Rosler MURR2 Schunk

Plastový průmysl se připravuje na novou éru

Hlavním problémem plastů jsou jejich následné osudy po využití jako obalového materiálu. Zpráva nejnovějšího výzkumu je první zprávou, která navrhuje jasnou přechodnou strategii pro globální plastikářský průmysl. Cílem je navrhnout lepší obalové systémy, zvýšit míru recyklace a zavést nové modely pro lepší využití obalů.

 

Průzkum byl proveden Světovým ekonomickým fórem a nadací Ellen MacArthur Foundation s analytickou podporou společnosti SYSTEMIQ. Nová ekonomika plastů představuje vizi pro funkční systém hospodaření s plasty a nabízí nový způsob uvažování o plastech jako o účinném celosvětovém toku materiálu. Ten je v souladu se zásadami tzv. cirkulárního (oběhového) hospodářství, jednoho z moderních trendů globální ekonomiky. Cílem je využít výhody plastů při řešení jejich nevýhod, čímž se dosáhne dramaticky lepšího hospodářského a environmentálního výsledku v celém systému. Tato vize, vycházející ze zprávy „Nová ekonomika plastů - přehodnocení budoucnosti plastů” z roku 2016, je základem pro ambiciózní iniciativu Nová ekonomika pro ekonomiku, která byla zahájena v květnu roku 2016 a je podporována desítkami průmyslových lídrů, měst a vlád.
Zmíněná studie je první svého druhu, která poskytuje konkrétní soubor opatření k řízení přechodu na základě tří strategií diferencovaných podle segmentů trhu. Důkladná analytická práce zahrnující podrobnou analýzu trhu plastů v jednotlivých segmentech a diskuse s experty ukázaly, že program společné akce ve třech klíčových oblastech by mohl spustit urychlený přechod směrem k Nové ekonomice plastů.
Zpráva vyzývá k redesignování a inovacím výroby a životního cyklu plastových výrobků, a jeho chápáním spíše jako uzavřeného cyklu než jako konvenčního lineárního dodavatelského řetězce. Stanoví také kroky a opatření včetně prioritních akcí, které by měly být zavedeny pokud možno již v letošním roce. Tři klíčové strategie pro přechod a související prioritní oblasti činnosti, které by měly vést k transformaci globálního plastikářského trhu jsou: základní redesignování a inovace, znovupoužívání a recyklace s dramatickým zlepšením ekonomiky a kvality.

1. Redesign a inovace
Bez zásadního redesignu a inovací by asi 30 % plastových obalů nikdy nebylo znovu použito nebo recyklováno. Přepracování je žádoucí u zhruba poloviny plastových výrobků, představující asi 30 % celkového hmotnostního objemu produkce současného plastikářského průmyslu. Studie nicméně upozorňuje, že vzhledem k tomu, že mnoho z těchto obalových předmětů má důležité funkční výhody, jejich nevýhody by neměly být považovány za argumenty, které by odstranily všechny tyto aplikace z dnešního trhu, ale spíše nastavují směr a zaměření na redesign a inovace. Prioritní akce pro globální hodnotový řetězec plastových obalů zahrnují tato navrhovaná opatření:

• zásadně přepracovat formáty obalů a modely dodávek pro plastové obaly malého formátu,
• zvýšit inovace materiálu v recyklovatelných nebo kompostovatelných alternativách k aktuálně nerecyklovatelným vícemateriálovým aplikacím,
• aktivně hledat nahrazení PVC, PS a EPS a nepoužívat je jako běžné obalové materiály - nahrazovat je spíše alternativami a současně umožňovat inovace a vstup nových materiálů na trh,
• zvětšovat množství kompostovatelných obalů a související infrastrukturu pro aplikace s kontaminovanými živinami,
• prozkoumat potenciál i omezení chemické recyklace a dalších technologií a přepracovat v současné době nerecyklovatelné plastové obaly do nové podoby s využitím nových (pokud možno recyklovatelných) surovin.

2. Důsledné znovupoužívání
Nejméně 20 % plastových obalů poskytuje při opětovném využití ekonomicky zajímavé možnosti. Nové modely, které účinně nahrazují obal pro jedno použití opakovaně použitelnými alternativami, byly již úspěšně demonstrovány a ověřeny na trhu čistírenské chemie a osobní péče např. pouze přepravními ingrediencemi v kombinaci s opakovaně použitelnými dávkovači. Prioritní akce v oblasti opětovného použití předpokládají:

• kreativně inovovat, vytvářet nové modely dodávek založené na opakovaně použitelných obalech,
• nahradit jednorázově používané plastové přepravní sáčky opakovaně použitelnými alternativami,
• prosadit opakovaně použitelné obaly v podnikovém prostředí pro balení palet a velkých tuhých obalů (bedny, krabice apod.).  

3. Recyklace s radikálně zlepšenou ekonomikou
Při soustředěném úsilí o přepracování obalů a systémů pro jejich řízení po použití bude recyklace ekonomicky zajímavá pro zbývajících 50 % plastových obalů. Jako prioritní akce pro zlepšení ekonomické recyklace, spotřeby a kvality je doporučováno:

• Provést změny konstrukce plastových obalů a zlepšit kvalitu recyklace a její ekonomický přínos (např. volbou vhodných materiálů, přísad a formátů).
• Harmonizovat a přijmout osvědčené postupy pro systémy sběru a třídění.
• Rozšiřovat vysoce kvalitní recyklační procesy.
• Prozkoumat potenciál značkovacích látek s cílem zvýšit výtěžnost a kvalitu třídění.
• Nasadit adekvátní sběr a třídicí infrastrukturu, kde ještě není zavedena, vyvinout a zavést inovativní třídicí mechanismy pro pružné fólie po jejich využití.
• Zvýšit poptávku po recyklovaných plastových materiálech prostřednictvím dobrovolných závazků nebo politických nástrojů.
Většina plastových obalů je použita pouze jednorázově a 95 % jejich hodnoty, odhadované na 80 - 120 mld. USD ročně, se ztrácí z ekonomiky po prvním použití. Tomu by měly zabránit právě tři hlavní cíle stanovené strategií Nové plastové ekonomiky (viz obr):

1. - Vytvořit efektivní ekonomiku po použití plastů zlepšením hospodaření s nimi a využívání recyklace, opětovného použití a řízené biodegradace pro cílené aplikace.
2. - Dramaticky snížit únik plastů do přírodních systémů (zejména oceánu) a dalších externalit.
3. - Vydělovat plasty z fosilních surovin pomocí zkoumání možnosti a přijímaní různých způsobů využívání obnovitelných surovin pro snížení ztrát a dematerializace v průběhu výroby a životního cyklu.

K zavedení těchto pravidel je podle autorů uvedené studie nejvyšší čas. Pokud by vývoj pokračoval tak jako dosud, bez šetrného hospodaření s plasty, může se svět dočkat i katastrofické vize, varují analytici, kdy výroba v roce 2050 v běžném scénáři povede k oceánům. Ty (v hmotnostním porovnání) budou obsahovat více plastů než ryb, a celý průmysl plastů by mohl představovat pětinu (20 %) celosvětové spotřeby ropy a 15 % ročního uhlíkového rozpočtu. /sy/

 
Publikováno: 2. 10. 2017 | Počet zobrazení: 1238 článek mě zaujal 246
Zaujal Vás tento článek?
Ano