murr Schunk

EU a COVID-19 - Evropská komise otevřela prostor pro podporu firem i občanů

Dne 19. března 2020 přijala Evropská komise formou Sdělení Komise „Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19“, který členským státům umožní využít flexibilitu stanovenou v pravidlech státní podpory.

 

Dočasný rámec spolu s dalšími podpůrnými opatřeními, která mohou členské státy využít již v rámci stávajících pravidel, by měl umožnit, aby pro podniky všech typů byla k dispozici dostatečná likvidita a aby byla zachována kontinuita hospodářské činnosti jak během epidemie COVID-19, tak i po ní.

Dočasný rámec podpory ekonomiky během šíření nákazy COVID-19
Dočasný rámec, který je založený na čl. 107 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování EU konstatuje, že celé hospodářství EU je vážně narušeno. V zájmu nápravy stanoví pět druhů podpory:
a) Přímé granty, selektivní daňové výhody a zálohy: Členské státy budou moci zavést režimy poskytování grantů až do výše 800 000 eur na podnik s naléhavou potřebou likvidity.
b) Státní záruky za bankovní úvěry: Členské státy budou moci poskytovat státní záruky, aby zajistily, že banky nepřestanou poskytovat úvěry podnikům, které je potřebují.
c) Subvencované veřejné úvěry: Členské státy budou moci podnikům poskytovat úvěry se zvýhodněnými úrokovými sazbami. Úvěry jsou určeny na pokrytí okamžitých provozních a investičních potřeb.
d) Záruky pro banky, které zprostředkovávají státní podporu reálné ekonomice: Některé členské státy chtějí vycházet ze stávající úvěrové kapacity bank a použít je jako zprostředkovatele podpory pro podniky, a to zejména malé a střední. Rámec jasně stanoví, že tato podpora se považuje za přímou podporu zákazníků bank, nikoli bank samotných. Dále jsou stanoveny pokyny, jak zajistit minimální narušení hospodářské soutěže mezi bankami.
e) Krátkodobé pojištění vývozních úvěrů: Rámec zavádí dodatečnou flexibilitu v prokazování, že některé země představují neobchodovatelná rizika. Umožňuje tak, aby stát v případě potřeby poskytoval krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.

Dočasný rámec bude fungovat do konce prosince 2020. V zájmu zajištění právní jistoty Komise před tímto termínem posoudí, zda je třeba jeho platnost prodloužit.
Současně dočasný rámec doplňuje další možnosti, které členské státy již mají k dispozici v souladu s pravidly EU pro státní podporu. Dne 13. března 2020 přijala Komise Sdělení „Koordinovaná ekonomická reakce na koronavirovou nákazu COVID-19“, v němž jsou tyto možnosti uvedeny. Členské státy mohou ve prospěch podniků zavést např. obecně aplikovatelné změny, které nespadají do oblasti působnosti pravidel státní podpory (např. odklad platby daní nebo podpora zkrácené pracovní doby ve všech odvětvích). Rovněž mohou podnikům poskytnout náhradu za vzniklé škody přímo způsobené v důsledku nákazy COVID-19. To mohou státy využít při podpoře obzvláště zasažených odvětví, jako je doprava, cestovní ruch, pohostinství a maloobchod. Členské státy mohou rovněž okamžitě jednat prostřednictvím opatření veřejné podpory, která jsou dostupná všem společnostem, jako jsou mzdové dotace, pozastavení plateb daně z příjmu právnických osob a daně z přidané hodnoty nebo sociálních příspěvků. Navíc mohou poskytnout i přímou finanční podporu spotřebitelům, např. za zrušené služby nebo vstupenky, které jim nebyly dotčenými firmami proplaceny.
Pravidla EU pro státní podporu dále členským státům dávají možnost pomoci podnikům, které se potýkají s nedostatkem likvidity a potřebují naléhavě nouzovou pomoc. Ustanovení čl. 107 odst. 2 písm. b) Smlouvy o fungování EU umožňuje členským státům odškodnit podniky za škody přímo způsobené mimořádnými událostmi, jako je šíření nákazy COVID-19, včetně přijetí opatření v odvětvích jako letectví a cestovní ruch.
Tzv. dočasný rámec přijala Komise již dříve: V roce 2008 v reakci na celosvětovou finanční krizi.

Změna sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů
Evropská komise dne 27. března 2020 rozhodla, pouze týden po vyhlášení naléhavé veřejné konzultace, že dočasně vyjme všechny země ze seznamu „zemí s obchodovatelnými riziky“ ve sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů.
Sdělení je výsledkem naléhavé veřejné konzultace, kterou Komise zahájila dne 23. března 2020. Veřejná konzultace měla posoudit dostupnost kapacity soukromého krátkodobého pojištění vývozních úvěrů pro vývoz do všech zemí, které jsou ve sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů uvedeny jako „země s obchodovatelnými riziky“, s cílem případně seznam těchto zemí dočasně změnit.
Z konzultace vyplynulo, že hrozí bezprostřední nedostatek soukromých pojistných kapacit pro vývoz do všech zemí. Zároveň se očekává, že v důsledku současné krize dojde k výraznému nárůstu poptávky po pojištění. Na základě těchto výsledků, jakož i hospodářských ukazatelů Komise rozhodla, že bude u všech zemí uvedených v příloze považovat rizika za dočasně neobchodovatelná a s platností do 31. prosince 2020 je všechny vyjme ze seznamu „zemí s obchodovatelnými riziky“. Před uvedeným datem Komise s cílem poskytnout právní jistotu znovu posoudí situaci a ozřejmí, jak se bude k „zemím s obchodovatelnými riziky“ přistupovat po 31. prosinci 2020.
Komise změnou Sdělení zajistí, aby bylo ve větší míře dostupné veřejné krátkodobé pojištění vývozních úvěrů od veřejných pojistitelů. Tato změna dále rozšiřuje flexibilitu zavedenou dočasným rámcem Komise pro opatření státní podpory, co se týče možnosti státních pojistitelů poskytovat krátkodobé pojištění vývozních úvěrů.
Vývozní úvěry umožňují zahraničním kupujícím zboží nebo služeb odložit platbu. Odklad platby s sebou pro prodávajícího/vývozce přináší úvěrové riziko, proti kterému se pojišťují, obvykle u soukromých pojistitelů (tzv. pojištění vývozních úvěrů).
Ve sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů, které platí od roku 2013, se stanoví, že obchod v rámci 27 členských států EU a devíti zemí OECD uvedených v příloze, u nichž je maximální doba trvání rizika kratší než dva roky, zahrnuje obchodovatelná rizika a v zásadě by neměl být pojišťován státem ani státem podporovanými pojistiteli.
Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu ekonomiky při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, který byl přijat dne 19. března 2020, již zavedl další flexibilitu při prokazování toho, že u některých zemí jsou rizika neobchodovatelná, díky čemuž je možné, aby v případě potřeby poskytl krátkodobé pojištění vývozních úvěrů stát. Změna přílohy sdělení o krátkodobém pojištění vývozních úvěrů tuto flexibilitu dále rozšiřuje. Díky této změně budou mít státní pojistitelé v zásadě možnost zakročit a uzavírat krátkodobé pojištění vývozních úvěrů pro všechny země, aniž by dotyčný členský stát musel prokázat, že daná země je dočasně „zemí s neobchodovatelnými riziky“.

Závěr
Sdělení přijatá Evropskou komisí potvrzují aktivní postup orgánů EU v souvislosti s důsledky, které vyvolala reakce jednotlivých členských států a vlád v souvislosti s nákazou COVID-19. Nešlo pouze o přímou finanční podporu, ale zejména uvolnění pravidel pro státní podporu, která je jinak „brzdou“ pro podporu osobám soukromého i veřejného práva z důvodu zajištění pravidel spravedlivé hospodářské soutěže. Není tudíž pravda, že EU nekoná či koná neefektivně.
Opatření Evropské komise současně plně respektují právo členských států samostatně regulovat oblasti, které spadají pod vnitrostátní regulaci, jako je systém zdravotní péče, sociální zabezpečení, pracovní právo či podpora kultury nebo sportu – a také je podporovat dle svého uvážení. Komise ani Rada členským státům neklade v tomto žádná omezení. Na druhé straně – pokud se rozhodnou některý sektor nepodpořit, tak je to rozhodnutí členského státu, nikoliv orgánů Unie či unijního práva. Ne jinak to je rovněž z rozhodnutími české vlády.

Petr Mišúr

 
Publikováno: 13. 5. 2020 | Počet zobrazení: 767 článek mě zaujal 169
Zaujal Vás tento článek?
Ano