Schunk

Co napsat o konferenci, která se nekonala?

Konference Projektování a provoz povrchových úprav, která se měla konat ve dnech 18.–19. března v pražském hotelu Olšanka se bohužel nemohla uskutečnit z důvodů koronavirové pandemie.

 

Organizátoři konference nabízí Sborník z letošní neuskutečněné 46. konference, který přináší mnoho novinek o nových právních předpisech, informace z výzkumů i z praxe, o nových technologiích i materiálech.

V souvislosti se zpřísněnými limity a podmínkami provozu pro provozovatele některých zdrojů znečišťování ovzduší při nanášení nátěrových hmot v lakovnách apeluje Ing. Z. Krayzel i na projektanty, aby správně stanovili projektovanou kapacitu – spotřebu organických rozpouštědel, protože od 1. 1. 2020 zdroje nanášení musí splnit přísný koncentrační limit namísto měrné výrobní emise. Legislativě je věnován i příspěvek Ing. J. Taitlové s doporučením, aby uživatelé nebezpečných chemických látek a směsí vyžadovali od svých dodavatelů aktuální bezpečnostní listy a kontrolovali v nich údaje o expozičních limitech.

Na otázky – jaké jsou důležité aspekty efektivní technologie funkčního chromování, na co se zaměřit a co řídit, sledovat, odpovídá Ing. L. Obr. Na pigmenty nátěrových hmot, které nejsou pouze nositeli optických vlastností, ale mohou plnit i ochrannou funkci podkladu, byl zaměřen výzkum prof. Ing. A. Kalendové a kol. z UP, Fakulty chemicko technologické. V Ústavu kovových materiálů a korozního inženýrství, VŠCHT se věnovali přípravě umělé patiny slitin mědi na bázi brochantinu Ing. R. Bureš a kol. Patina má estetickou i ochrannou funkci. Umělá patinace mědi je důležitá při restaurování bronzových a měděných předmětů.

Ústřední otázkou v povrchových úpravách je protikorozní ochrana, korozní odolnost. K tomu vzešla řada podnětů od pracovníků ze SVÚOM – Ing. K. Kreislová a kol.: Korozní odolnost korozivzdorných ocelí v atmosférickém prostředí závisí především na správné volbě korozivzdorné oceli pro dané prostředí, na správném konstrukčním uspořádání a kvalitě povrchu. Při nevhodném použití dochází ke snížení životnosti konstrukcí. Selhání organických povlaků na ocelových konstrukcích řešila Ing. Geiplová a kol. U konstrukcí, na kterých bude opravována protikorozní ochrana, je důležité stanovení čistoty povrchu. Ing. L. Mindoš objasňoval příčiny opožděné a opakované tvorby velkých defektů na povrchu průmyslových fasádních panelů přímo v terénních podmínkách. Na vysoké odborné úrovni je referát Ing. D. Kusmiče, Univerzita obrany v Brně: „Vliv plazmové nitridace na korozní odolnost feritických korozivzdorných ocelí“. Odpovědi na nejčastější otázky týkajících se žárové zinkovny, dává expert na slovo vzatý Ing. P. Strzyž a kol. z AČSZ.

Velkou část programu představovaly příspěvky zástupců firem, kteří prezentovali své zkušenosti, nové výrobky či služby.

Žádná sebelepší technologie se neobejde bez kvalitní obsluhy, vyškoleného personálu. Česká republika zavádí mistrovské zkoušky, které budou oceněním řemeslníka za kvalitní práci a zvýší prestiž řemesel – podle P. Žatečky (Cech malířů, lakýrníků a tapetářů). Věříme, že je vše na nejlepší cestě.

O exkurzi do firmy LATECOERE Czech Republic, která měla být součástí konference, zájemci nepřijdou, je přeložena na příští rok 2021. Společnost se zabývá výrobou dílů a sestav dveří a jejich mechanismů pro výrobce letadel světových značek.

Očekáváme, že stručné informace o celém programu, vzbudí váš zájem a jsme připraveni vám na požádání sborník se zajímavými přednáškami a informacemi zaslat. Více informací na www.konferencepppu.cz

 
Publikováno: 15. 4. 2020 | Počet přečtení: 275