asseco Aimtec murr

Novelizace ZP zlepšuje podmínky home office i „dohodářů“

Vláda schválila dne 5. dubna novelu zákoníku práce, kterou předložilo MPSV. K hlavním novinkám patří právní úprava práce na dálku a kompenzace některých jejích nákladů formou paušálu, a právo na dovolenou i pro pracovníky na dohodu o pracovním poměru.

 

„Tento návrh Zákoníku práce (ZP) znamená jednu z nejrozsáhlejších transpozičních novel zákoníku práce za poslední roky. Přináší klíčové novinky, které se týkají zaměstnavatelů i zaměstnanců,“ komentoval novou právní úpravu, jejíž účinnost bude nyní záviset na délce legislativního procesu, ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. Do návrhu, který nyní směřuje do poslanecké sněmovny, bylo zapracováno velké množství připomínek a zároveň reaguje na dvě evropské směrnice –o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách a o rovnováze mezi pracovním a soukromým životem.

Práce na dálku v novém kabátku
Mezi hlavní změny patří zakotvení práce na dálku – zákoník nově stanovuje závazná pravidla pro home office. Záměrem je, aby zejména rodiče malých dětí nebo pečující měli co nejlepší oporu v zákoně a dobré podmínky pro skloubení rodinného života s prací.
„Práce na dálku je stále oblíbenější, proto na tento trend reagujeme a blíže upravujeme podmínky, aby byly předvídatelné. Dohoda o home office bude muset být sjednána písemně a novinkou bude mj. možnost poskytnout zaměstnancům při práci na dálku náhrady nejběžnějších nákladů formou paušálu,“ řekl Marian Jurečka. Paušál za každou hodinu odpracovanou z domova bude dobrovolný, závislý na dohodě mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a půjde o daňově uznatelnou částku. Firmy ale mohou případně setrvat i u současné praxe, tedy poskytování prokázaných výdajů. Záměrem je kompenzovat těm, kdo pracují z domova, náklady za energie, teplo a vodu.

Lepší podmínky pro externisty, přísnější pro firmy
Změny se týkají i „dohodářů“, tedy pracovníků zaměstnaných na základě dohody o provedení práce (DPP) nebo dohody o pracovní činnosti (DPČ), jimž přináší nová právní úprava větší předvídatelnost práce a právo na dovolenou. Těm bude zaměstnavatel nově povinen rozvrhovat pracovní dobu, a to nejméně 3 dny předem, pokud se nedomluví jinak. S tím souvisí i právo na veškeré překážky v práci. Právo na dovolenou, která nyní bude náležet i zaměstnancům pracujícím na dohody, jim vznikne ze zákona automaticky při splnění příslušných podmínek. Ty jsou podobné, jako je tomu v případě pracovního poměru. Záměrem je, aby zákoník práce zohlednil individuální potřeby osob pečujících o děti do 9 let, o své blízké anebo těhotných žen. Pokud požádají o práci z domova nebo na zkrácený úvazek, je zaměstnavatel nově povinen případné zamítnutí takové žádosti písemně zdůvodnit.
Zásadní věcné změny zpřísňují povinnosti zaměstnavatelů také v tom, že se rozšiřuje okruh informací, jež musí písemně poskytnout zaměstnanci při vzniku pracovněprávního vztahu (např. o době trvání a podmínkách zkušební doby, o přestávkách a odpočinku, o týdenní pracovní době, poskytovaném odborném rozvoji apod.). Lhůta pro poskytnutí této informace se zároveň zkracuje z jednoho měsíce na 7 dní od vzniku pracovněprávního vztahu. Zaměstnanec bude také oprávněn žádat po zaměstnavateli písemné odůvodnění výpovědi z DPP/DPČ, ale bude moci zažádat i o přechod do pracovního poměru (pokud v předchozích 12 měsících právní vztahy založené dohodami trvaly nejméně 180 dnů) s tím, že zaměstnavatel bude povinen poskytnout odůvodněnou písemnou odpověď.

Smlouvy a dohody nyní i elektronicky
Novela také modernizuje doručování v pracovněprávních vztazích, a to s ohledem na postup digitalizace a potřeby praxe s cílem zjednodušení veškerých procesů. Pracovní smlouvy i dohody bude možné uzavírat elektronicky a zaměstnanec bude moci od takto uzavřené smlouvy či dohody nebo jejich změn odstoupit do 7 dnů, pokud nebylo započato s prací.
Elektronicky bude možné doručit i další důležité dokumenty, např. výpověď. Pro elektronické doručování však platí, že bude potřeba písemný souhlas zaměstnance – a to na samostatném prohlášení, s tím, že zaměstnavatel je povinen ho předem informovat o podmínkách elektronického doručování písemností, včetně tzv. fikce doručení, a pracovník bude muset sdělit svou elektronickou adresu pro doručování.

Josef Vališka
Foto: Shutterstock 
Publikováno: 1. 5. 2023 | Počet zobrazení: 311 článek mě zaujal 53
Zaujal Vás tento článek?
Ano