Rosler MURR2 Schunk

Žrouti nákladů včera, dnes a zítra

Společnost Murrelektronik připravila tři různé scénáře týkající se metod a koncepcí při výrobě strojů a jak dosáhnout větší standardizace a efektivity v jejich elektroinstalaci, navíc při snížení nákladů.

 
Již v rané fázi konstrukce stroje se v elektrické instalační technice skrývají žrouti nákladů, proto by elektroinstalace neměla být pouze vedlejším jevem, ale musí se dostat do zorného pole konstruktérů i osob odpovědných za celkové náklady. Tento nešvar lze vymýtit systémově orientovanými koncepcemi a decentrální automatizační technikou.

V minulosti dominovala ve strojírenství klasická role elektrické instalace. Veškerá řídicí technika byla umístěna v rozvaděči a prostřednictvím velkého pole řadových svorek byly připojeny senzory i akční členy ve stroji. Mnoho jednotlivých komponentů, jejichž kompatibilita byla doprovázena náchylností k chybám, s sebou přinášelo náročnou montáž i uvedení do provozu. To představovalo vysoké náklady.

Včera

Energie byla umístěna samostatnými svorkovnicemi včetně dat do periferie stroje. Klasické paralelní propojení bylo přesunuto z rozvaděče do prostoru stroje. Tím byla sice mírně zlepšena náročnost montáže, ale kvůli dalším připojovacím rovinám se rozrostly zdroje chyb. Následovalo jejich náročné hledání při zkratech a kvůli přetížení docházelo k chybám v zapojení mezi rozvaděčem a periferií, což zapříčiňovalo prostoje a výpadky ve výrobě.

Dnes

V současnosti se elektrická montáž zjednodušuje, což sobou nese i časovou úsporu. Upřednostňuje se přesunutí úrovně IO přímo do blízkosti procesu u senzorů a akčních členů, čímž se výrazně redukuje velikost rozvaděče. Zásuvné systémové komponenty a testované zalisované konektory s variabilními délkami kabelů poskytují nesporné výhody. Nejenže jsou odolné proti vibracím a prakticky vylučují chyby v elektroinstalaci, ale poskytují i stupeň krytí IP67.Uspořte čas, starosti i náklady…

Zítra

Jak daleko vidíte do budoucnosti? Je možné dosáhnout významných úspor nákladů, aniž byste zaujali systematický přístup a využívali moderní instalační technologie?

Koncepce společnosti Murrelektronik, včetně komponentů šitých na míru, sníží celkové náklady firmy až o 30 %. Navíc díky inovativním diagnostickým funkcím, přidané hodnotě pro výrobce strojů i jejich obsluhu, umožňuje firmám těžit z technologického pokroku.

Správnou přípojkou lze vyloučit riziko nákladů

Na každé pozici ve firmě s odpovědností za náklady, existuje potenciál, jak vidět instalační techniku jako klíčový prvek nákladové efektivity. Od nákupu, konstrukce přes elektroinstalaci až po uvedení do provozu se musí řídit komplexními systémovými přístupy a cíleně používanou instalační technikou ke snížení celkových nákladů. Díky tomu je plánování, konstrukce i výroba flexibilnější, jednodušší a v konečném důsledku také efektivnější.Instalační techniku strojů i zařízení lze optimalizovat na libovolné pozici hodnotového řetězce.

Nejčastější dotazy, s kterými se potýkají specialisté Murrelektronik:

- Existuje důvod pro instalaci typu plug and play IP67 namísto svorkovnic? Umožňují dodavatelé pomocí standardizovaných a předem sestavených komponentů přizpůsobené systémové řešení?

- Lze IO moduly PLC nahradit decentrálními sběrnicovými IO moduly?

- Je možné se vyvarovat nepřehledných kabelových svazků a kabelových tras pomocí rozvodných boxů v bezprostřední blízkosti senzorů a akčních členů?

- Jsou na přípojných svorkách namísto jednotlivých vodičů projektovány zásuvné, těsně zalisované kabelové spoje, které umožňují rychlejší a bezchybnější postup montáže, servisu i údržby?

- Jaký dopad má snadno interpretovatelná diagnostická koncepce na zvýšení disponibility zařízení pro provozovatele stroje?

Na všechny dotazy tohoto typu nabízí Murrelektronik jednoduché odpovědi a také sofistikovaná řešení. Aby byla instalační technologie navržena pro přesně danou aplikaci, musí být efektivní a otevírat potenciál enormních úspor. To samozřejmě usnadňuje rozhodovací proces. Důležitá je spolupráce se zákazníkem na identifikaci konkrétních potenciálů společné komunikace, která často přináší prostor pro zjednodušenou instalační technologii a chytřejší diagnostiku.

Příběh z praxe

Německý výrobce balicích strojů Somic využívá modulární systém a flexibilní modularitu svých funkčních jednotek. Jeho cílem bylo začlenit instalaci stroje jako modulární standardizovaný blok do nového myšlení systémového engineeringu.

Instalační technologie od Murrelektronik splňuje všechny požadavky firmy na systémové technologie. Připojení modulů je jednoduché, standardizované a otevřené.

 
Publikováno: 18. 10. 2021 | Počet přečtení: 211