Amper Schunk

BASF vyvíjí výrobu metanolu šetrnou ke klimatu

Tým výzkumníků společnosti BASF zažádal o patent na komplexní proces výroby metanolu, který by na rozdíl od současných metod neměl produkovat žádné emise CO2.

 

Přibližně 70 % emisí skleníkových plynů vzniká v chemickém průmyslu. Experti společnosti BASF proto intenzivně pracují na nových technologiích, které výrazně snižují emise v těchto procesech a firma tuto práci zkoncentrovala do svého ambiciózního programu Carbon Management. Jedním z prvních viditelných úspěchů v této oblasti už dosáhl projektový tým, který požádal o patentový proces výroby metanolu bez emisí skleníkových plynů. V případě úspěšné realizace v průmyslovém měřítku by tak už celý výrobní proces – od výroby syngasu po čistý metanol – neuvolňoval žádné nežádoucí emise CO2.

Základní chemický metanol je důležitým výchozím materiálem pro mnoho výrobků a odvozené produkty jako formaldehyd, kyselina octová a metylaminy jsou velmi důležité, podobně jako další deriváty zahrnující např. metyl-terc-butyleter, metylmetakrylát, polyalkoholy a silikony. Metanol slouží i jako dodavatel energie a může být použit jako surovina pro chemickou přeměnu na jiná paliva nebo přísady do paliv.

Typicky se metanol vyrábí z tzv. syngasu, který byl dosud primárně získáván ze zemního plynu kombinací páry a autotermálního reformování. Při použití speciálních katalyzátorů se může tento katalyzátor přeměnit na surový metanol, který lze po čištění dále zpracovat. V novém procesu BASF je syngas generován částečnou oxidací zemního plynu, který nezpůsobuje žádné emise CO2, a ukázal se jako výhodný ve studii, která byla provedena společně s Linde Engineering. Následné kroky procesu – syntéza methanolu a destilace – se mohou provádět téměř beze změny.

Klíčovým momentem bylo vyřešení problematiky slučování a zpracování toků odpadních plynů, které vznikají při syntéze a destilaci metanolu a kterým nelze zabránit ani při optimálním řízení procesu. Tyto proudy odpadních plynů, které se skládají z metanu, oxidu uhelnatého, oxidu uhličitého a vodíku, jsou spalovány v procesu Oxyfuel s čistým kyslíkem, což má za následek malý objem spalin s maximálním obsahem oxidu uhličitého. Kouřové plyny se potom promývají pomocí osvědčeného procesu OASE firmy BASF pro úplné využití CO2. Aby se zajistilo, že uhlík obsažený v oxidu uhličitém není ztracen a že může být znovu použit pro syntézu metanolu, je zachycený oxid uhličitý přiváděn zpět na začátek procesu. To však vyžaduje další vodík, který chce BASF vyrábět i bez emisí CO2, např. pyrolýzou metanu, která je rovněž vyvíjena v rámci výzkumného programu pro řízení emisí uhlíku.

„Téměř 100 let po první průmyslové výrobě této důležité chemické látky pomocí vysokotlakého procesu společnosti BASF nyní přebíráme vedoucí úlohu v psaní nejnovější kapitoly v historii metanolu,“ řekl projektový manažer Dr. Maximilian Vicari z divize Intermediates společnosti BASF s tím, že očekává, že během zhruba 10 let by se tento nový proces mohl uplatnit v průmyslovém měřítku.

 
Publikováno: 30. 5. 2019 | Počet přečtení: 387