IBM Rosler murr Schunk

EU: Transparentní ceny v autopůjčovnách

Evropská komise dne 25. března 2019 sdělila, že pět předních autopůjčoven působících v EU změnilo na základě výzvy Evropské komise a úřadů pro ochranu spotřebitele způsob, jakým uvádějí ceny za pronájem automobilu. Nově by mělo být půjčovné pro spotřebitele transparentní.

 

Začátek celého procesu hledání společného postupu Evropské komise (EK), evropských úřadů pro ochranu spotřebitelů a pět největších autopůjčoven (celkově s dvoutřetinovým podílem na trhu pronájmu soukromých vozidel) byl zahájen ještě v roce 2014, a to v reakci na velké množství stížností, jež evropská spotřebitelská centra obdržela od turistů z celé EU.
Počet stížností v odvětví pronájmu automobilů se mezi lety 2010–2016 zdvojnásobil, přičemž celkový počet stížností, které evropská spotřebitelská centra obdržela, se ve stejném období zvýšil pouze o dvě třetiny. Zatímco v roce 2012 to bylo 1050 stížností, v roce 2014 již 1750 a v roce 2016 více než 2000 stížností. Toto prokazatelné rozšíření problematických praktik autopůjčoven, které odhalila evropská spotřebitelská centra, vedlo EK k tomu, že vyzvala národní orgány odpovědné za prosazování pravidel, aby pod vedením Úřadu pro hospodářskou soutěž a trhy Spojeného království společně na úrovni EU přiměly subjekty v odvětví pronájmu automobilů, aby důsledněji dodržovaly evropské právní předpisy na ochranu spotřebitelů.

Rok 2017 – začátek změn chování autopůjčoven
Pět hlavních autopůjčoven (Avis, Europcar, Enterprise, Hertz a Sixt) v návaznosti na tento dialog začátkem roku 2017 změnilo a zlepšilo své obchodní praktiky, smluvní podmínky a vnitřní politiku a dokončilo provádění příslušných změn.
Následně se úřady v lednu 2017 rozhodly, že tuto fázi spolupráce uzavřou s tím, že označili změny v obchodních praktikách pěti největších autopůjčoven za uspokojivé a jejich praktiky v souladu s předpisy EU pro ochranu spotřebitelů.
Od roku 2017 se díky těmto jednáním mohou spotřebitelé při půjčování automobilů spoléhat na tyto podmínky:      

- Celková cena rezervace zahrnuje všechny povinné poplatky. Pokud jsou např. v některých zemích povinné zimní pneumatiky, měly by být zahrnuty v nabízené ceně.      

- Srozumitelný popis hlavních podmínek zapůjčení. Spotřebitelé mají právo na jasné informace o hlavních podmínkách zapůjčení vozidla (počet kilometrů zahrnutých v ceně, způsob vyúčtování paliva, podmínky zrušení rezervace, požadavky na zálohu atd.).      

- Jasné informace o doplňkovém pojištění. Spotřebitelé by měly mít k dispozici informace o volitelných službách, zejména o pojištění pro případ nehody, které snižuje spoluúčast v případě poškození. Předtím, než si spotřebitel příslušný produkt zakoupí, musí být jasně uvedeno, co je pokryto v rámci základní ceny a co pokrývá doplňkové pojištění.        

- Transparentnější vyúčtování paliva. Spotřebitelé budou mít vždy možnost pronájmu vozidla s plnou nádrží a možnost ho s plnou nádrží vrátit.
Pokud dojde k poškození vozidla, mají spotřebitelé nárok na:       

- Jednoznačný postup pro kontrolu vozidla. Ještě před úhradou budou spotřebitelé seznámeni s příslušnými důvody a budou jim předloženy důkazy o poškození.       

- Spravedlivý přístup k řešení škod. Spotřebitel má možnost rozporovat jakoukoli škodu před uskutečněním platby.

Další kroky – od současnosti do budoucnosti
Evropská komise a národní úřady pro ochranu spotřebitele se nicméně rozhodly i nadále trh půjčování automobilů sledovat a analyzovat. Komise se přitom zaměřila zejména na praktiky dalších subjektů na trhu, jako jsou zprostředkovatelé a ostatní autopůjčovny. Pokud jde o služby a ceny, měly by být všechny subjekty působící v tomto odvětví stejně transparentní.
V průběhu dalšího období se ukázalo, že některé společnosti dosud plně nedostály všem svým závazkům, jejichž splnění by jim podle EK a úřadů pro ochranu spotřebitele v EU zajistilo plný soulad se spotřebitelským právem EU. Proto došlo k dalším jednáním, jehož výsledkem byla dohoda, o níž Komise informovala 25. března 2019.
Podle zveřejněného posouzení provedly všechny požadované změny společnosti Entreprise a Sixt. Společnost Avis se zavázala uskutečnit zbývající změny do května 2019. Společnost Europcar, která nyní zahrnuje společnost Goldcar, provede zbývající změny do června 2019. Společnost Hertz se zavázala provést všechny nezbytné změny nejpozději do prvního čtvrtletí roku 2020.
Společnosti autopůjčoven se konkrétně nově zavázaly:

- Zahrnovat všechny poplatky do celkové ceny rezervace. Cena nabízená na internetových stránkách bude představovat konečnou částku, kterou spotřebitelé zaplatí. Půjčovné musí zahrnovat veškeré dodatečné náklady, jako jsou zvláštní poplatky za dotankování, letištní poplatky, příplatky za mladé řidiče nebo poplatek za vrácení auta na jiném místě než bylo zapůjčeno.

- Jasně popisovat hlavní služby pronájmu v obchodních podmínkách v jazycích daných zemí. Spotřebitelé nebudou dostávat nejasné nebo zavádějící informace ohledně základních podmínek pronájmu, jako je počet kilometrů zahrnutých v ceně, ujednání o stavu nádrže, podmínky zrušení rezervace, požadavky na zálohu atd.

- Poskytovat v nabídce jasné a detailní informace o volitelných službách a jejich ceně, zejména o pojištění pro případ nehody, které snižuje spoluúčast při poškození automobilu. Mělo by být jasně uvedeno, co je, pokud jde o poškození automobilu, zahrnuto v základní sazbě pronájmu a co musí případně doplatit řidič. Před podpisem smlouvy musí být rovněž jasně uvedeno, na co se vztahuje připojištění nebo pojištění pro případ nehody, pokud se zákazník rozhodne si je dokoupit.
Evropská komise a příslušné vnitrostátní úřady sdružené v evropské síti pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele současně rozhodli, že budou nadále pečlivě sledovat zavádění zbývajících změn. I když se toto opatření vztahuje na dvě třetiny všech pronájmů osobních automobilů v EU, role ostatních obchodníků, např. zprostředkovatelů a menších společností, na tomto trhu nezůstává stranou zájmu Komise a úřadů na ochranu spotřebitele. Úřady a EK budou všechny subjekty nadále sledovat a dbát na to, aby plně dodržovaly spotřebitelská pravidla EU. Pokud společnosti své závazky nesplní, úřady pro ochranu spotřebitele mají nástroje, jak přikročit k vymáhání příslušných právních předpisů.

Právní nástroj pro opatření
Základním právním předpisem, o který se opírá šetření Komise a jeho opatření, je předpis (ES) č. 2006/2004 Evropského parlamentu a rady ze dne 27. října 2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele), které propojuje úřady pro ochranu spotřebitele v jednotlivých státech do celoevropské sítě pro vymáhání práv, díky které může národní úřad v jedné zemi vyzvat svůj protějšek v jiné zemi EU ke koordinované spolupráci při řešení rozšířených problémů týkajících se spotřebitelů. Při této činnosti je jim nápomocna Evropská komise.
Nařízení stanoví podmínky, za nichž orgány v členských státech určené jako příslušné pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitelů spolupracují navzájem a s Komisí s cílem zajistit dodržování těchto zákonů a řádné fungování vnitřního trhu k posílení ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů.
Vzájemná pomoc jednotlivých úřadů pro ochranu spotřebitele je založená především na:

- výměně informací na žádost (dožádaný orgán poskytne na žádost dožadujícího orgánu neprodleně veškeré důležité informace potřebné ke zjištění, zda došlo k protiprávnímu jednání uvnitř Společenství nebo zda existuje důvodné podezření, že k němu může dojít);

- výměna informací bez žádosti (dozví-li se příslušný orgán o protiprávním jednání uvnitř Společenství nebo má důvodné podezření, že k němu může dojít, oznámí to neprodleně příslušným orgánům ostatních členských států a Komisi a předá jim veškeré nezbytné informace);

- žádosti o donucovací opatření (dožádaný orgán na žádost dožadujícího orgánu neprodleně přijme veškerá nezbytná donucovací opatření k ukončení nebo zákazu protiprávního jednání uvnitř Společenství).
Současně s tím nařízení stanoví zásady koordinace dozoru nad trhem a vymáhání práva. V nich mj. stanoví povinnost koordinace postupu úřadů, zjistí-li příslušné orgány, že protiprávní jednání uvnitř Společenství poškozuje zájmy spotřebitelů ve více než dvou členských státech. Zejména přitom musí usilovat o provádění souběžného vyšetřování a donucovacích opatření.

Závěr
Jak je vidět z cílevědomého postupu Komise, autopůjčovny nakonec přistoupily, resp. přistupují ke změnám, které budou více chránit spotřebitele. Nejdůležitější je ale závazek Komise, že tuto problematiku nevypustí ze zřetele a – rovněž v souladu s nařízením – bude výsledky dohody kontrolovat a dohlížet na její plnění.

Petr Mišúr


tabulka:

Opravy provedené alespoň na jedněch internetových stránkách příslušných autopůjčoven

Avis*Enterprise*Europcar*Hertz*Sixt

Žádná skrytá překvapení - celkové ceny nyní zahrnují:
Příplatek za mladé řidiče (YDS)*Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do května 2019**J**J
Poplatek za vrácení na jiném místě***J**
Příplatek za pohonné hmoty***Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do června 2019**
Poplatek za prémiové místo pronájmu (premium location fee, např. letiště)***Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do 26. března 2019**
Poplatek za půjčení mimo otevírací dobu***J**J

Informace jsou nyní jasně uvedeny v jazyce dané země
Výše zálohy/předběžně zablokované částky*Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do dubna 2019*J*J* Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do prvního čtvrtletí 2020*J
Výše spoluúčasti*J*J* Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do června 2019* Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do prvního čtvrtletí 2020*
Výjimky z pojištění pro případ nehody (Collision damage waiver, CDW)**J* Společnost se zavázala, že příslušné údaje budou opraveny do prvního čtvrtletí 2020*

Jasnější informace
Volitelné doplňky (např. dětské sedačky, GPS)*J**J*J*
Právní požadavky ohledně dětských sedaček/sněhových řetězů*J**J*J*J
Nejlepší a nejlevnější nabídka**J***
- Všechny společnosti zajistí, aby spotřebitelé, kteří vyhledávají z místa EU, byli v první řadě směrováni na internetové stránky, které jsou v souladu s EU, a aby tyto stránky byly propagovány a uváděný na trh v rámci EU.
- V příslušných případech se všechny společnosti zavázaly zajistit změny také u svých franšízantů a držitelů licence.

Pramen: Evropská komise

 
Publikováno: 30. 5. 2019 | Počet zobrazení: 1522 článek mě zaujal 319
Zaujal Vás tento článek?
Ano