Amper Schunk

Podpora IROP pomáhá hasičům

Změny klimatu jsou hrozbou, která přináší řadu nebezpečí. Aby s těmito hrozbami mohly záchranné složky efektivně bojovat, přišel Hasičský záchranný sbor ČR s projektem, který podpořil evropskými financemi Integrovaný regionální operační program (IROP) částkou přesahující 600 mil. korun.

 

Projekt „Zvýšení připravenosti Hasičského záchranného sboru České republiky k řešení a řízení rizik způsobených změnou klimatu“, je přirozeným pokračováním úsilí reagovat na změny klimatu, jako byly před lety třeba bleskové povodně. Aktuálně se ale počítá s dalšími hrozbami, jako jsou např. extrémní sucha nebo větrné smrště apod. Hasiči tak potřebují novou specializovanou techniku, aby mohli co nejrychleji pomoci obyvatelstvu zasaženému mimořádnou událostí.

Celkem projekt počítá s pořízením 130 ks moderní hasičské techniky a věcných prostředků. Technika pak průběžně je nebo bude rozdělena do tzv. exponovaných území (území ČR, která jsou ohrožená riziky ze změn klimatu nebo kumulací těchto rizik), kterých je u nás vymezeno celkem 108, přitom projektem bude podpořeno celkem 76 z nich. Hasičský záchranný sbor v nich má 82 stanic, do kterých bude technika a věcné prostředky dislokovány.

Pro řešení mimořádných událostí z důvodu déle trvajícího sucha jsou pořizovány např. specializované cisterny, letecká monitorovací technika, úpravna vody nebo mobilní skládací velkoobjemové nádrže na vodu. Pokud území zasáhne orkán nebo větrná smršť, hasiči mohou nasadit speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem a pracovním košem, soupravy pro nouzové zastřešení obytných budov, které obsahují mj. prostředky pro výztuže a statické zpevnění budov, a další techniku. A v případě nadprůměrných sněhových srážek a masivních námraz mohou zasáhnout dopravní automobily pro evakuaci a nouzové zásobování obyvatel obcí, vyprošťovací automobil nebo pásová vozidla pro pohyb ve sněhu. I díky tomu, že je technika rozmístěna v exponovaných územích, mohou hasiči zasáhnout v případě mimořádné události velice rychle, řádově v minutách po vyhlášení poplachu.

I kvůli několika masivním povodním, které české území zasáhly v posledních desetiletích, si lidé dokážou představit, jak vypadá zásah hasičů během takové katastrofy. Jak ale pomáhá hasičský zásah v případě extrémního sucha nebo mrazů? V době sucha je to např. hašení rozsáhlých požárů na polích a v lesích nebo monitorování místa rozsáhlých požárů v přírodním prostřední ze vzduchu pomocí dronů. Zajišťují také požární vodu k hašení nebo nouzové zásobování pitnou nebo užitkovou vodou. Při extrémních mrazech je úkolem Hasičského záchranného sboru ČR např. odstraňování sněhu z veřejných budov tam, kde hrozí zřícení střechy, zprůjezdnění komunikací od vyvrácených nebo spadlých stromů a náletů různého materiálu, nouzové přežití obyvatel v postižených obcích, pomoc s odstraněním sněhu v exponovaných lokalitách obcí, kde nestačí veřejné komunální služby apod.

Nová technika je pořizována postupně od roku 2017 a již byla mnohokrát nasazena v akci. Nedávno např. během vichřice Eberhart (březen 2019) či vichřice Fabienne v roce 2018, kdy byly využity speciální automobilové žebříky s kloubovým ramenem a pracovním košem.

V rámci programu IROP podporuje EU také další složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Od roku 2015 byly vyhlášeny výzvy k předkládání žádostí o podporu za více než 4,5 miliardy korun. Tyto prostředky mají za cíl zlepšit připravenost záchranných složek k řešení a řízení rizik a přírodních katastrof v exponovaných územích naší země. Konkrétně je podpora poskytována na vybudování či stavební úpravy stanic IZS, posílení vybavení složek IZS potřebnou technikou a na modernizaci a vybavení vzdělávacích a výcvikových středisek pro základní složky IZS.

V případě záchranářů jde např. o technologicky vyspělé simulátory a trenažery pro kardiopulmocerebrální resuscitaci. Realizovány jsou ale i další zajímavé projekty spočívající mimo jiné ve vybudování cvičných objektů a polygonů včetně výcvikových trenažerů pro získání odborných znalostí a nácviku dovedností potřebných k zásahu ve ztížených prostorách, ve výškách nebo u nebezpečných chemických látek.

 
Publikováno: 8. 8. 2019 | Počet přečtení: 418