rosler murr Schunk

Vládca paliet

Jedným z najpoužívanejších systémov paletového manažmentu, ktorý sa vyskytuje na slovenskom a českom trhu, je systém výmeny bielych paliet. Charakteristickou črtou tohto logistického riešenia je obmedzená štandardizácia v oblasti kvality, technickej špecifikácie a materiálu, z ktorého sú vyhotovené drevené palety. 

 

V dôsledku týchto faktorov sa pomerne často vyskytujú problémy s plynulosťou dodávateľského reťazca – prestoje na výrobných linkách, zníženie miery bezpečnosti pri práci a straty, ktoré vznikajú v dôsledku poškodenia prepravovaných alebo skladovaných produktov na paletách nízkej kvality. Mimoriadne dôležitým sa navyše stáva aspekt spojený s ochranou životného prostredia v oblasti hospodárenia s paletami – každá drevená paleta získaná výrobcom a uvedená na trh je klasifikovaná ako drevený obal podliehajúci povinnosti recyklácie – čo pre podniky predstavuje ďalšie výdavky a administratívnu záťaž.
Manažment bielych paliet je mylne považovaný za najjednoduchší systém, pretože donedávna nebola na slovenskom trhu známa žiadna alternatíva, ktorá by umožňovala zbaviť sa ťažkostí s paletami pri riadení dodávateľského reťazca a zároveň by umožňovala presné určenie nákladov počas celého procesu.

Náklady
Veľkou chybou podnikateľov je spôsob výpočtu skutočných nákladov na manažovanie vlastného paletového fondu – vo väčšine prípadov sa tieto výdavky odhadujú na úrovni ceny nákupu palety, bez zohľadnenia takých dôležitých aspektov, ako priame náklady, administratívne náklady a poplatky spojené s paletami.
Prvé z nich sa týkajú nákupu nových paliet na obnovu paletového fondu alebo na realizáciu dodávok v obdobiach zvýšeného predaja (dôležitú úlohu tu hrá krátke obdobie použitia palety vyplývajúce z ich nízkej kvality).
V administratívnych výdavkoch je potrebné zohľadniť náklady na prácu osôb zodpovedných za kontrolu paliet a ich opravy, nevyhnutnosť evidencie vratných obalov a vlastníctva paliet (odsúhlasovanie zostatkov paliet na každom stupni dodávateľského reťazca), prevádzku skladu prázdnych paliet na vlastné náklady a organizáciu prepravy prázdnych paliet z distribučných miest. Taktiež je potrebné zohľadniť prípadné prestoje výrobných liniek alebo problémy, ktoré sa objavujú v automatizovaných skladoch a sú spôsobené životnosťou, odolnosťou a rozmermi paliet.
V oblasti ochrany životného prostredia je potrebné pamätať na náklady na recykláciu, znášané v dôsledku realizácie povinností vyplývajúcich z platných zákonov o životnom prostredí.

Pooling
Alternatívou pre systém výmeny bielych paliet je ich prenájom, ktorý umožňuje podnikateľom eliminovať nedostatky spojené s riadením vlastného paletového fondu. Prenájom paliet umožňuje prenesenie administratívnych nákladov a environmentálnych nákladov na externú firmu. Takýmto spôsobom sa zvyšuje efektivita prevádzkových činností v podniku.
Prenájom paliet (taktiež nazývaný pooling) je v iných európskych krajinách všeobecne zaužívané riešenie. Na Slovensku poskytuje služby tohto typu CHEP – firma s viac ako 50ročnými medzinárodnými skúsenosťami s poskytovaním riešení v oblasti riadenia paliet.
Firma poskytuje, odoberá, opravuje a opätovne distribuuje viac ako 300 miliónov paliet a kontajnerov prostredníctvom celosvetovej siete Servisných Centier a takto podporuje výrobcov a pestovateľov počas procesu prepravy ich produktov k odberateľom a distribútorom. V súčasnosti využíva systém viac ako 300 000 podnikov, jak miestnych, ako aj tých, ktoré pôsobia globálne ako napr. General Motors, Ford, Procter&Gamble, Kraft a Nestlé.
Jednou z viditeľných vlastností paliet CHEP je ich modrá farba a charakteristické slovné spojenie „Property of CHEP”, „Owned by CHEP”, ktoré podnikateľom pripomínajú, že výhradným majiteľom paliet je firma CHEP. Modré palety nie sú predmetom paletovej výmeny, obchodovať s nimi je v rozpore so zákonom. CHEP ako ich vlastník sa zaoberá kontrolou ich kvality, opravami a ich následným odovzdaním na recykláciu. Zákazníci sú od týchto činností úplne oslobodení. Vlastník paletového poolu taktiež sám zabezpečuje odber a zvoz modrých paliet od veľko- a maloobchodníkov, ktorým podnikatelia dodali svoj tovar – čo u zákazníka minimalizuje proces evidencie paliet a ich získavania naspäť.
Palety CHEP predstavujú alternatívu k bielym a jednorazovým paletám, ktoré sa používajú na slovenskom trhu. Firma ponúka zariadenia s rozmermi 1200 x 800 mm (paleta EURO rozmeru), 1200 x 1000 mm (priemyselná paleta), 800 x 600mm (dreveno-kovová polpaleta) a 600 x 400 mm (plastová displej štvrťpaleta). Každý model je charakteristický zaručenou kvalitou a odolnosťou. Tieto vlastnosti znamenajú optimalizáciu činností v sklade – vylúčenie prestojov spojených s poškodenými paletami, zníženie škôd na skladovanom a prepravovanom tovare, ako aj koniec pravidelným kontrolám a triedeniu paliet.
Spomínaná kontrola kvality paliet je pravidelne vykonávaná v tzv. Servisných Centrách po každej obrátke paliet. Vďaka tomu dostáva podnikateľ zakaždým produkt, ktorý spĺňa požiadavky na kvalitu.
Ochrana životného prostredia je ďalšou oblasťou, na ktorú významne vplýva spôsob manažovania paliet. Prenájom zariadení prispieva k odstráneniu mnohých, aj nepohodlných procesov, za ktoré je v podniku zodpovedný úsek zaoberajúci sa evidenciou obalov. Prenajaté palety nie sú evidované ako vlastné obaly podnikateľa. Nemusíme tu uvádzať také samozrejmé aspekty, ako zvýšenú efektivitu prepravy prázdnych paliet, za ktorú je zodpovedný prenajímateľ alebo zníženie emisií CO2.
Prenájom paliet je v súčasnosti pre podnikateľov najlepšou alternatívou k manažovaniu vlastného fondu bielych paliet.
www.chep.com/sk, www.chep.com/cz
 

 
Publikováno: 10. 2. 2013 | Počet zobrazení: 3327 článek mě zaujal 563
Zaujal Vás tento článek?
Ano