Rosler MURR2 Schunk

ERP systémy na českém trhu

Centrum pro výzkum informačních systémů (CVIS) analyzuje hlavní trendy na českém ERP trhu již od roku 2000. V letošním shrnutí pro IT Systems, a na základě vzorků z výrobních a obchodních organizací a vlastních údajů doplněných o analýzy dat z Českého statistického úřadu a Eurostatu, komentuje aktuální stav trhu a jeho hlavní trendy.

 

V evropském kontextu je v počtu ERP systémů využívaných v jednotlivých skupinách odvětví na první příčce Německo, které vysoce překračuje i průměr EU. Poté následuje Rakousko, jež je v pokrytí skupin odvětví ERP systémy rovněž vysoce nasyceno a nad unijním průměrem. Tato situace souvisí hlavně s investičními možnostmi malých a středně velkých podniků, které jsou v zemích V4 nižší (ČR a SR) nebo dokonce výrazně nižší (Polsko a Maďarsko), než je tomu ve vyspělých evropských zemích.

Jak je na tom ČR?
Podle údajů Eurostatu publikovaných v r. 2017 v počtu ERP systémů využívaných na segmentu firem s 10 a více zaměstnanci zaostává ČR za Německem, Rakouskem i průměrem EU. Slovensko je v tomto porovnání srovnatelné s ČR, ostatní země V4 jsou za nimi. Což je zapříčiněno i tím, že ERP systémům konkurují v tomto segmentu ekonomické informační systémy (EIS) typu Pohoda, Money S3 nebo Premier. Také v segmentu středně velkých firem (50-249 zaměstnanců) ČR zaostává za Německem a Rakouskem, avšak za průměrem EU jen mírně. To souvisí mj. s dotačním programem zaměřeným na pořizování ERP systémů, který v ČR po osm let využívaly především právě podniky tohoto typu.
V počtu ERP systémů využívaných ve velkých podnicích (250 a více) ČR rovněž zaostává za vedoucím Německem, Rakouskem a Polskem, ale při porovnání s průměrem EU zaujímá relativně srovnatelnou pozici.
Trh je na straně poptávky stále nenasycen (s výjimkou některých oborů) a jeho potenciál je značný. Zahrnuje jak zákazníky, kteří neužívají žádný ERP systém, ale potřebují reagovat na vývoj ekonomiky a zvyšující se požadavky na automatizaci a integraci procesů, tak ty, kteří již využívají nějaký plnohodnotný ERP systém a postupem času se rozhodují o jeho výměně. V tomto případě mají výrazný vliv konkrétní zkušenosti s provozem dosavadního ERP systému.
I když podniky ochotněji investují do IT než dříve, stále platí, že ERP trh je silně tažen nabídkou. Na českém trhu jsou nabízeny desítky (až 80) ERP produktů nejrůznější kvality a rozsahu. A to jak globálních a zahraničních řešení, tak původních českých ERP (včetně EIS, které ale nelze považovat za plnohodnotné ERP systémy).

Trendy
K aktuálně se prosazujícím trendům na českém trhu patří zpracování velkých objemů dat s podporou in-memory computingu, avšak zatím na úzkém segmentu velkých organizací. Lze očekávat, že postupně bude růst poptávka po příslušných funkcích ERP systémů a souvisejících technologiích s tím, jak porostou požadavky na zpracování nejen existujících zdrojů dat, ale i zdrojů zcela nových (např. z oblasti logistiky, dopravy apod.). Zároveň lze očekávat vzestup požadavků na vyšší stupeň automatizace procesů tak, aby se minimalizovaly zásahy uživatelů do jejich průběhu.
Dalším významným trendem je rozšiřující se uplatnění nástrojů Business Intelligence, s cílem dosáhnout vyšších ekonomických přínosů z nasazení ERP systému a jejich konfigurovatelnost, která je patrná i v dlouhodobé orientaci především světových dodavatelů těchto řešení jako komoditizovaného produktu anebo služby prostřednictvím cloudu. To přináší možnost vysokého stupně standardizace procesů i pracovních postupů a doplňování dalších funkčních oblastí systému.
Jedním z klíčových faktorů současného trhu ERP je i internet věcí, který bude mít podobu přenosu dat prostřednictvím příslušné infrastruktury bez zásahu člověka a jejich vložení do ERP systému pro další transakční zpracování, popř. analýzu.
Mezi další trendy související se změnou obchodních modelů je cloud computing. Cloudová ERP řešení poskytují dodavatelé stále častěji na bázi různých hybridních modelů, často kombinujících nasazení různých částí systému in-house (on-premise) s provozem v cloudu. Ty jsou vhodné spíše pro vysoce vyspělé organizace se zkušeným a silným IT oddělením.

Co firmy očekávají od ERP?
Rozmanitost ERP řešení odpovídá i nabídce různých obchodních modelů. Jak vyplývá ze zkušeností CVIS, rozhodování o pořízení ERP systému silně ovlivňují především vnitřní problémy firem se stávajícím IS/ICT řešením. Zákazníci požadují podpůrný IS, který by jim pomohl řešit podporu automatizace běžné rutinní agendy, zajištění dostupnosti informací pro rozhodování apod. Informační systém vybudovaný na základě nadefinovaných požadavků pak poskytuje především zajištění podpůrných procesů (ekonomiky, financí a lidských zdrojů), popř. sledování a odvádění výroby a podporu manažerského rozhodování, přičemž stále více organizací se přiklání k modelu, který umožňuje pružně vytvářet sestavy vlastními silami.
Dalším problémem je zajištění integračních vazeb na již existující softwarová řešení, která nelze z různých důvodů přenést do ERP systému. Organizace, které již mají s provozem ERP systému zkušenost, požadují častěji funkce pro pokročilé plánování a řízení výroby. Ovšem jen málo z nich dokáže APS systém skutečně efektivně využít.
Úspěšnost nasazení ERP je výrazně limitována investičními prostředky, jimiž firma disponuje a které je ochotna na ERP projekt vynaložit. Problém však podle poznatků CVIS nespočívá jen v celkovém nedostatku investičních prostředků, což se týká jen určité části podniků, ale i v ochotě a schopnosti je efektivně vynaložit na pořízení systému, který by podniku přinášel vysokou přidanou hodnotu.

Kamil Pittner

 
Publikováno: 29. 11. 2018 | Počet zobrazení: 1040 článek mě zaujal 184
Zaujal Vás tento článek?
Ano