hnv murr

Inovativní řešení výroby energie

Společnost C-Energy Planá, která zajišťuje dodávky tepla pro oblast Tábor – Sezimovo Ústí – Planá nad Lužnicí, upustí jako první v ČR od spalování uhlí a přejde k ekologickým surovinám. Více k tématu přiblížil ředitel C-Energy Planá Libor Doležal a stratég ZAT pro segment tepelné energetiky František Kural. 

 

C-Energy implementuje inovativní technologie od českého dodavatele řídicích systémů pro energetiku, společnosti ZAT. Jde o nová řešení, která ještě nebyla na českém trhu v tomto oboru nasazena.

Kdy jste rozhodli o ekologizaci teplárny?
L. Doležal: Rozhodnutí padlo už v roce 2012, kdy jsme s novými majiteli teplárny řešili projekt modernizace. To už jsme uvažovali o celkové plynofikaci zdroje. Bylo zřejmé, že se zavedením emisního obchodování bude následovat odklon od spalování uhlí. Tehdy jsme se rozhodli ponechat jej v omezeném rozsahu z pohledu celkového tepelného výkonu. Provedli jsme částečnou plynofikaci v podobě čtyř velkých kogeneračních jednotek od firmy Rolls Royce Bergen Engines a v uhelné části jsme instalovali dva nové roštové kotle, spalující hnědé uhlí na principu fluidní technologie. Jejich výhodou je, že mohou spoluspalovat i dřevní štěpku. Tyto úpravy, které vyšly i s dalšími investicemi přes dvě miliardy korun, přinesly snížení produkovaných emisí o zhruba 90 procent oproti stavu v roce 2012.
Další projekty nás však ještě čekají. Od roku 2023 chceme provozovat výrobu energií v Plané nad Lužnicí na straně primárního paliva zcela bez uhlí. Nyní je projekt v pokročilém stadiu přípravy.

Společnost ZAT se podílela na zavádění těchto technologií, můžete to přiblížit konkrétně?
F. Kural: Každý projekt je pro nás vždy výzvou. Vedení C-Energy Planá přichází na český trh s novými technologiemi a naší úlohou je umět tyto technologie řídit a uvést do života. Zmíněná plynofikace se nás týkala okrajově, kdy jsme měli na starosti integraci kogeneračních jednotek do stávajícího řídicího systému zdroje. Naše know-how jsme naplno uplatnili především při rozsáhlé rekonstrukci původně uhelných kotlů, při níž se při změně technologie měnil způsob jejich ovládání. V souvislosti s rekonstrukcí kotle jsme prováděli také úpravy na řízení rozvoden nízkého a vysokého napětí. Nasazovali jsme zde naše řídicí systémy SandRA, které se v současné době řadí mezi nejmodernější ve svém odvětví na trhu.
Co však bylo na projektech stěžejní a zároveň technicky nejvíce náročné, bylo propojení nové technologie s těmi stávajícími a udržení koncepce jednotlivých částí řídicího systému tak, aby celý systém ladil a byl zajištěn bezpečný a plynulý provoz jako celku.

Mluvili jsme o inovativním přístupu v oblasti výroby energie, jaké další inovativní řešení C-Energy Planá používá?
L. Doležal: Při začleňování zcela nových technologií dbáme na celkový koncept zdroje, aby jednotlivé technologie spolu účinně spolupracovaly, doplňovaly se a byly schopny vysoké flexibility provozu. Pro nás je důležitá schopnost rychlé změny elektrického výkonu zdroje provedená s vysokou přesností, aniž by přitom docházelo k výkyvům technických parametrů v rámci dodávek tepla a technologické páry pro naše klíčové zákazníky. Proto neustále inovujeme, abychom za každé situace vyhověli jejich potřebám.
Zmínil bych z hlediska nasazení moderních technologií instalaci dalších dvou kogeneračních jednotek Rolls Royce Bergen Engines o výkonu 11,5 MWe, zprovozněných v roce 2020, nebo bateriové úložiště o výkonu 4 MW a kapacitě 2,5 MWh, které bylo v době uvedení do provozu v roce 2019 největším v Česku. Z pohledu inovativních řešení je významná také instalace spalovací jednotky Evecont, která využívá nerecyklovatelný plastový odpad s kapacitou až 2400 tun za rok.

Jak se do těchto inovací zapojila společnost ZAT?
F. Kural: Co se týká naší spolupráce na zmíněných projektech, tak v rámci bateriového uložiště naše systémy řídí proces nabíjení a vybíjení. Ovládáme baterie a zajišťujeme vizualizaci v řídicím systému zdroje.
V projektu Evecont jsme jako český dodavatel řídicích systémů zanechali výraznou stopu. Jako subdodavatel majitele know-how, firmy Eveco Brno, jsme do C-Energy dodávali systém kontroly řízení a část elektro. Naše řídicí systémy jsou totiž určeny i pro řízení spalovacích procesů malých lokálních spaloven nerecyklovaného plastového odpadu.
V případě dalších projektů ZAT v energetickém zdroji C-Energy jde například o řízení rozvodny 22 kV nebo právě realizované úpravy strojovny a parní turbíny Siemens. Tato akce související s přesunutím velínu si vyžádala další modifikace v řídicím systému SandRA Z200 a v HMI. Dále můžeme jmenovat buzení generátoru na platformě SandRA Z100, konkrétně s využitím kompaktního regulátoru AVR Z110, řízení chemické úpravny vody, chladicích věží a další.

Co jako firma očekáváte od partnerské firmy?
L. Doležal: Jak jsem uvedl výše, pro náš zdroj je velmi důležitá flexibilita provozu, rychlost změny, přesnost řízení elektrického výkonu a spolehlivost dodávek tepla, zejména páry a s tím související udržování jejích konstantních parametrů.
Vedle promyšlené koncepce zdroje potřebujeme i kvalitní řídicí systém a dobrou spolupráci všech zodpovědných za instalaci technologie, řídicího systému i uvádění do provozu. Zároveň je nutná jejich průběžná podpora při postupném zdokonalování provozu, kdy je potřeba úzké spolupráce provozního personálu a specialistů dodavatelských firem.
Pokud hovoříme o řízení technologií, instalovaný systém musí být spolehlivý, dostatečně robustní a odolný. Od jeho dodavatele musíme mít jistotu rychlé technické podpory při řešení případných poruch i preventivní údržby. Poskytovatel technologie měření a regulace dodává řídicí systém na významnou část specifického zařízení, je proto důležitým článkem v instalované technologii. Proto potřebujeme, aby stejně jako my své řídicí systémy stále zdokonaloval a my v něm měli záruku dlouhodobosti.

Co je pro ZAT stěžejní při dlouhodobé spolupráci se zákazníkem?
F. Kural: S C-Energy Planá spolupracujeme už desítky let, podíleli jsme se na zavádění řízení u většiny inovativních technologií. Součástí naší spolupráce je udržování vazby mezi řízením životnosti jednotlivých provozovaných technologií i celého řídicího systému. Predikce provozuschopnosti je stěžejní jak pro dodavatele řídicího systému, tak pro provozovatele zdroje. Proto je velmi důležitá vzájemná komunikace, kdy s předstihem řešíme upgrade programového vybavení i jednotlivých technických prostředků. Máme k dispozici vývojový tým, který v případě potřeby upraví či vyvine řešení odpovídající novým požadavkům zákazníka.

Jaké další projekty chystáte a jak se chcete profilovat do budoucna?   
L. Doležal: Vedle zmíněného projektu přechodu na 100% spalování štěpky v původně uhelných kotlích realizujeme od letošní akvizice Teplárny Tábor v této lokalitě postupný přechod z primárních parních rozvodů na horkovodní. Připravujeme také projekt plynofikace v areálu bývalé Teplárny Tábor. Nový zdroj bude zajišťovat výrobu páry pro lokální odběratele, zároveň bude sloužit jako záloha a pro špičkování výroby tepla při velkých mrazech, pokud by horkovod z Plané nedokázal přenést celý potřebný tepelný výkon pro zákazníky v Táboře. Vedle toho počítáme s využitím směsného odpadu z regionu Táborska, který nenajde další využití a současně ho nebude možné po roce 2030 skládkovat ve zdroji energetického zpracování odpadu.
Ale zabýváme se i dalšími rozvojovými aktivitami v oblasti snižování zátěže CO2, jako je například oblast výroby vodíku, ukládání CO2, instalace zdrojů OZE a případné nasazení dalšího bateriového systému. Uvidíme, jak rychle budeme postupovat při realizaci těchto rozvojových projektů, v jakém pořadí a kdy se budou realizovat.

Bude se ZAT podílet i na řízení těchto projektů?
F. Kural: Teplárny a spalovny odpadu jsou provozy, kam ZAT dlouhodobě dodává svá řešení s využitím vlastního řídicího systému SandRA. Jsme připraveni s nimi spolupracovat na instalaci tradičních technologií dodávkami řídicích systémů různé úrovně od DCS až po řízení jednotlivých částí technologie, například řízení kotlů, parních turbín, generátorů, rozvoden a také neblokových provozních souborů. Co se týká výroby vodíku, ukládání CO2 a instalace dalších obnovitelných zdrojů energie včetně její akumulace, jsme připraveni stejně jako v minulosti spolupracovat s dodavateli technologie i s budoucím provozovatelem na vývoji řízení a následné instalaci těchto nových technologií.
Naší výhodou jsou kvalitní a bezporuchové systémy s životností až dvacet let. Díky vývojovému zázemí můžeme teplárnám či spalovnám nabídnout moderní řízení šité přesně na míru jejich potřebám.

Denisa Ranochová
Foto: ZAT, C-Energy Planá

 
Publikováno: 12. 1. 2022 | Počet zobrazení: 1161 článek mě zaujal 142
Zaujal Vás tento článek?
Ano