rosler murr Schunk

Evropa bude mít nové předpisy k ochraně klimatu

Evropský parlament schválil předposlední červnový týden tzv. klimatický zákon a posvětil tak 55% snížení emisí CO2 do roku 2030, unie již připravuje nový energetický balíček k dosažení tohoto cíle.

 
Dokument určující evropský právní rámec pro klima (EU Climate Law), jehož součástí jsou i právně závazné cíle snížení emisí CO2 o 55 % oproti úrovním z roku 1990 do roku 2030 a dosažení klimatické neutrality do roku 2050, je dalším stěžejním krokem EU k implementaci cílů, které si unie stanovila v rámci tzv. Zelené dohody pro Evropu (European Green Deal). Završení příslušného legislativního procesu požadovaným schválením Radou EU je již pouze formální záležitost. Po schválení Radou EU bude předpis zveřejněn v Úředním věstníku EU a po 20 dnech vstoupí oficiálně v platnost a cíle se tak pro EU stanou právně závaznými.

Nová pravidla, která jsou přísnější než původně navrhovaná v podstatné míře zrychlují evropské úsilí o dekarbonizaci: do roku 2020 platil cíl pouze 20% snížení emisí skleníkových plynů, a ještě nedávno bylo cílovým úkolem snížit emise do roku 2030 o 40 %. Nyní bude kromě již zmíněných limitů stanoven i samostatný cíl pro rok 2040, který zatím není součástí návrhu právního rámce pro klima, ale bude stanoven až po roce 2023, v návaznosti na vyhodnocení plnění závazků vyplývajících z Pařížské klimatické dohody.

Klíčová norma ekologické strategie EU určuje postup, jakým by měla unie v polovině století dosáhnout klimatické neutrality – tedy neprodukovat žádné emise skleníkových plynů, případně je vyvážit např. výsadbou nových stromů. Schválený dokument stanovuje hlavní cíl, nicméně neméně důležité budou především změny navazujících energetických a klimatických předpisů. Ty plánuje Evropská komise představit v rámci tzv. Fit for 55 Package, který má dosažení stanoveného emisního cíle do roku 2030 umožnit. Jeho nástup proběhne ve dvou fázích: první část předpisů má být představena 14. července tohoto roku, ta druhá v letošním čtvrtém čtvrtletí. Úpravy by se měly týkat zejména emisního obchodování, emisí v zemědělství a také emisního cla.V další navazující etapě by pak měly být upraveny směrnice o energetické náročnosti budov a plynárenské předpisy třetího energetického balíčku (Směrnice 2009/73/EU a Nařízení 715/2009/EU).
 
Publikováno: 1. 7. 2021 | Počet přečtení: 444