Rosler MURR2 Schunk

Svařování v extratřídě

Pro nizozemskou loděnici představuje, v případě náročných svářečských prací, značka Fronius první volbu. Jsou o tom přesvědčeni odpovědní pracovníci loděnice SLOB, kteří ve firmě rakouské svařovací přístroje používají již řadu let, a kteří se rozhodli nahradit všechny nyní používané svařovací zdroje systémy společnosti Fronius. Tažným koněm pro loďařské práce s ocelí je přitom mimořádně robustní zdroj TransSteel 5000 ve spojení s mobilním podavačem drátu typu VR 5000 Case. 

 

V současné době vstupuje loděnice SLOB na trh s hliníkovými lodními trupy a cítí se být po prvých zkouškách s nejnovější platformou svařovacích přístrojů Fronius řady TPS/i na tuto novou výzvu optimálně připravena. 
Když si někdo zadá na internetu tuto nizozemskou loděnici, najde tam jen stručnou a pouze v holandštině prezentovanou webovou stránku, která toho o podniku prozradí jen málo. Ale i tak se tam firma prezentuje jako jedna z renomovaných loděnic, která staví ocelové lodní trupy tvořící základ motorových jachet extratřídy Mega (lodě o délce nad 60 m), které oceňují průmysloví magnáti a příslušníci panovnických rodů na celém světě. V této loděnici nacházející se v jihovýchodní části Rotterdamu, byl mj. postaven také trup pro 99 m dlouhou motorovou megajachtu „Dream“, největší, jaká kdy byla v Holandsku spuštěna na vodu. Lodě zde staví zcela podle přání zákazníků a v průměru stojí milión eur jeden metr délky. Dají se proto označit za Rolls-Royce svojí třídy. Jak sdělil Arjen Dekker, provozní ředitel loděnice SLOB, „v mnoha ohledech se tyto superjachty zřetelně odlišují od lodí postavených v jiných loděnicích. Charakteristickými znaky našich jachet je nejvyšší možná kvalita ve spojení s vynikajícím designem. Na to dbáme už od počáteční výrobní fáze každé z  jachet“.

Kvalita i design bez kompromisů
Už při svařování trupu nepřipouští loděnice žádné kompromisy, jak dokazují instrukce pro zabezpečení kvality. Interní firemní směrnice předepisují rentgenovou a doplňující ultrazvukovou zkoušku v intervalech po jednom metru. Pokud se vyskytnou jen dva případy, kdy nepřinesl test optimální výsledky, provádějí se kvůli zajištění kvality další kontroly. Těmito opatřeními překračují interní firemní směrnice ve značné míře požadavky klasifikační společnosti německého Lloydu. Za této situace nikoho neudiví, že se požadavek perfektního svařovacího výkonu a spolehlivosti vztahuje také na svářecí zařízení. „Fronius je pro mne v tomto oboru synonymem kvality. Z tohoto důvodu jsme se před asi dvěma roky rozhodli pro pořízení prvních svařovacích zdrojů typu TransSteel 5000“ vysvětluje Arjen Dekker.
Podnik používá tyto mimořádně robustní přístroje pro nejrůznější typy svařovacích prací, které se v loděnici vyskytují. Trup jachet se obvykle staví z lodní ocele třídy A. Pro konstrukční díly, které musejí zachycovat větší síly, jako je např. stabilizační jednotka vyrovnávající pohyby lodi, se používají lodní ocele tříd AH36, DH36 a EH36.
Síla plechu se pohybuje od 4 mm, což je materiál používaný např. pro hlavní palubu, až k plechu síly 50 mm pro některé obzvláště silně namáhané díly konstrukce, jako jsou základy pro lodní stroj. Vlastní obal lodi se sestavuje z plechů o síle od 7 do 10 mm.   

Stále sledované tepelné zatížení
Svářeči v loděnici pracují ve všech svařovacích polohách. „Pouze od klesavých svarů - 3G downhill -  jsme od jisté doby upustili“ upřesňuje pan Jan Forman, vedoucí svařovacího oddělení, který současně zastává v SLOB funkci pracovníka odpovědného za kvalitu. „Svarové zkoušky ukázaly, že závar je při práci v této svařovací poloze příliš mělký“. Z toho důvodu musejí svářeči, za účelem dodržení kvality, provádět příslušné svářecí operace na svislých svarech, jako stoupavé svary v poloze PF (3G uphill). Nepříznivé je v tomto případě to, že v této poloze dochází k podstatně vyššímu tepelnému zatížení a tím rovněž i ke zvýšenému výskytu pnutí, případně deformací materiálu a pohledové svary se musejí v některých případech ještě dodatečně opracovávat. Ve funkci ochranného plynu používá loděnice plyn M21 (80 % argonu a 20 % CO2). „Provedli jsme i několik zkoušek s héliovou směsí. Svarový spoj byl sice v pořádku, avšak tepelné zatížení bylo příliš vysoké a proto jsme zůstali u směsi argon-CO2“, dodává Forman.
Tepelné zatížení přináší problémy zejména tam, kde záleží na opticky bezchybném provedení svarových spojů. Z toho důvodu se při svařování žebrových výztuh a ostatních vestaveb zahřejí příslušná místa na vnitřní a současně i na vnější straně na teplotu cca 400 oC, aby se tak docílilo perfektního vzhledu vnější stěny bez jakýchkoliv nežádoucích závad.    

Optimální podpora při zajišťování kvality
Svářeče v SLOB optimálním způsobem podporují při dodržování těchto vysokých kvalitativních standardů svařovací zdroje Fronius, hodnotí situaci Jan Forman a dodává: „Pracujeme ve smyslu požadavků našich zákazníků s těmi nejlepšími materiály, avšak nejvyšších kvalitativních standardů můžeme dosahovat pouze tehdy, když budeme pracovat také s nejlepšími nástroji. Zde má společnost Fronius zcela jasně dobrý čich, protože má při vývoji svařovacích technologií stále na zřeteli požadavky svých zákazníků a zohledňuje podněty vycházející z jejich řad“. 
V souhlase s touto praxí se nechala společnost Fronius ovlivnit při vývoji malého mobilního podavače drátu VR 5000 Case, určeného pro přístrojovou sérii TransSteel, požadavky a zkušenostmi, které získala loděnice při práci s konvenčními podavači v „mořském“ prostředí. Podavač drátu typu VR 5000 Case se proto optimálně hodí pro nasazení v náročném pracovním prostředí, jaké se vyskytuje při stavbě lodí, v oblasti Offshore (vrtné plošiny) a při výrobě kolejových vozidel. Robustní, v porovnání se standardním podavačem, kompaktnější konstrukce umožňuje svářečům pracovat v nesnadno přístupných místech, jakými jsou např. dvojité podlahy jachet. Velký akční rádius zajišťuje spojovací hadicové vedení mezi svařovacím zdrojem a podavačem o délce 20 m (v případě potřeby i více). Další usnadnění práce nabízí nejnovější generace hořáků Fronius vyznačující se mimořádně štíhlou kontaktní špičkou a do skořepinové rukověti vestavěným LED osvětlení. To usnadňuje nalezení startovacího bodu svaru a případně i jeho zrakovou kontrolu. Podnik SLOB patří mezi první uživatele, kteří testovali podavač drátu VR 4000 Case patřící do celé řady nových mobilních podavačů, které Fronius v současné době přináší na trh.

Fronius jako symbol statusu 
„Naši svářeči jsou přístroji Fronius natolik nadšeni, že je považují za symbol statusu“, prozrazuje Jan Forman a dodává: „Má to pro nás ten přínos, že svářeči díky naprosté spokojenosti svařují maximálně efektivně, s vybavením pečlivě zacházejí a – co je v důsledku rozhodující – pracují s optimálními výsledky“. Od roku 1999, kdy si loděnice SLOB opatřila první přístroje z produkce značky Fronius, se nevyskytly žádné problémy, které by stály za zmínku. „Přístroje TPS 4000 z první dodávky jsou ještě dnes v provozu a není žádný důvod k jejich vyřazení“, doplňuje Forman. Díky spolehlivosti přístrojů a pracovním výsledkům se vedení podniku SLOB rozhodlo nahradit všechny stávající svařovací zdroje svařovacími systémy Fronius.

Svařování hliníku bez odstraňování oxidové vrstvy
Ústřední roli v budoucích úvahách týkajících se svařovacích zdrojů bude hrát nejnovější vývoj v oboru svařování pod ochrannou atmosférou (MSG), který probíhá ve společnosti Fronius. „Začne-li zkušený svářeč poprvé svařovat za pomoci svařovacího zdroje TPS/i, povšimne si ihned jeho vynikajícího chování“ – tak nadšeně hodnotí Jan Forman první zkoušky provedené s novou generací přístrojů.
Vzhledem k tomu, že loděnice dostala zakázku na stavbu více lodí s hliníkovým trupem a chce tento obor podnikání výrazněji rozvíjet, přišel poslední tah firmy Fronius v pravý čas. Loděnice provedla ihned několik provozních zkoušek (Welder Procedure Qualifikation) s deskami o síle 6 mm opatřenými přípravou pro V-svar a rovněž pro symetrický X-svar a zkoušku s jedním oboustranně svařovaným koutovým svarem. „Na začátku těchto zkoušek jsme povrchy ještě čistili, protože jsme s tím měli v minulosti mnoho problémů způsobených např. nestabilitou oblouku“, později jsme od tohoto způsobu přípravy svaru upustili, protože jsme při práci se zdrojem TPS/i nezjistili téměř žádný rozdíl mezi svarem, který byl provedený po předcházejícím odstranění oxidové vrstvy a svarem bez této operace, což je samo o sobě mimořádně pozoruhodné“, vysvětlil Jan Forman. Jako důsledek tohoto zjištění  byla z předpisů pro svařování lodních dílů vypuštěna - jinak zcela nezbytná - operace broušení, což znamená pro podnik velkou úsporu času i nákladů.   

Perfektní svařování hliníku s přístrojem TPS/i
V průběhu třech týdnů podnik SLOB uskutečnil za použití soupravy TPS/i se všemi svými dosud pouze pro ocel certifikovanými svářeči zkoušky na svařování hliníku ve všech svařovacích polohách, včetně tupého svaru nad hlavou (Al-Mg plechy o síle 6 až 8 mm svařované pod ochranným plynem ve složení 70 % hélia a 30 % argonu). „Naši svářeči a také já sám jsme byli překvapeni, jak snadno a mimořádně rychle je možno přístrojem TPS/i hliník svařovat“, říká Jan Forman. „Oblouk je díky novému pulznímu procesu PMC (Pulse Multi Control) mimořádně stabilní. Dokonce i pracovníci, kteří svařovali dosud jen elektrodou, byli schopni vytvořit neobyčejně čisté svarové spoje. Bylo až neuvěřitelné, jak suverénně dokázali hned napoprvé svařovat hliník. Je to první případ, kdy už není svařování hliníku prací, kterou mohou vykonávat pouze zkušení  svářeči“.  
Rentgenové zkoušky potvrdily optický dojem. Na rentgenových snímcích jsou svary tak homogenní a čistě provedené, že se s takovými členové zkušební komise, jak sami doznávali, už řadu let nesetkali. Podle mínění odborníků by mohl někdo získat dojem, že se zde svařovala ocel a nikoliv hliník. Vzhledem k tomu, že se v případě těchto posuzovaných zkoušek jednalo o první tři desky vůbec, které byly v podniku SLOB svařovány přístrojem TPS/i, má toto posouzení ještě větší váhu. „Nastavení parametrů, které byly přitom použity, mohly být přímo převzaty do svařovacího předpisu“, vysvětluje Forman. Za tím účelem, aby mohli uživatelé, jako je SLOB, využívat vynikajících svařovacích vlastností zdroje TPS/i v neomezené míře, vyvinul Fronius kompaktní podavač drátu WF 25 i Case určený  pro cívky 300 mm, který zajišťuje velký akční rádius svářečů požadovaný při stavbě lodí. „Nová generace svařovacích přístrojů TPS/i patří k nejlepším systémům, které jsou v současné době k dispozici. Mnohé mluví pro to, že je to dokonce nejlepší systém vůbec – speciálně pro oblast hliníku“, soudí závěrem Jan Forman.
 

 
Publikováno: 21. 10. 2014 | Počet zobrazení: 2000 článek mě zaujal 372
Zaujal Vás tento článek?
Ano