Schunk

Skupina PSA a FCA se dohodly na sloučení

Fiat Chrysler Automobiles NV („FCA“) a Peugeot SA („skupina PSA“) podepsaly závaznou dohodu o fúzi svých aktivit. Ve vzniklé společnosti bude každá ze stran vlastnit 50 % akcií. Vznikne tak čtvrtý největší výrobce automobilů z hlediska objemu a třetí největší z hlediska obratu.

 

Tento nový subjekt bude klíčovým hráčem odvětví, bude mít vedení, know-how, zdroje a velikost, které mu umožní využít všechny příležitosti nové éry udržitelné mobility. Vzniklý subjekt bude díky své finanční síle a dovednostem svých týmů velmi dobře připraven poskytovat inovativní, čistá a udržitelná řešení mobility po celém světě, a to jak v rychle se rozvíjejícím městském prostředí, tak ve venkovských oblastech. Zvýšení efektivity plynoucí z větších objemů a ze spojení síly a dovedností obou skupin umožní budoucímu subjektu nabízet ty nejlepší produkty, technologie a služby všem svým zákazníkům, ale také rychle reagovat na probíhající změny ve vysoce náročném automobilovém odvětví.

Na základě souhrnné výsledovky za rok 2018 se očekává roční objem prodejů 8,7 milionu vozidel, konsolidovaný obrat téměř 170 mld. eur, zisk z provozní činnosti více než 11 mld. eur a provozní ziskové rozpětí 6,6 %. Tato solidní konsolidovaná rozvaha poskytuje nové entitě finanční flexibilitu a značný manévrovací prostor, a to jak při provádění strategických plánů, tak při dlouhodobém investování do nových technologií.

Nový subjekt bude mít vyvážené a perspektivní zastoupení po celém světě, s portfoliem legendárních, vzájemně se doplňujících značek, které bude pokrývat všechny klíčové segmenty osobních vozů včetně luxusních a prémiových automobilů, dále pak budou v nabídce zastoupeny SUV, pick-upy a lehké užitkové vozy. Toto zastoupení bude těžit ze silné pozice FCA v Severní a Latinské Americe a z postavení skupiny PSA v Evropě. Zeměpisná rovnováha nové skupiny bude výrazně posílena: podle agregovaných údajů za rok 2018 bude 46 % jejího obratu dosahováno v Evropě, 43 % v Severní Americe. Fúze bude příležitostí k novému vymezení strategie v ostatních oblastech.

Zvýšení efektivity dosažené díky optimalizaci investic do platforem, řad motorů a nových technologií a díky úsporám z rozsahu umožní novému subjektu zlepšit nákupní výkon a vytvářet hodnotu pro zúčastněné strany. Více než dvě třetiny vozů se soustředí na dvě platformy: „small“ a „compact/midsize“, přičemž na každou platformu připadnou 3 miliony vozidel ročně.

Tyto úspory spojené s technologiemi, výrobky a platformami by měly představovat přibližně 40 % z 3,7 mld. eur synergií za celý rok, zatímco nákupy budou představovat dalších cca 40 %, dosažených především díky úsporám z rozsahu a sladění cen. Zbývajících 20 % budou představovat jiné oblasti – marketing, IT, režijní náklady a logistika. Tyto odhadované synergie nepočítají s uzavíráním jakýchkoliv výrobních podniků. Od prvního roku by měly generovat kladný čistý peněžní tok a 80 % synergií by mělo být realizováno do konce čtvrtého roku. Celkové jednorázové náklady na dosažení těchto synergií se odhadují na 2,8 mld. eur.

Nový subjekt bude mít efektivní strukturu řízení vyvinutou za účelem podpory výkonnosti. Představenstvo bude složeno z 11 členů, přičemž většina z nich bude nezávislých . Pět z nich jmenuje FCA a její hlavní akcionář (včetně Johna Elkanna jako předsedy) a pět dalších skupina PSA a její hlavní akcionáři (včetně člena zastávajícího funkci senior direktora a místopředsedy). Po provedení operace bude v představenstvu zasedat jeden zástupce zaměstnanců z FCA a jeden ze skupiny PSA. Generálním ředitelem bude během počátečního funkčního pětiletého období Carlos Tavares, který bude rovněž zastávat funkci člena představenstva.

Nizozemská mateřská společnost nového subjektu bude kótována na finančních trzích Euronext (Paříž), Borsa Italiana (Milán) a New York Stock Exchange a bude se opírat o silnou pozici ve Francii, Itálii a Spojených státech.

Podle navrhovaných stanov by žádný akcionář neměl být oprávněn k uplatnění více než 30 % hlasovacích práv na valné hromadě. Očekává se rovněž, že nedojde k převodu stávajících dvojitých hlasovacích práv, ale že nová dvojitá hlasovací práva bude možné získat po tříleté době držení počítané od dokončení fúze.

Očekává se, že dokončení fúze bude trvat 12 až 15 měsíců. Fúze podléhá obvyklým podmínkám, zejména hlasování akcionářů obou skupin na mimořádných valných hromadách a dodržení regulačních požadavků (antimonopolní a jiné zákony).

 
Publikováno: 6. 1. 2020 | Počet přečtení: 367