asseco Aimtec murr

Návrh změny úpravy řidičských průkazů

Evropská komise dne 1. března 2023 předložila návrhy souboru změn unijní úpravy o řidičských průkazech, včetně zavedení digitálního řidičského průkazu platného v celé EU, a nové předpisy upravující přeshraniční pravidla silničního provozu.

 

Nová pravidla počítají s lepší přípravou řidičů na vozidla s nulovými emisemi a na jízdu ve městě, kde se bude vyskytovat větší počet jízdních kol, dvoukolových vozidel a také chodců. Umožní také mladým řidičům získat zkušenosti prostřednictvím systému řízení s doprovodem, v rámci kterého se mladí lidé budou moci naučit řídit auto a získat řidičský průkaz od 17 let. Poté budou moci po dovršení 18 let řídit sami a budou moci pracovat jako řidiči z povolání ihned, jakmile to požadavky pracovního místa umožní.

Nová pravidla pro vydání řidičských průkazů
Návrh směrnice týkající se řidičských průkazů mění stávající právní předpisy EU v tom smyslu, že nově stanoví mj. tato pravidla:
- Zkušební doba v délce nejméně dvou let po složení zkoušky pro začínající řidiče a pravidlo nulové tolerance pro řízení pod vlivem alkoholu.
- Mladí lidé mohou složit zkoušku a začít řídit vozidlo a nákladní automobil s doprovodem v 17 letech a získat řidičské zkušenosti.
- Přizpůsobení výuky řidičů a zkoušek tak, aby byli absolventi lépe připraveni na přítomnost zranitelných účastníků silničního provozu.
- Cílenější posouzení zdravotní způsobilosti s přihlédnutím k pokroku v léčbě nemocí, jako je např. cukrovka. Řidiči budou rovněž vybízeni k tomu, aby své řidičské schopnosti a znalosti aktualizovali v návaznosti na technologický vývoj.
Ve snaze zjednodušit uznávání řidičských průkazů mezi členskými státy navrhuje Komise zavést digitální řidičský průkaz, první svého druhu na světě. Náhrada, obnova nebo výměna řidičského průkazu bude mnohem jednodušší, neboť všechny postupy budou probíhat online. Stejně bude usnadněna výměna řidičského průkazu pro občany ze zemí mimo EU, které mají srovnatelné normy bezpečnosti silničního provozu, za řidičský průkaz EU.
Aktualizovaná pravidla pro řidičské zkoušky zohlední přechod na vozidla s nulovými emisemi. Posuzovat se budou např. znalosti a dovednosti spojené s vyspělými asistenčními systémy řízení a dalšími automatizovanými technologiemi. Začínající řidiči se budou rovněž učit, jaký má jejich styl řízení dopad na emise (např. okamžik, kdy přeřazují mezi jednotlivými rychlostními stupni). V neposlední řadě bude u vozidel na alternativní paliva upravena povolená hmotnost vozidla kategorie „B“, neboť vozidla s nulovými emisemi poháněná bateriemi mohou být těžší.

Nová pravidla pro mladé a začínající řidiče
Řízení s doprovodem: Mladí lidé budou moci absolvovat řidičské zkoušky ve věku 17 let. Nebudou však oprávněni řídit sami před dosažením věku 18 let (s výjimkou zemí, kde je již věk pro řízení 17 let). V zemích, kde je minimální věk pro řízení již 17 let, budou moci řidiči řídit sami od 17 let v rámci svého členského státu a od 18 let v celé EU. Uvedený postup se bude vztahovat také na řidičské průkazy skupiny C (nákladní automobily), aby se mladým lidem usnadnil přístup k povolání řidiče.
Větší zaměření na povědomí o rizicích: Kromě obecných požadavků, které již byly obsaženy v předchozích právních předpisech EU o řidičských průkazech, budou nyní mladí a začínající řidiči testováni na interakci mezi motorizovaným vozidlem a zranitelnějšími účastníky silničního provozu, jako jsou chodci, cyklisté a uživatelé elektrokoloběžek, elektrokol nebo jiných dopravních zařízení.
Nulová tolerance řízení pod vlivem alkoholu: Pro začínající řidiče bude zavedena povinná zkušební doba v délce nejméně dvou let. Začínající řidiči tak budou podléhat přísným pravidlům pro řízení pod vlivem alkoholu (nulová tolerance). Členské státy mohou stanovit další pravidla nebo omezení na období dvou let poté, co noví řidiči složí řidičské zkoušky a získají řidičský průkaz.
Zmírnění jazykové zátěže spojené s absolvováním řidičské zkoušky: Pokud uchazeč o řidičské zkoušky neovládá jazyk země, ve které zkoušku koná, a pokud není možné využít tlumočníka, který by mu pomohl, nová pravidla mu usnadní složení zkoušky v zemi EU, v níž jazyk ovládá.

Úprava podmínek zdravotní způsobilosti k řízení
V současné době se zdravotní způsobilost k řízení posuzuje na základě screeningu založeného na věku. Zkušenosti přitom ukazují, že ačkoli věk hraje důležitou roli, zdravotní stav řidiče, jako je zneužívání návykových látek, psychiatrické poruchy, epilepsie, cukrovka, srdeční onemocnění a spánková apnoe, které nemusí nutně souviset s věkem, jsou důležitější, pokud jde o zdravotní způsobilost k řízení.
Nový právní rámec proto pravidla týkající se fyzické a duševní způsobilosti k řízení vozidla upravují tak, aby více zohledňovala technologický a lékařský vývoji (např. pokud jde o pokrok v léčbě diabetu, kde bude vyžadováno méně lékařských prohlídek).
Rovněž se ukazuje, že řidiči jsou stále více schopni řídit nad rámec současných věkových hranic. Věk, od kterého mohou členské státy zvýšit četnost lékařských prohlídek, se proto zvýší ze současných 50 let na 70 let.
Pokud jde o řidiče z povolání, v současné době musí projít lékařskou prohlídkou pouze řidiči určitých skupin řidičských průkazů, než jim bude vydán řidičský průkaz řidiče z povolání. Podle nové směrnice budou muset všichni ostatní uchazeči (pro ostatní typy průkazů způsobilosti: A, A1, A2, AM, B, B1 a BE) absolvovat sebehodnocení a uvést, zda mají některý ze zdravotních stavů uvedených ve směrnici.

Digitální řidičský průkaz
Směrnice poprvé zavádí digitální řidičský průkaz přístupný prostřednictvím mobilního telefonu nebo jiného digitálního zařízení, který by byl uznáván v celé EU. Provádění administrativních postupů a nahrazování, prodlužování nebo výměnu řidičského průkazu bude možné provést celý online.
Směrnice stanoví minimální požadavky, které umožní interoperabilitu mezi těmito digitálními řidičskými průkazy v celé EU, ale ty budou dále definovány později. Po adaptačním období bude standardně vydáván digitální řidičský průkaz, ale řidiči budou moci mít také fyzický řidičský průkaz nebo obojí.
Implementaci úpravy digitálních řidičských průkazů bude předcházet dosažení dohody o technických specifikacích týkajících se interoperability, bezpečnosti a zkoušek mobilních řidičských průkazů, včetně ověřovacích prvků a rozhraní s vnitrostátními systémy. Komise navrhne podrobná pravidla týkající se těchto vlastností do 18 měsíců od přijetí směrnice. Jakmile budou mít členské státy možnost začlenit tyto požadavky do svých vnitrostátních informačních systémů, Komise navrhne, aby byly standardně vydávány digitální řidičské průkazy, a to od čtyř let ode dne přijetí směrnice.

Přeshraniční prosazování pravidel silničního provozu souvisejících s bezpečností
Nová právní úprava má za cíl zajistit, aby pachatelé dopravních deliktů, kteří nemají bydliště v daném státě, nezůstali anonymní. Legislativní návrh za tímto účelem stanoví členským státům povinnost, aby donucovací orgány měly přístup do vnitrostátních rejstříků řidičských průkazů napříč Unií. Komise rovněž navrhuje posílit úlohu zavedených národních kontaktních míst, aby mohla lépe spolupracovat s donucovacími orgány zapojenými do vyšetřování deliktů.
Komise dále navrhuje rozšířit oblast působnosti dopravních deliktů, které ve stávajících právních předpisech zahrnují některé nejčastější a nejzávažnější delikty (např. překročení nejvyšší dovolené rychlosti a řízení vozidla pod vlivem alkoholu) tak, aby zahrnovala:  

-    nedodržení dostatečné vzdálenosti mezi vozidly,
-    nebezpečné předjíždění,
-    nebezpečné parkování,
-    přejetí jedné nebo více souvislých bílých čar,
-    jízdu v protisměru,
-    nedodržování pravidel pro využívání nouzových koridorů,
-    přetížení vozidla.

Komise předpokládá, že doplněním nových deliktů se sníží beztrestnost a zlepší schopnost členských států pokutovat pachatele z jiných členských států. Rovněž se zajistí rovné zacházení jak pro rezidenty, tak v případě cizinců. Nerezidentům bude současně zaručeno právo na účinné opravné prostředky a spravedlivý proces, na presumpci neviny a na obhajobu, a to prostřednictvím ustanovení zajišťujících jednotný obsah a doručování oznámení o pokutě.
Snadný přístup k informacím o pravidlech bezpečnosti silničního provozu platných v jednotlivých členských státech umožní specializovaný informační portál, kde bude možné případné pokuty uhradit přímo.

Zákaz řízení s účinkem v celé EU
Za účelem zabránění beztrestnosti pachatelů dopravních deliktů, bude konečně zaveden nový systém, který v případě, že některý členský stát rozhodne uložit řidiči zákaz řízení z důvodu deliktu spáchaného na jeho území, umožní zákaz řízení v celé EU.
Podle stávajících pravidel platí, že pokud má závažný delikt za následek zákaz řízení, nelze jej vymáhat v celé EU, pokud se řidič dopustil deliktu v jiném členském státě, než je stát, který vydal řidičský průkaz. Návrh stanoví přeshraniční trestní a správní odpovědnost v souvislosti se závažnými dopravními delikty, jako je překročení nejvyšší dovolené rychlosti, řízení vozidla pod vlivem alkoholu nebo drog a způsobení smrti nebo vážného zranění v důsledku dopravního deliktu.
Předložené legislativní návrhy byly předloženy k projednání Evropskému parlamentu a dále je posoudí Rada (EU) v rámci řádného legislativního postupu. Po schválení budou vyhlášeny v Úředním věstníku a členské státy budou mít dva roky na jejich implementaci do svých právních řádů.

Petr Mišúr
Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 17. 4. 2023 | Počet zobrazení: 381 článek mě zaujal 65
Zaujal Vás tento článek?
Ano