rosler murr Schunk

NETME Centre - technologické centrum VUT v Brně

Poslední den brněnského Mezinárodního strojírenského veletrhu přinesl ještě jednu, a to velmi zásadní novinku. V areálu Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně bylo slavnostně otevřeno Centrum nových technologií pro strojírenství, tzv. projekt NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering). Po dvou letech budování vzniklo technologické zázemí pro naplňování vize zvyšování konkurenceschopnosti českého průmyslu.    

 

„Budování NETME Centre jako prvního centra v ČR v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace bylo zahájeno v roce 2010. Šlo o pilotní projekt ze skupiny projektů, na které VUT v Brně získalo prostředky z Evropských fondů ve výši téměř 8 mld. korun. Management VUT v Brně při vědomí možného chybného čerpání finančních prostředků, které se objevilo v mediálně známých kauzách, pozorně sledoval systém řízení celého projektu. Po dvou letech audity v rámci NETME Centre opakovaně prokázaly bezchybné čerpání finančních prostředků z hlediska bruselské administrace,“ řekl rektor VUT v Brně profesor Karel Rais.
Stavba čtyřpodlažní centrální budovy NETME Centre byla financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace v ČR. Centrum bylo díky dlouhodobým kvalitám vědecké, výzkumné a vývojové základny FSI VUT v Brně, která je hodnocena dlouhodobě jako nejlepší ze strojních fakult v ČR, koncipováno jako regionální výzkumné a vývojové centrum, a i když má v názvu „nové technologie pro strojírenství“, jeho činnost zasahuje do více oborů a průmyslových odvětví.
Než nahlédneme dovnitř, určitě je zajímavé podívat se na vnější opláštěná budovy, kde byl použit speciální materiál Corten, který řízeně koroduje až do fáze , kdy se koroze zastaví a materiál pak už nepotřebuje žádnou další údržbu.
Centrum je rozděleno na divize podle dlouhodobě úspěšné výzkumné činnosti a charakteru. Divize energetiky, procesů a ekologie (PPE) je zaměřena na aplikovaný a základní výzkum a vývoj v oblasti životního prostředí, energetických zařízení a procesních technologií. Divize letecké a automobilní techniky (AAT) se zabývá činností v oborech aerodynamických a pevnostních analýz, statických a únavových zkoušek leteckých i neleteckých konstrukcí, spolupracuje na vývoji moderních pohonných jednotek a modelování chování konstrukcí vozidel. Divize mechatroniky (M) díky multioborovému složení vědeckovýzkumných pracovišť umožňuje realizovat aplikovaný výzkum a vývoj unikátních technických řešení v oblasti inteligentních elektromechanických soustav. Aktivity divize virtuálního navrhování a zkušebnictví (VMDT) jsou orientovány zejména na využití univerzálních technologií počítačového navrhování a numerické simulace a reálného testování při vývoji nových produktů. Poslední z divizí je divize progresivních kovových materiálů (AMM), jejíž zaměření je na aplikace poznatků vlastního vědeckého výzkumu ve strojírenské praxi a přímou spolupráci s průmyslem a komerčním výzkumem. Výzkumné týmy všech divizí centra mají za sebou řadu úspěchů v řešení mezinárodních projektů a grantů i konkrétních úkolů pro průmyslovou komerční sféru.
V budově je umístěna řada – často unikátních – zařízení či technologií. Např. laboratoř určenou pro výzkum energeticky náročných procesů, jako je moderní profesní prádelna budoucnosti, úsporná z hlediska spotřeby energie a šetrná vůči životnímu prostředí, klimakomora, laboratoř pro výzkum biologicky rozložitelných odpadů nebo laboratoř se zařízením na bázi technologie elektronového paprsku. Zajímavým zařízením je tzv. „tepelný manekýn“ v podobě zprůměrované lidské postavy s možností různých poloh končetin (pohyblivý v ramenou, loktech, kolenou a kotnících), který se používá k ohodnocení komfortu osob ve vnitřním a venkovním prostředí, např. v budovách a kabinách dopravních prostředků, anebo k ohodnocení tepelně izolačních vlastností oblečení např. pro sportovní aktivity. Elektronové dělo je zas unikátní zařízení umožňující obrábění, svařování či povrchovou úpravu kovů s využitím elektronového svazku. Jde velmi často o materiály, které jsou používány v leteckém průmyslu, kosmické technice nebo dopravní technice.
„Jde nám o skromný příspěvek ke „zvýšení konkurenceschopnosti České republiky“ tak, aby výraz uvedený v uvozovkách nebyl vnímán pouze jako klišé, ale aby naše centrum působilo v tomto smyslu nanejvýš důvěryhodně. Právě proto klademe důraz na výchovu vlastních výzkumných pracovníků a prostory centra tomu budou zcela jistě napomáhat, zvláště v méně populárním – ale o to potřebnějším – technickém oboru,“ uvedl duchovní otec NETME Centre Petr Stehlík.
Činnost NETME Centre není zdaleka založena pouze na budovách vybavených moderním zařízením a špičkovou přístrojovou technikou, ale i na aktivitách v domácím a zahraničním „terénu“. Výzkumní pracovníci centra zpracovali strategickou studii týkající se energetického využití odpadů v moderních spalovnách, která se stala podkladem pro státní energetickou koncepci v předmětné oblasti. Výzkumné činnosti však intenzivně pokračovaly a mladí pracovníci centra vytvořili světově unikátní postupy sloužící ke strategickému plánování umístění jednotek pro energetické využití odpadů v určitých lokalitách. V rámci těchto aktivit došlo k exkluzivní spolupráci s energetickým gigantem ČEZ, který se na základě studie NETME centra rozhodl o zásadním investičním záměru v oblasti energetického využití odpadů.
 

 
Publikováno: 17. 11. 2012 | Počet zobrazení: 2301 článek mě zaujal 497
Zaujal Vás tento článek?
Ano