asseco Aimtec murr

Evropská komise doporučuje podporu učňovské přípravy

Evropská komise začátkem října přijala návrh na vytvoření Evropského rámce pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu. Tato legislativní iniciativa v podobě doporučení Rady je součástí nové agendy dovedností pro Evropu, kterou Komise zahájila v červnu 2016 a která v návaznosti na evropský pilíř sociálních práv stanoví právo na kvalitní a inkluzivní vzdělávání, odbornou přípravu a celoživotní učení.

 

Skutečnost, že nejde o zanedbatelnou iniciativu potvrzují statistické údaje o počtu učňů. V celé Evropě je dnes okolo 3,7 milionu učňů. Vysokoškolských studentů je asi 20 milionů. Některé členské státy mají velmi dlouhou a úspěšnou tradici, jiné své systémy učňovské přípravy teprve vytvářejí nebo zlepšují. Obecně 60–70 % učňů přechází po ukončení své učňovské přípravy přímo do zaměstnání a v některých případech jejich počet dosahuje až 90 %.

Cíl Doporučení Komise
Doporučení vybízí členské státy EU, aby uplatňovaly komplexní a soudržný soubor kritérií pro kvalitní a efektivní učňovskou přípravu. Pro účely doporučení se učňovskou přípravou rozumí:
-formální systémy odborného vzdělávání a přípravy, které kombinují významný podíl učení s prací ve společnostech a na jiných pracovištích s výukou v institucích vzdělávání nebo odborné přípravy, které vedou ke státně uznávaným kvalifikacím. Tyto systémy charakterizuje smluvní vztah mezi učněm, zaměstnavatelem a/nebo institucí odborného vzdělávání a přípravy, přičemž učeň je za svou práci placen nebo odměňován. 
Dle Komise je tato definice dostatečně široká na to, aby pokryla různé formy systémů učňovského vzdělávání, které se vyskytují v členských státech, a aby se rozvíjela a byla používána v rámci Evropské aliance pro učňovskou přípravu.

Obsah iniciativy
Na základě konzultace, která předcházela vydání návrhu Komise, bylo v doporučení stanoveno 14 klíčových kritérií, s jejichž pomocí by členské státy a zúčastněné strany (mj. podniky) měly rozvíjet kvalitní a účinnou učňovskou přípravu. Iniciativa by měla přispět ke zvýšení zaměstnatelnosti a osobního rozvoje učňů, a tím k rozvoji kompetentní a kvalifikované pracovní síly.
Pro posouzení kvality a účinnosti učňovské přípravy stanoví navrhovaný rámec těchto sedm kritérií pro podmínky učení a práce:
1) písemná smlouva;
2) výsledky učení;
3) pedagogická podpora;
4) složka pracoviště;
5) plat a/nebo odměna;
6) sociální ochrana;
7) pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky.

K uvedeným podmínkám Komise navrhuje také sedm kritérií pro rámcové podmínky:
8) regulační rámec;
9) zapojení sociálních partnerů;
10) podpora společností;
11) flexibilní vzdělávací dráhy a mobilita;
12) profesní poradenství a zvyšování povědomí;
13) transparentnost;
14) zajištění kvality a sledování absolventů.

Konkrétní kritéria pro podmínky učení a práce

Písemná smlouva
Před zahájením učňovské přípravy by měla být uzavřena písemná smlouva mezi zaměstnavatelem, učněm a institucí odborné přípravy, která definuje práva a povinnosti každé ze stran související s odbornou přípravou a prací.

Výsledky učení 
Zaměstnavatelé a instituce odborné přípravy by měli definovat soubor komplexních výsledků učení, které zajišťují rovnováhu mezi specifickými dovednostmi souvisejícími s určitou prací a klíčovými schopnostmi podporujícími jak osobní rozvoj, tak celoživotní profesní příležitosti učňů s ohledem na měnící se profesní modely.

Pedagogická podpora
Instruktoři na pracovišti by měli být určeni a pověřeni úkolem úzce spolupracovat s poskytovateli odborného vzdělávání a přípravy a učiteli s cílem poskytovat učňům vedení a zajistit pravidelnou vzájemnou zpětnou vazbu. Učitelé, instruktoři a mentoři by měli být podporováni, aby aktualizovali své dovednosti a schopnosti, aby prováděli odbornou přípravu učňů podle nejnovějších metod učení a odborné přípravy a potřeb trhu práce.

Složka pracoviště
Podstatná část zkušeností získaných během vzdělávání, to znamená nejméně polovina doby trvání učňovské přípravy, by se měla uskutečňovat na pracovišti. To by mělo zahrnovat příležitosti absolvovat část takových stáží v zahraničí.

Plat a/nebo odměna 
Učni by měli dostávat plat a/nebo odměnu v souladu se státními nebo odvětvovými požadavky nebo s kolektivními smlouvami, pokud existují, a s přihlédnutím k ujednáním o sdílení nákladů mezi zaměstnavateli, učni a veřejnými orgány.

Sociální ochrana 
Učni by měli mít právo na sociální ochranu včetně nezbytného pojištění v souladu s vnitrostátními právními předpisy.

Pracovní, zdravotní a bezpečnostní podmínky
Hostitelské pracoviště by mělo být v souladu s příslušnými pravidly a předpisy o pracovních podmínkách, zejména s právními předpisy o zdraví a bezpečnosti.

Kritéria pro rámcové podmínky 

Regulační rámec
Měl by být zaveden jasný a konzistentní regulační rámec založený na spravedlivém a rovnocenném partnerském přístupu včetně strukturovaného a transparentního dialogu mezi všemi příslušnými zúčastněnými stranami. To by mohlo zahrnovat akreditační postupy pro společnosti a pracoviště, které nabízejí učňovskou přípravu.

Zapojení sociálních partnerů
Sociální partneři, včetně těch na odvětvové úrovni, by měli být zapojeni do navrhování, správy a provádění systémů učňovské přípravy v souladu s vnitrostátními systémy pracovněprávních vztahů a postupy v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. 

Podpora společností
Měla by být poskytnuta finanční nebo nefinanční podpora, zejména malým a středním podnikům a mikropodnikům, a to na základě ujednání o sdílení nákladů mezi zaměstnavateli, učni a veřejnými orgány, což společnostem umožní nákladově efektivní učňovskou přípravu.

Flexibilní vzdělávací dráhy a mobilita 
Požadavky na přijetí do učňovské přípravy by měly zohledňovat příslušné neformální a informální učení. Učňovská příprava by měla vést ke státně uznávané kvalifikaci se zařazením v souladu s evropským rámcem kvalifikací a měla by umožňovat přístup k jiným příležitostem ke vzdělávání, včetně na úrovních vysokoškolského vzdělávání a profesní přípravy, a k profesním dráhám. Nadnárodní mobilita učňů by měla být součástí kvalifikací učňovské přípravy.

Profesní poradenství a zvyšování povědomí
V průběhu učňovské přípravy by mělo být poskytováno profesní poradenství, mentorování a podpora v učení, aby se zajistily úspěšné výsledky a snížily předčasné odchody ze vzdělávacího procesu. Učňovská příprava by měla být propagována prostřednictvím činností zvyšování povědomí. 

Transparentnost 
Transparentnost nabídek učňovské přípravy a přístup k nim v rámci členského státu a mezi členskými státy by měly být zajištěny s podporou veřejných i soukromých služeb zaměstnanosti a ve vhodných případech pomocí nástrojů Unie, jako je síť EURES. 

Zajištění kvality a sledování absolventů
Přístupy zajištění kvality by měly být zavedeny v souladu s evropským referenčním rámcem pro zajišťování kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy 19, včetně platného a spolehlivého posouzení výsledků učení. Mělo by být zajištěno sledování zaměstnanosti a kariérního postupu učňů. .

Provádění Doporučení Komise na vnitrostátní úrovni
Za účelem provádění tohoto doporučení by členské státy měly:

-podporovat aktivní účast sociálních partnerů na návrhu, správě a provádění systémů učňovské přípravy v souladu s vnitrostátními systémy pracovněprávních vztahů; 

-zahrnout příslušná prováděcí opatření do národních programů reforem;

-brát Doporučení v úvahu při využívání finančních prostředků a nástrojů Unie podporujících učňovskou přípravu. 

Komise hodlá provádění těchto kritérií podpořit odpovídajícím financováním z EU. Jen samotný Evropský sociální fond přispívá až 27 miliardami eur na vzdělávání a odbornou přípravu, a to včetně učňovské přípravy. Evropská aliance pro učňovskou přípravu poskytla dosud více než 750 000 míst pro mladé lidi. Nejméně 390 000 učňovských míst bylo nabídnuto v rámci záruky pro mladé lidi, neboť učňovská příprava je jednou ze čtyř možností, které by měly být mladým lidem nabídnuty po čtyřech měsících nezaměstnanosti. Program Erasmus+ podporuje mobilitu učňů, mimo jiné novou iniciativou ErasmusPro, která by v období 2018–2020 měla podpořit 50 000 míst pro účastníky odborného vzdělávání ve společnostech v zahraničí.
V dalších krocích bude legislativní návrh projednán členskými státy, a na základě jejich doporučení a připomínek předložen k přijetí v Radě. Komise dále připravuje nový soubor podpůrných služeb, které mají prostřednictvím sdílení poznatků, vytváření sítí a aktivit vzájemného učení pomoci členským státům a zúčastněným stranám provést tento rámec.

 
Publikováno: 31. 12. 2017 | Počet zobrazení: 2884 článek mě zaujal 469
Zaujal Vás tento článek?
Ano