Rosler murr Schunk

Současný sortiment paliv na území ČR a úspora emisí CO2

V České republice se pro pohon motorů prodávají čtyři typy kapalných, zkapalněných a plynných paliv. Jedná se o automobilové benzíny, motorovou naftu, LPG a stlačený zemní plyn.

 

Do přehledu nejsou zahrnuta paliva, jako jsou vodík, zkapalněný zemní plyn a elektřina používaná pro provoz elektromobilů, jejich podíl při spotřebě není zatím významný.

Automobilové benzíny
Spotřeba automobilových benzínů dosáhla v roce 2021 úrovně 1,516 mil. tun, což je 94 % spotřeby roku 2019. Sortiment prodávaný v ČR zahrnuje dva druhy automobilových benzínů: BA 95 s oktanovým číslem 95 a BA 98 s oktanovým číslem 98. Převážnou část spotřeby zajišťuje benzin BA 95, spotřeba benzínu BA 98 je cca 3,5 % z celkového podílu prodaných automobilových benzínů. Prodává se převážně jako prémiové palivo s oktanovým číslem stanoveným výzkumnou metodou na úrovni 100 jednotek. Přibližně čtvrtina podílu benzinu BA 98 se prodává s vyšším podílem kyslíkatých látek, s obsahem kyslíku do 3,7 % hmotnostních. Tyto benzíny jsou označeny podle platné jakostní normy ČSN EN 228 jako benzíny E10. Tento druh benzínu neobsahuje obvykle přídavek etanolu, ale kyslíkaté látky jsou přidávány ve formě ETBE (etyl-terc-butyl-éter) pro úpravu oktanového čísla. Tento druh benzínu je považován za prémiové palivo a obsahuje aditiva pro dosažení nadstandardních vlastností. Kromě vyššího oktanového čísla je to i detergentní schopnost, což výrazně omezuje tvorbu usazenin v celém palivovém systému a přispívá ke snížení spotřeby a nižší tvorbě emisí při spalování.
Automobilový benzín BA 95, je benzín s oktanovým číslem stanoveným výzkumnou metodou 95. Prodává se ve standardní kvalitě nebo jako prémiové palivo s obsahem aditiv zlepšujících zejména detergentní vlastnosti. Tento benzín se prodává v kvalitě E5, to je s obsahem kyslíku do 2,7 % hmotnostních. Benzín může obsahovat přídavek etanolu do 5 % objemových nebo obsahuje biosložku ve formě ETBE, případně může být i bez obsahu kyslíkatých látek. Kyslíkaté látky kromě snižování emisí CO2 a emisí při spalování mají příznivý vliv na zvýšení oktanového čísla.
Kvalita automobilových benzínů je dlouhodobě na velmi vysoké úrovni i ve srovnání s kvalitou v ostatních evropských zemích. Podíl nevyhovujících vzorků zjišťovaných v rámci monitoringu kvality podle platné legislativy je velmi nízký a pohybuje se na úrovni pod 1 %. Automobilový benzín s vyšším obsahem kyslíku – E10, se prodává ve 13 evropských zemích, např. na Slovensku a v Německu, vždy je to v oktanové hladině 95.
Používaná biopaliva musí splňovat evropské kvalitativní standardy a využívají se pro úpravu oktanového čísla. Legislativní požadavky směřují především na úsporu emisí při výrobě paliv, etanol se vyrábí buď z plodin potravinářských, jako je cukrová řepa, cukrová třtina, kukuřice, pšenice, ale postupně jsou používány další nepotravinářské suroviny (triticale) nebo vedlejší produkty při zpracování plodin (např. melasa a odpadní škrobová kaše). Důvodem je především to, že nepotravinářské suroviny mají výrazně větší úsporu CO2. Z legislativy vyplývá požadavek pro všechny firmy uvádějící paliva do volného daňového oběhu snížit produkci emisí CO2 prodaných paliv o 6 % ve srovnání s hodnotami fosilních paliv. Současně se podle novely zákona o ochraně ovzduší zavádí i povinnost přidávat tzv. pokročilá biopaliva.

Motorové nafty
Spotřeba motorové nafty na trhu ČR dosáhla v roce 2021 celkem 5,112 mil. tun, což je 102 % spotřeby roku 2019. Prodávaná motorová nafta musí splňovat požadavky evropské normy ČSN EN 590. Kromě standardní nafty se prodávají i prémiové aditivované nafty se zlepšenými užitnými vlastnostmi. Jedná se zejména o detergentní vlastnosti snižující úsady v palivovém systému, spalovací vlastnosti vyjádřené vyšším cetanovým číslem a nízkoteplotní vlastnosti v zimním období. Všechny zlepšené vlastnosti přispívají ke snížení emisí při spalování a ke snížení spotřeby paliva. Zlepšené spalovací vlastnosti souvisí nejen s přídavkem aditiv, ale i s přídavkem biopaliv, který se využívá kvůli povinnosti snižovat emise CO2. Přídavek biopaliv je podobný jako u automobilových benzínů a je tu i stejný trend postupného přechodu k biopalivům nepotravinářského charakteru, které umožňují vyšší úsporu emisí CO2. Z potravinářských surovin se jedná o běžné rostliny poskytující olej, jako je např. řepka, slunečnice, sója a z nepotravinářských surovin se jedná především o upotřebený kuchyňský olej (UCO-used cooking oils) nebo např. mastné kyseliny získané z odpadu při zpracování palmového oleje. Je třeba poznamenat, že biopaliva se přidávají do motorové nafty ve dvou formách. Jedná se o přídavek ve formě metylesterů mastných kyselin (FAME-fatty acid methylesters podle ČSN EN 14214) nebo ve formě parafinické nafty (ČSN EN 15940), známější pod názvem HVO (hydrogenované rostlinné oleje-hydrotreated vegetable oils). Surovinou pro výrobu HVO jsou převážně nepotravinářské suroviny, např. odpad při zpracování palmového oleje nebo upotřebený kuchyňský olej. Tento produkt se vyrábí hydrogenací a následnou isomerací suroviny. Získá se produkt s vysokým obsahem parafinů a  isoparafinů, tzv. parafinická nafta s vynikajícími spalovacími a také i nízkoteplotními vlastnostmi. FAME je možné přidat do motorové nafty až do výše 7 % V/V. Přídavek HVO ve formě parafinické nafty není nijak omezen, limitem pro přidané množství je pouze hustota motorové nafty, protože HVO má nižší hustotu než motorová nafta.
V současné době, kdy tento produkt není nijak daňově zvýhodněn, je limitem i jeho cena. Jak bylo uvedeno, přídavek HVO zlepšuje užitné vlastnosti fosilní motorové nafty prakticky ve všech ukazatelích. Výrazně zlepšuje cetanové číslo, které vyjadřuje spalovací vlastnosti motorové nafty, např. při 30 % V/V přídavku až o 10 jednotek. Parafinická nafta neobsahuje aromáty a polyaromáty, a proto její přídavek do motorové nafty snižuje výrazně obsah aromátů a polyaromátů, které negativně ovlivňují emise při spalování, zejména nespálených uhlovodíků a pevných částic. HVO prakticky neobsahuje síru. Příznivě působí i na nízkoteplotní vlastnosti, což usnadňuje startovatelnost v zimním období a zlepšuje výkonnost motoru. V současnosti je připravena aktualizace normy pro motorovou naftu ČSN EN 590, která rozšiřuje limitní rozsah hustoty motorové nafty pro zimní období až na hodnotu 815 kg/m3, což umožní větší přídavek HVO.
HVO se přidává jednak přímo, a jednak ve formě společného zpracování fosilních složek a biosložek pro motorovou naftu. Kapacita výroby v Evropě se sice postupně zvyšuje, ale širšímu využití v ČR zatím brání nedostatečná kapacita v Evropě a vysoká cena.
Kvalita prodávané motorové nafty je velmi dobrá i ve srovnání s kvalitou v ostatních evropských zemích, podíl nevyhovujících vzorků zjišťovaných v rámci monitoringu kvality podle platné legislativy je velmi nízký a pohybuje se na úrovní 1 %.

Alternativní paliva
Alternativními palivy jsou tradiční LPG a novější CNG/LNG (stlačený zemní plyn/zkapalněný zemní plyn). Spotřeba LPG pro pohon byla v roce 2020 cca 75 tisíc tun a spotřeba CNG/LNG pro dopravu 94 milionů m3.
Tyto produkty mají ve srovnání s kapalnými palivy nižší emise CO2 při výrobě cca o čtvrtinu. Navíc se objevují i ve formě bio, která dosahuje ve srovnání s kapalnými palivy úsporu emisí CO2 až 90 %, což je podobná hodnota jako u vyspělých kapalných biopaliv. Bio LPG je produkováno jako vedlejší produkt při výrobě HVO a bio CNG se vyrábí úpravou bioplynu. Kromě zatím nedostatečné kapacity je limitujícím faktorem i vyšší cena těchto produktů, ale lze předpokládat jejich další rozvoj a rozšíření dostupných kapacit.

Úspory emisí CO2 při výrobě paliv
Výrobci a dovozci paliv, resp. firmy uvádějící paliva do volného daňového oběhu, mají legislativní povinnost danou evropskou legislativou, snižovat emise prodávaných paliv. Je stanovené, že celkové emise prodaných paliv musí mít úsporu 6 % ve srovnání s emisemi fosilních paliv. Tento cíl lze dosáhnout několika způsoby: přídavkem biopaliv, nákupem úspor emisí dosažených při těžbě ropy a zemního plynu, nákupem podílu alternativních paliv uvedených na trh ČR jinými subjekty a nákupem úspory emisí od jiných producentů paliv. První způsob nákupu úspor emisí při těžbě je limitován 1 % energetického obsahu paliv uvedených do volného daňového oběhu, což vychází na cca 0,9 % úspory emisí. Podobný limit pro úsporu emisí z těžby jako v ČR je i v SRN (1,3 %). Nákup úspory od producentů alternativních paliv pro dopravu je limitován celkovým prodejem těchto paliv a elektřiny. Z toho vyplývá, že použití biopaliv pro dosažení požadované úspory je bezpochyby nezbytné i s ohledem na požadavek na minimální přídavek vyspělých biopaliv. Souvisí to i s evropským požadavkem na zvýšení podílu obnovitelných zdrojů energie nejen celkově, ale i v dopravě. Postupně dochází i v souvislosti s legislativními změnami k posunu v oblasti biopaliv směrem k vyspělým typům a nepotravinářským surovinám. Problémem je jejich rostoucí cena a současně nedostatek s ohledem na rostoucí spotřebu motorových paliv, zejména motorové nafty.

Ing. Vladimír Třebický
Foto: Shutterstock

 
Publikováno: 13. 7. 2022 | Počet zobrazení: 312 článek mě zaujal 52
Zaujal Vás tento článek?
Ano