Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

přesně před rokem byla na tomto místě Technického magazínu věnována významná pozornost problematice nedestruktivního zkoušení a situaci v této oblasti v České republice. Většina příspěvků byla zaměřena především na metody nedestruktivního zkoušení a očekávaný vývoj v této oblasti. Dnes bych chtěl tento úvodní článek zaměřit na mezinárodní spolupráci.  

 

Ve většině průmyslově vyspělejších států existují odborné společnosti, jejichž úkolem je sdružování odborníků, kteří se profesně zabývají nedestruktivním zkoušením (v současnosti jich existuje více než 80). V řadě zemí jsou tyto společnosti plně profesionální a pracují zcela na komerční bázi např. ASNT (USA), DGZfP (Německo), RSNTTD (Rusko), JSNDI (Japonsko), ChSNDT (Čína), CINDE (Kanada), COFREND (Francie), AEND (Španělsko), AIPnD (Itálie) a několik dalších. Řada dalších společností pracuje na "poloprofesionální" úrovní, tedy mají alespoň několik zaměstnanců, kteří zajišťují běžný chod společnosti (sem se v současné době zařadila i naše Česká společnost pro NDT - ČNDT). Naprostá většina ostatních společností je však plně založena na dobrovolnickém principu a spoléhá na určitý profesní "entuziasmus" několika svých vesměs starších členů. Nicméně i tyto společnosti hrají důležitou roli v rozvoji nedestruktivního zkoušení ve svých zemích.
Je samozřejmé, že rozsah činností národních NDT organizací je rozhodujícím způsobem závislý na pozici, kterou společnosti v jednotlivých státech získaly. Největší organizace zajišťují celý systém vzdělávání a certifikace, odpovídají za tvorbu a zavádění technických norem, zajišťují konference a semináře, vydávají publikace, provádí expertní činnost apod. Především jsou však uznávanými partnery představitelů průmyslových firem a státních orgánů. Pro příklad dobře fungující společnosti tohoto typu se stačí podívat za naše západní hranice do Německa (www.dgzfp.de). Na úspěchy této společnosti navazují národní NDT organizace v Rakousku a Švýcarsku, které využívají regionální, jazykovou i mentální blízkost. Díky tomuto propojení zde existují relativně jednotné systémy vzdělávání, jsou pořádány společné konference apod.  
Rozdílná pozice národních společností a snaha o prosazování společných zájmů stály u zrodu mezinárodních společností, které zastřešují národní organizace na regionální i světové úrovni. První mezinárodní konference s přívlastkem světová se konala roku 1955 v Bruselu. Světová organizace národních NDT společností (dnes ICNDT) byla založena roku 1960. Evropská federace (EFNDT) v současné podobě datuje svůj vznik do roku 1998 (Kodaň). Podobně vznikly regionální skupiny v dalších částech světa APCNDT (Asie-Pacifická oblast), PANNDT (Amerika) a nejnověji AFNDT (Afrika).
Tyto mezinárodní společnosti vytváří řadu pracovních skupin zaměřených např. na oblast podpory menších NDT společností, zvyšování povědomí o významu NDT, zastupování celé komunity při jednání s dalšími mezinárodními organizacemi (z oblasti energetiky, dopravy, normalizace dalších technických oborů atd.), důležitou roli hrají při sjednocování požadavků na vzdělávání a certifikaci, v oblasti normalizace a výzkumu moderních NDT postupů. Velmi významnou část činnosti představuje pořádání konferencí a výstav, které se konají ve vzájemně provázaných čtyřletých cyklech.
Zatím poslední vrcholné setkání NDT odborníků se konalo v dubnu letošního roku v jihoafrickém Durbanu (ICNDT 2012). O místě konání těchto konferencí a výstav hlasují představitelé členských zemí příslušné mezinárodní asociace. Přidělení pořadatelství světové NDT konference do Jihoafrické republiky bylo poměrně překvapivé, neboť v Africe se dosud akce podobného rozsahu nikdy nekonala. Nicméně organizátoři se svého úkolu zhostili výborně a uspořádali konferenci i výstavu na skvělé úrovni. Během pěti hlavních jednacích dnů mohlo téměř 1500 registrovaných účastníků vyslechnout na 400 přednášek, případně navštívit stánky více než stovky vystavovatelů. Česká defektoskopie se zde rozhodně neztratila, počtem odborných příspěvků jsme se umístili na 12. místě. Také mezi vystavovateli byly dvě české firmy a prezentační stánek zde měla i Česká společnost pro NDT.
Úspěch konference v Durbanu je velmi inspirativní i pro Českou společnost pro NDT, neboť bude organizátorkou nejbližší akce podobného rozsahu – XI. European Conference on NDT (ECNDT), která se bude konat v říjnu roku 2014 v Kongresovém centru v Praze.
Česká společnost pro NDT patří mezi menší společnosti a při srovnání s německou nebo ruskou společností se nachází v diametrálně odlišné situaci, neboť má několikanásobně menší členskou základnu, především však na počátku své samostatné existence před 20 lety nezareagovala odpovídajícím způsobem na novou situaci a nevěnovala pozornost oblasti školení a certifikace. Přesto je její současná pozice na poměrně dobré úrovni. Svědčí o tom mimo jiné i přízeň 25 firem, které naši činnost podporují formou firemního členství. Roku 2009 převzala ČNDT odpovědnost za tvorbu norem v oblasti nedestruktivního zkoušení, částečně se zapojila do školicí činnosti a spolupracuje při vydávání odborných publikací. Od letošního roku se také podílíme na mezinárodním projektu, jehož cílem je přeložit a dát k dispozici defektoskopickým odborníkům mezinárodní učebnice pro všechny základní NDT metody. Každoročním vrcholem naší činnosti je mezinárodní konference a výstava NDE for Safety/Defektoskopie, jejíž 42. ročník se bude letos konat ve dnech 30. 10. až 1. 11. 2012 v Kongres hotelu na přehradě Seč u Chrudimi.
Více informací o ČNDT:  www.cndt.cz

 
Publikováno: 24. 8. 2012 | Počet zobrazení: 1385 článek mě zaujal 261
Zaujal Vás tento článek?
Ano