murr Schunk

Potřebujeme méně plastů na jedno použití

Plasty se stávají nejvážnější hrozbou pro životní prostředí - města a regiony EU vyzývají ke změně výroby a v boji proti znečištění plasty upřednostňují ekodesign a rozšířenou odpovědnost výrobce.

 

Evropská komise navrhla v květnu letošního roku směrnici o plastech na jedno použití. Zaměřuje na 10 druhů jednorázových plastových výrobků, které nejčastěji končí na evropských plážích a v mořích. Prodej plastových výrobků na jedno použití bude podle navrhované směrnice zakázán, jsou-li k dispozici snadno dostupné cenově přijatelné alternativy. U produktů, které nelze snadno nahradit, se návrh zaměřuje na jejich omezení prostřednictvím snižování spotřeby. U jednorázových plastových výrobků, které nebudou směrnicí přímo zakázány, bude vyžadováno jasné a standardizované označení, obsahující informace o tom, jak se má odpad odstraňovat. Nápojové obaly na jedno použití obsahující plasty budou na trhu povoleny pouze v případě, že jejich uzávěry a víčka zůstanou připevněny k nádobě. Členské státy budou muset do roku 2025 zajistit sběr 90 % plastových lahví od nápojů, např. prostřednictvím systémů vratných záloh.
Podle nových plánů by do roku 2030 měly být recyklovatelné veškeré plastové obaly na trhu EU a spotřeba plastů na jedno použití se sníží, přičemž bude omezeno záměrné používání kontroverzních mikroplastů. Evropský Výbor regionů (VR) ve stanovisku k evropské strategii pro plasty v oběhovém hospodářství a k související směrnici o plastech na jedno použití požaduje, aby byla tato směrnice rozšířena na jakýkoli jednorázový nerozložitelný plastový předmět.

Plasty zaplavují Zemi, recykluje se jen zlomek
Používání plastů se za posledních 50 let zvýšilo 20krát. Jen v EU se každoročně použije přibližně 49 mil. tun plastů. Podle údajů EK z roku 2018 největší podíl celkové produkce plastů využívá obalový průmysl (39,9 %), stavebnictví (19,7 %), automobilový průmysl (8,9 %) a elektronika (5,8 %). V Evropě se ale k recyklaci sebere méně než 30 % plastového odpadu a celosvětově je recyklováno pouze 9 %. Ve světových oceánech skončí každý rok mezi 5 a 13 mil. tun plastového odpadu a škody na mořském prostředí se celosvětově odhadují na 6,8 mld. eur ročně (EK 2018). Plastové výrobky na jedno použití, které nejčastěji končí na plážích a v mořích EU, tvoří společně s opuštěnými lovnými zařízeními 70 % všech odpadků v mořích, 80 % předmětů nalezených na plážích v EU je z plastů.
André van de Nadort, starosta obce Weststellingwerf a zpravodaj stanoviska Evropská strategie pro plasty v oběhovém hospodářství, řekl: „Prevence vzniku plastového odpadu by měla být nejvyšší prioritou. Musíme začít tím, že omezíme používání plastových výrobků a stanovíme povinná kritéria pro ekodesign výrobků. Potřebujeme méně plastů a lepší plasty. Musíme zrušit stávající dotace na fosilní paliva a odstranit překážky bránící vzniku jednotného trhu pro druhotné suroviny, původní plasty jsou tak levnější než recyklované nebo bioplasty, což brání rozvoji oběhového hospodářství v oblasti plastů.“

Jak zlepšit oběhové hospodářství?
Města a regiony EU podporují výrobce tím, že plně pokrývají náklady na sběr a zpracování odpadů z jejich výrobků. Ale stávající systémy sběru odpadu často nenakládají s neobalovými plasty odděleně, a ty tak končí na skládkách, ve spalovnách nebo jako odpadky v moři. Členové VR navrhují, aby systémy sběru odpadu byly zaměřené spíše na plasty jako materiál, než na plasty jako obalový produkt, a aby výrobci a dovozci plastů z fosilních surovin nesli finanční odpovědnost za náklady na snížení emisí CO2 vzniklých při konečném zpracování jejich plastového odpadu. Schvalují také požadavek, aby se do roku 2025 používalo při výrobě nových plastů nejméně 50 % recyklovaných materiálů. K motivaci, jak zlepšit hospodaření s plasty, by mohly sloužit i bonusy a finanční pobídky podle výkonnosti, aby tak bylo povzbuzeno využívání recyklovaných plastů. Města a regiony obhajují omezení pro jednorázové plasty dovážené do EU. Činnosti týkající se odklízení odpadu z jednorázových plastů by měly být financovány prostřednictvím daní na dovoz a výrobu jednorázových plastových materiálů.
VR žádá Evropskou komisi a členské státy EU, aby v příštím rozpočtu Unie navýšily finanční prostředky vyčleněné na zavedení oběhového hospodářství v oblasti plastů. Shromáždění nabízí EK spolupráci při přípravě nového strategického plánu výzkumu a inovací v oblasti plastů. Výbor ENVI Evropského parlamentu nyní hlasuje o opatřeních směrnice o plastech na jedno použití navržených EK, konečné znění je možné očekávat na jaře roku 2019.

/kp/

 
Publikováno: 1. 1. 2019 | Počet zobrazení: 1677 článek mě zaujal 248
Zaujal Vás tento článek?
Ano