí výbavy mikroskopu DSX510 je software pro pokročilou obrazovou analýzu Olympus Stream, který umožňuje fázovou analýzu, měření ve 2D i 3D, měření velikosti zrna, tlouštěk vrstev a svarů. Dále umožňuje měřit velikost, distribuci a hustotu pórů, hodnotit a klasifikovat částice a hodnotit mikročistotu, případně analyzovat grafit u litin.

Metalografické zkoušky
Hlavní doménou metalografického zkoušení je hodnocení makrostruktury a mikrostruktury svarových spojů podle normy ČSN EN ISO 17639. Vedle toho lze poskytnout metalografické hodnocení mikrostruktury litin dle ČSN 420461 nebo ČSN EN ISO 945-1, stanovení obsahu nekovových vměstků dle ČSN ISO 4967, stanovení velikosti zrna dle ČSN 420462 nebo ČSN EN ISO 643, metalografické hodnocení tvářených ocelí dle ČSN 420469 nebo měření povrchových vrstev dle ČSN EN ISO 3887 a ČSN EN ISO 2639.
Akciová společnost DEKRA CZ má snahu neustále rozšiřovat portfolio nabízených služeb. Také tím naplňuje trvalý cíl nepřetržitého zlepšování kvality své nabídky pro zákazníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trochu teorie
Cílem metalografie je zviditelnění struktury materiálu pro její následné studium. Umožňuje zjišťovat souvislosti mezi strukturou materiálu a jeho vlastnostmi, sledovat a kontrolovat vlastnosti materiálu při jeho výrobě i zpracování a hledat příčinu vad materiálu nevyhovujících výrobků nebo vysvětlit důvody selhání nějakého zařízení.
Metalografie se řadí mezi destruktivní zkoušky (přestože 3D repliky jsou nedestruktivní a používají se pro aplikaci v terénu) a dělí se na zkoušky makroskopické a mikroskopické ve stavu leptaném i neleptaném.

• Rozdělení metalografie
- Makroskopická zkouška je prováděna v leptaném i neleptaném stavu při malém zvětšení.
- Mikroskopická zkouška je také prováděna v leptaném i neleptaném stavu, ale s využitím mikroskopu s obvyklým zvětšením do 1000x.

• Příprava vzorku
- Aby bylo možné strukturu vzorku pomocí mikroskopu studovat, je nutné na vzorcích vykonat sérii kroků, které spočívají v odběru vzorku, jeho preparaci, broušení, leštění a leptání.

• Hodnocení vzorku
- V neleptaném stavu se dle požadovaných norem hodnotí přítomnost, množství, velikost a rozložení necelistvostí (trhliny, praskliny, neprůvary, póry, staženiny) a nekovové fáze (vměstky, tvar a velikost grafitu v litinách).
- V leptaném stavu se dle požadovaných norem hodnotí velikost, tvar a rozložení jednotlivých strukturních součástí, velikost a tvar zrn materiálu, způsob krystalizace, míra prokalení, tloušťka nauhličené nebo oduhličené vrstvy, stanovuje směr a míra deformace zrn tvářené struktury, hodnotí svary.

www.dekra.cz

 
Publikováno: 11. 9. 2020 | Počet zobrazení: 250 článek mě zaujal 48
Zaujal Vás tento článek?
Ano