murr Schunk

KION Group dosáhla zvýšení obratu, ale s nižším ziskem

Rok 2022 zakončila společnost KION Group s vysokým objemem přijatých zakázek v náročném makroekonomickém a geopolitickém prostředí. Skupina zaznamenala ve srovnání s předchozím rokem růst obratu, včetně pozitivních měnových efektů.

 
Prudce rostoucí náklady na materiál, energii a logistiku spolu s pokračujícími výpadky dodavatelského řetězce měly v loňském roce významný dopad na oba provozní segmenty, což se projevilo v poklesu očištěného EBIT a v jasně negativním volném cash flow skupiny.

„Jsme již v mnohem agilnější a odolnější pozici, než jsme byli loni. Náš inovační kanál je plný a investujeme do našich závodů po celém světě. Kromě toho zůstávají hnací síly globálního růstu v KION Group, jako je digitalizace, automatizace a alternativní energetické systémy, nedotčeny. Proto se na letošní rok díváme s optimismem," říká Rob Smith, generální ředitel KION GROUP AG.

S 11,708 miliardami eur se objem přijatých zakázek skupiny KION dostal na 6,2 procenta hodnoty předchozího roku, která byla rekordní (12,482 mld. eur), a to i přes znatelný pokles poptávky. Na objem přijatých zakázek měly pozitivní vliv měnové efekty – celkem 391,2 milionu eur.

Segment Industrial Trucks & Services zvýšil ve sledovaném období objem přijatých zakázek o 3,2 % na 8,426 mld. eur (v předchozím roce 8,166 mld. eur) a těžil také z přesunu objednávek v důsledku delších dodacích lhůt. Celkově byla ve všech prodejních regionech překročena čísla předchozího roku. V druhé polovině roku 2022 úpravy cen nových průmyslových vozíků téměř vyrovnaly výrazný pokles počtu objednávek z hlediska hodnoty příjmu objednávek. Významně velký podíl na nárůstu zakázek měl rychle rostoucí obchod se službami.Dosažení vysokých počtů objednaných kusů v předchozím roce však nebylo možné (- 0,4 %), s ohledem na data ze segmentu nových průmyslových vozíků s 268 200 objednanými kusy.

V segmentu Supply Chain Solutions došlo ke zpomalení investic zákazníků, zejména v sektoru e-commerce, což vedlo k výraznému poklesu objemu přijatých zakázek o 22,3 % na 3,362 mld. eur (v předchozím roce 4,329 mld. eur). Tento pokles nových obchodů, který zasáhl jak regiony Severní Amerika, tak EMEA, byl do určité míry kompenzován povzbudivým nárůstem objednávek v oblasti servisu.

Ve druhé polovině roku 2022 se objem rozpracovaných zakázek zvýšil k rozvahovému dni o 6,3 % na 7,078 mld. eur.

Obrat skupiny přesáhl hodnotu předchozího roku (10,294 mld. eur) o 8,2 %, v celkové výši 11,136 mld. eur. Přispěly k tomu oba provozní segmenty, které těžily především z vysokého objemu přijatých zakázek z předchozího roku a ze silného výkonu obchodu se službami. Měnové efekty měly pozitivní dopad v celkové výši 406,3 milionů eur.

Celkový obrat v segmentu Industrial Trucks & Services vzrostl o 12,9 % na hodnotu 7,356 mld. eur (v předcházejícím roce 6,514 mld. eur). Ve druhé polovině roku skupina výrazně pokročila v dodávkách průmyslových vozíků, a to především díky lepší dostupnosti dílů od dodavatelů. Loňské zvýšení cen zatím na výnosy segmentu nemělo významný dopad, protože výnosy byly založeny především na objednávkách přijatých před úpravou cen. K nárůstu výnosů významně přispěla oblast služeb, a to především prostřednictvím rostoucích poprodejních služeb a pronájmu.

V segmentu Supply Chain Solutions dosáhly celkové tržby 3,807 mld. eur, především díky pozitivním měnovým vlivům, se zvýšením o 0,3 % oproti srovnatelné úrovni předchozího roku (3,796 mld. eur). Tržby z podnikání v oblasti služeb zaznamenaly významný růst, který kompenzoval pokles dlouhodobé projektové oblasti.Očištěný EBIT KION Group klesl na 292,4 mld. eur, což je výrazně pod srovnatelnou hodnotou z roku 2021 (841,8 mld. eur), v důsledku výrazného zvýšení nákladů a narušení dodavatelského řetězce. Očištěná EBIT marže KION Group dosáhla pouze 2,6 % (v předchozím roce 8,2 %).

Očištěný EBIT v segmentu Industrial Trucks & Services se výrazně snížil na 420,5 mil. eur (v předchozím roce 536,0 mil. eur). Očištěná marže EBIT klesla ve vykazovaném období na 5,7 % (v předchozím roce: 8,2 %). Pozitivní dopady na výnosy z růstu tržeb byly kompenzovány rozsáhlými negativními dopady výrazného nárůstu nákladů na materiál, energie a logistiku a také neefektivitou výroby způsobenou nedostatečnou dostupností materiálu ve výrobě. Přestože zvýšení nákladů bylo omezeno provozními protiopatřeními, hrubá marže segmentu ve vykazovaném období prudce klesla. Rostoucí výrobní náklady mohly být kompenzovány pouze okrajově zvýšením ceníkových cen ve vykazovaném období, protože z přijatých zakázek byly zpracovány hlavně objednávky zákazníků obdržené před úpravou cen.

Očištěný EBIT v segmentu Supply Chain Solutions klesl na -45,6 mil. eur a byl tak výrazně nižší než v předchozím roce (409,5 mil. eur). V souladu s tím se očištěná marže EBIT výrazně snížila na -1,2 % (v přechozím roce 10,8 %). V průběhu roku narušení dodavatelského řetězce stále více omezovalo dostupnost důležitých součástí na projektových místech, což vedlo ke zpožděním projektů, a tím k vnitřní neefektivitě, kterou ještě zhoršil nedostatek kvalifikovaných pracovníků v Severní Americe. Na zákazníky mohla být přenesena pouze malá část obrovských nárůstů nákladů souvisejících s projekty. Od druhého čtvrtletí roku 2022 byla zahájena protiopatření na operativní úrovni, jako jsou mimo jiné upravené doložky o úpravě cen v nových smlouvách, významná zlepšení v procesech projektového řízení a rozšířená dodavatelská základna.

Ve srovnání s předchozím rokem došlo k výraznému poklesu čistého zisku na 105,8 mil. eur (předchozí rok 568,0 mil. eur). Čistý zisk skupiny snížily kromě provozních zisků také negativní mimořádné vlivy z ruského podnikání v segmentu Industrial Trucks & Services, který má být prodán, a ze zrušení ruského podnikání v segmentu Supply Chain Solutions. celkem o 36,8 mil. eur.

Výsledkem je, že při zhruba srovnatelném počtu akcií klesl základní zisk na akcii na 0,75 eur (v přecházejícím roce to bylo 4,34 eur). KION Group navrhne na výroční valné hromadě v roce 2023 vyplatit dividendu ve výši 0,19 eur (v přecházejícím roce 1,50 eur) na akcii.

Globální ekonomika v útlumu s rozdíly na trhu manipulace s materiálem

Pokračující válka na Ukrajině, globální inflace a související zvýšení úrokových sazeb, stejně jako rychlé šíření koronaviru v Číně, to vše mělo negativní dopad na globální ekonomiku v roce 2022. Celosvětová poptávka po průmyslových vozících v průběhu roku neustále klesala v důsledku všeobecných ekonomických podmínek. Zatímco v prvním čtvrtletí byly počty objednávek stále nad úrovní předchozího roku, ve zbytku roku se dynamika výrazně zpomalila. Ve sledovaném období 2022 budou globální počty objednávek na trhu pravděpodobně nižší než ve srovnatelném období předchozího roku – zejména v regionu EMEA.

Podle KION Group a na základě výzkumného institutu Interact Analysis ve sledovaném období 2022 celosvětový trh s řešeními dodavatelského řetězce opět překročil úroveň předchozího roku, a to navzdory obecným makroekonomickým nejistotám. Výrazný pokles ochoty poskytovatelů e-commerce investovat byl více než kompenzován vyššími objemy investic v jiných zákaznických segmentech. Všechny regiony (EMEA, Americas a APAC) zaznamenaly pozitivní růst trhu.

Výhled

Celkově KION Group věří, že je dobře připravena na budoucnost s ohledem na kroky, které podnikla pro posílení své odolnosti. V roce 2023 očekává zvýšení výnosů a výrazné zlepšení jak očištěného EBIT, tak návratnosti vloženého kapitálu (ROCE). V důsledku toho očekává, že volné cash flow se pohodlně dostane do kladných hodnot. Výše uvedená tržní a geopolitická rizika však nadále vytvářejí nejistotu ohledně obchodní výkonnosti skupiny a jejích provozních segmentů.

V roce 2022 KION Group podnikla rozhodující kroky v obou provozních segmentech, aby posílila dlouhodobou odolnost svého obchodního modelu. Očekává se, že kroky podniknuté ke strukturování smluv způsobem, který umožňuje úpravy cen a řízení rizik, spolu s opatřeními určenými ke zlepšení procesů v oblasti nákupu, výroby a projektového řízení, budou mít vliv na hrubé marže již v roce 2023.

Pro řízení KION Group byly od finančního roku 2023 definovány jako klíčové ukazatele výkonnosti obrat, očištěný EBIT, volné cash flow a návratnost vloženého kapitálu (ROCE). Proto ve výhledu již není zahrnut objem přijatých zakázek.

Výkonná rada očekává, že klíčové ukazatele výkonnosti KION Group a jejích provozních segmentů budou v roce 2023 na následujících minimálních úrovních:

 
Publikováno: 15. 3. 2023 | Počet přečtení: 145