murr Schunk

TCO – nástroj ekonomické efektivity výroby

Při provozu strojních uzlů je snahou optimalizovat/minimalizovat tření pohyblivých elementů v těchto uzlech a tím dosáhnout vyšší efektivity provozu stroje. Ve výrobních procesech jsou takovým „třením“ provozní náklady, efektivita výroby, kvalita. Jejich nežádoucí úrovně jsou ekonomickou brzdou výrobního procesu. Snižování nákladů, zvyšování efektivity výroby při současném zvyšování kvality jsou pojmy, se kterými se dnes v průmyslové výrobě operuje. Otázkou je, jak jim v silném konkurenčním prostředí dostát. 

 
Živelnost, nekoordinovanost, nevhodné nástroje k řešení obvykle nevedou a nepřinesou očekávaný efekt. Jak tedy uchopit tuto problematiku a najít to správné řešení s kýženým cílem?

Definovat náklady
Aby bylo možné provést správnou analýzu jakéhokoli problému, je nejprve nutné jednoznačně problém definovat. Řekněme, že zde nehovoříme o problému, ale o zlepšení finančního stavu procesu. I zde ale musíme definovat a ohraničit oblast analýzy. Často již v této fázi dochází k zásadním přístupovým rozdílům. Sledovat náklady přímé - tedy ceny nakupovaných vstupů? Sledovat jednotlivá oddělení samostatně či ohraničit oblast analýzy komplexně přes všechny výrobní procesy?
Zjednodušený model sledování/analýzy nákladů na výrobní proces přes materiálové vstupy může přinést jisté úspory, nicméně jejich výše bude vždy omezena na změnu - snížení jednotkové ceny. Podívejme se trochu zblízka na náklady spojené s procesy obrábění. 
Praxí je ověřeno, že přímé náklady na obráběcí kapalinu jsou jen špičkou ledovce všech pomyslných nákladů spojených s procesem obrábění. Náklady dotčených procesů jsou obvykle 8-12krát vyšší než přímé náklady na chemikálie tedy obráběcí kapalinu.
Z výše uvedeného je zcela zřejmé, že pokud chceme mít jasný přehled o skutečných nákladech na proces, musíme tento úkol pojmout komplexně. Zde je tedy zásadní rozdíl mezi klasickým pohledem - přístupem k nákladům a rozšířeným komplexním přístupem. Castrol rozšiřuje své zaměření také na dopady změn v příslušných doprovodných procesech - tedy TCO (Total Cost of Ownership) přístup.

Komplexní analýza
Podívejme se na procesy, které jsou součástí obrábění a jsou dotčeny volbou obráběcí kapaliny / maziva a tedy jsou v hledáčku pro potenciál snížení nákladů. Zde už pak záleží na know how, zkušenostech a referencích poskytovatele služby TCO. 
Logické „kolečko“ začíná už tedy při nákupu a finančním kontrolingu procesu. V této „kategorii“ lze dobře uplatnit přístup CPU (cost per unit) či fixní sazbu za kapaliny. Dobře funguje i indexace cen na základě cen základových olejů na burzách. Dodávky přímo a od jediného dodavatele. Samozřejmě je nutné tyto postupy nastavit v podmínkách kontraktu.
Následnou zajímavou a nepřehlédnutelnou oblastí pro revizi nákladů jsou logistika a skladové hospodářství. Castrol se zaměřuje, mimo jiné na racionalizaci produktového portfolia a tedy snížení počtu skladových položek a přirozeně v této souvislosti i na velikosti balení např. možnosti dodávky v cisternách. Dodávky JIT (just in time) přinášejí minimalizaci operativního kapitálu vázaném ve skladových zásobách. Založení konsignačního skladu se jeví, dle našich zkušeností, také optimálním nástrojem přispívajícím ke snížení nákladů. Interní logistiku lze také optimalizovat k dosažení její maximální efektivity. 
Významným a asi nejrozsáhlejším polem pro hledání optimalizací je výroba. Castrol se zaměřuje na oblasti, ve kterých dle vlastních praktických zkušeností nalézá největší benefity v úsporách. Ať už je to celková efektivita zařízení (EZ angl. OEE) anebo životnost nástrojů. Zde je nezbytné uplatnit již hlubší zkušenosti a know how. Sběr dat a informací, jejich analýza ve spolupráci s partnerem a návrhy řešení jsou velmi komplexní, nicméně zde se úsilí jednoznačně vyplatí. Unikátním přístupem specialistů firmy Castrol je tzv. SIEMENG. Tento simultánní inženýring vyžaduje velmi hluboké a otevřené partnerství, kdy zákazník-partner poskytuje i citlivé informace pro přípravu nové výroby. Tyto informace se neuvolňují dalším nezainteresovaným stranám. O co jde v projektech SIEMENG? Partner informuje Castrol o přípravách nových výrob, použitých materiálech a dodavatelích uvažovaného - projektovaného strojního zařízení (tzv. OEM). Castrol pak tyto jednotlivé dodavatele oslovuje a projednává možnosti použitých technologických médií tak, aby již před zahájením výstavby a instalace linky byly jednotlivé procesy optimalizovány ze všech aspektů - nástroje, kvalita, výkon, životní prostředí, bezpečnost práce apod. Tento přístup je ještě komplexnější než jednotlivá hledaná řešení (nástroj, kvalita...) a musí být zahájen již v samém počátku přípravy projektu. Jedině tak lze zajistit maximální efekt SIEMENG. Dalším komplexním know how Castrol je tzv.Congruent Chemistry (volba kompatibilních produktů). V tomto případě se posuzuje proces a možnost aplikace produktů, které jsou vzájemně kompatibilní tak, že je velmi snadný jejich návrat do procesu po jistých úpravách anebo je možnost univerzálního použití např. obráběcí kapaliny jako prací médium a podobně. Tento přístup vyžaduje patřičnou technologii produktů, kterou Castrol disponuje. Aplikace tohoto přístupu vede k významným benefitům a přínosům i v oblasti ekologie, protože v některých případech se produkty zcela do procesu vracejí. I zde je velmi žádoucí plná spolupráce s partnerem. V řadě takových případů dochází ke změnám technologického zařízení. 
Neopomenutelnou součástí výrobního procesu je také údržba. Vnímáno jako péče o stroje, ale také péče o technologické kapaliny. V rámci TCO analyzuje Castrol stav centrálních systémů, respektive kapalin v těchto systémech z hlediska obrátkovosti a v případě shledání nesrovnalostí analyzuje možné příčiny a hledá či doporučuje nápravná opatření. V hledáčku je také technologie doplňovaní a monitoring procesních kapalin. Spotřeba nutných aditiv pro udržení systémů v patřičných vlastnostech je také nemalým únikem financí a často velmi zbytečným. Analýza pomocných systémů jako jsou chladicí, filtrační či jiné technologické jednotky neuniknou pozornosti, pakliže není dle know how Castrol, něco s nimi v pořádku. Strojní údržba je analyzována z hlediska údržbových plánů, kde Castrol klade především důraz na prediktivní údržbu ať už zavedením softwarového systému Castrol PREDICT či OCM (Oil Condition Monitoring) tedy sledování stavu olejových náplní a doporučení příslušných opatření ještě než dojde k vlastní poruše stroje. Automatické mazací systémy a aplikace Castrol High Performance Lubricants (speciální maziva s vysokým výkonem pro obtížné podmínky) přinášejí očekávaný efekt ve snížení nákladů, přestože jejich pořízení se nominální hodnotou jeví jako drahé. Nemá asi smysl vysvětlovat, že malé množství kvalitního tuku, který poskytne ložisku správné podmínky provozu, prodlouží jeho životnost, a tedy eliminuje náklady na pořízení nového ložiska, odstávku stroje i lidskou práci. 
Posuňme se dál ve výrobním procesu k oblasti pomocných provozů a zařízení a do oblasti odpadního hospodářství. Když už nám procesní kapalina posloužila, splnila svůj účel, je postoupena k procesu její likvidace. Běžně dochází buď přímo v závodech anebo prostřednictvím třetí strany k její likvidaci v souladu s moderními ekologickými požadavky. Jsou ale i zde zohledněny požadavky finanční? Je vždy nutné kapalinu likvidovat? Neexistuje technologie pro vhodně volenou procesní kapalinu, která umožní její „zotavení” (rekondice) tak, aby se mohla opět do procesu v plné síle vrátit? Toto jsou otázky, na které Castrol hledá odpovědi při analýze oblasti pomocných zařízení a odpadů. Know how firmy i v této oblasti nalézá plné uplatnění. Máme zkušenosti s technologiemi, které dokáží vrátit zdánlivě „vyčerpanou“ procesní kapalinu „zpět do hry“ - ultrafiltrace, mikro filtrace, ekonomizér mohou být po analýze tím správným řešením. Pokud už je opravdu nutné něco likvidovat, dělá to partner optimálně? Segreguje se materiál tak, aby bylo dosaženo maximálního finančního efektu (lis/odstředivka třísek), recyklace kapaliny z takového zařízení a podobně. Není výhodnější pro partnera si provádět likvidaci odpadu vlastními silami, přestože se zdá, že pořízení a provoz takové technologie je příliš nákladný? Disponujeme i bio technologií na likvidaci ropných a chemických odpadů. Hledá se přímý i nepřímý partnerův benefit z produktů či aplikací postupů, které přispívají k úspoře energie (maziva poskytující energetickou úsporu), ochraně prostředí (biologická maziva a maziva/procesní kapaliny s dlouhou životností či produkty s nízkou stopou CO2 foot print- v životním prostředí) a využití obnovitelných zdrojů (recyklace vody a procesních kapalin). Castrol takovou analýzu provádí a navrhuje řešení tak, aby ve výsledku bylo dosaženo očekávaného efektu. Řada našich významných partnerů se zavazuje dostát svým závazkům vůči našemu společnému životnímu prostředí/naší planetě a tímto jistě přispěje Castrol i svým dílem v jejich úsilí. 

Proces a realizace
Jak celý proces TCO probíhá? Nejprve je nutné zaangažovat partnera a představit možnosti, které se otevírají novým přístupem k nákladům. 
Angažovanost
Jak už bylo několikrát zdůrazněno, primární je angažovanost partnera a jeho plná podpora celému auditu a také pak jeho podpora následným schváleným projektům. Po společné shodě a definici cíle Castrol provede „audit“, tedy analýzu procesů. Po finální analýze jsou pak navrženy oblasti zlepšení - projekty včetně odhadu finančního benefitu při jejich eventuální realizaci. Castrol ve svých návrzích projektů kombinuje poznatky ze zjištění stavu dané analyzované oblasti a aplikuje své know how, zkušenosti, svou technologii a reference či tzv. „best practice“ tedy „nejlepší zkušenosti - poznatky“. Tyto projekty jsou pak prezentovány a vysvětleny partnerovi. Zde obvykle probíhá hluboká diskuse, jejíž závěrem je pak rozhodnutí partnera o realizaci některého z navržených projektů.
Realizace
Každý schválený projekt probíhá s jistými principy, které je nutno dodržet pro zajištění dosažení úspěchu. Stanovení společného prováděcího týmu se členy partnera a Castrol. Ve vlastní realizaci projektů, která je řízena metodikou 6 sigma (DMAIC) je pak jasně stanoveno kam projekt směřuje, čeho a jak se má dosáhnout; jak měřit, jak srovnávat, jak vyhodnocovat. V celém procesu 6 sigma napomáhají výkonnému týmu v jeho řízení další softwarové nástroje. Často jsou projekty velmi náročné na sběr dat a kladou zvýšené nároky na pracovníky partnera. Je tedy pro úspěšnost jejich realizace nezbytné také vytvořit příslušné lidské i časové rezervy a tyto mít dopředu s partnerem schváleny. Ale to je vlastně součástí uplatňovaného procesu 6 sigma.
Výstupem a „závěrem“ každého projektu je případová studie, která vyhodnocuje a popisuje dosažených benefitů - tedy úspor v nákladech. Obvykle se celý „závěr“ projektu prezentuje širšímu vedení. Pokud říkám „závěrem“ vlastně je to počátek - je to uvedení poznatků získaných úspěchy projektu v život a je to také poslední krok procesu 6 sigma - „sustain“ volně přeloženo udržet / uvézt v život a zajistit jeho uplatnění a dodání benefitů.
 
 

Závěr
TCO je komplexní analytický přístup v pohledu na provozní náklady výrobních procesů. Vyžaduje komplexní technologické i procesní know how a odhaluje skryté náklady. Jde o moderní a otevřený nástroj, který přináší finanční ale i další benefity a bezesporu vede ke zvýšené efektivitě výroby. 

 
Publikováno: 27. 7. 2016 | Počet zobrazení: 2100 článek mě zaujal 380
Zaujal Vás tento článek?
Ano