Schunk

Vítěz 1. veřejné soutěže Programu TREND

Technologická agentura ČR (TA ČR) zveřejnila vyhodnocení žádostí o podporu projektů průmyslového výzkumu a vývoje v Programu TREND, který administruje pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO).

 
Do první veřejné soutěže v podprogramu 1 „Technologičtí lídři“ Programu TREND, kterou TA ČR vyhlásila 15. května 2019, přišlo celkem 396 projektů. Nezávislí odborníci hodnotili projektové žádosti v souladu s cíli programu. Těmi je hlavně podporovat tvorbu výsledků průmyslového výzkumu a vývoje tak, aby se především zvýšilo využívání moderních způsobů výroby, její plánování, řízení a distribuce produktů podle principů iniciativy Průmysl 4.0.

Z celkem 396 došlých návrhů se podpořilo 171 projektů, což znamená 43% úspěšnost. Celkové náklady na realizaci dosáhnou téměř 4,6 mld. Kč, díky tomu, že se MPO a TA ČR podařilo finanční prostředky ze státního rozpočtu určené na tuto veřejnou soutěž z původně plánovaných 2 mld. Kč navýšit na 3 mld. Kč. Projekty se hradí z dotace i z vlastních zdrojů těch, kteří je realizují. Všechny podpořené projekty musí mít ekonomický smysl s přínosem pro všechny účastníky, proto platí, že i výzkumné organizace musí do realizace projektu vložit vlastní prostředky na pokrytí alespoň 10 % nákladů. Pro podniky platí limity dané pravidly veřejné podpory a v úhrnu na celý projekt je omezení pro dotaci stanoveno na 70 % z výše nákladů všech účastníků projektu. Projekty mohou být řešeny již od ledna příštího roku s dobou trvání řešení v rozmezí od 12 do 60 měsíců.

„Velké množství přihlášených projektů ukazuje, že soutěž byla pro podniky i výzkumné organizace, s kterými spolupracují, velmi atraktivní. Při hodnocení bylo klíčové, zda návrh odpovídá aktuálním technologickým trendům a také uplatnitelnost výsledků výzkumu v praxi. Vše má vést k tomu, aby si podniky díky přidané hodnotě, tedy propojením s výzkumem a vývojem, posílily tržní pozici a stali jsme se tak inovačním lídrem v duchu národní hospodářské vize Czech Republic: The Country for the future“, komentoval výsledky ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Od 5. prosince je otevřena již druhá veřejná soutěž Programu TREND, a to v podprogramu 2 „Nováčci”, do níž lze podávat návrhy do 5. února 2020. Druhá veřejná soutěž se zaměřuje na podporu těch výzkumných projektů, které pomohou nastartovat vlastní výzkumné a vývojové aktivity u podniků, které dosud pravidelně nerealizovaly vlastní výzkumné aktivity ani nákup souvisejících služeb od jiných výzkumných organizací.

„Program TREND je klíčovým nástrojem pro budoucnost českých podniků a jejich konkurenceschopnosti. Těší mě, že je o něj velký zájem a můžeme tak podpořit vysoký počet kvalitních projektů. Návrhy výzkumných řešení projektů v první veřejné soutěži dokazují, že české podniky drží krok se světovou konkurencí,“ uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR. Program poběží v období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2027, první veřejná soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích byla vyhlášena letos se zahájením poskytování podpory v roce 2020, následně budou veřejné soutěže vyhlašovány každoročně až do roku 2023 se zahajováním poskytování podpory v letech 2021 až 2024. Předpokládaná délka trvání projektů v Programu je maximálně 60 měsíců, přičemž doba trvání projektů nesmí přesáhnout dobu trvání Programu TREND jako takového.
 
Publikováno: 17. 12. 2019 | Počet přečtení: 456