Schunk

Využívání standardů Systému GS1 ve zdravotnictví

GS1 je globální organizace, která se zabývá tvorbou, údržbou a propagací standardů pro automatickou identifikaci, sběr a elektronickou komunikaci dat v rámci celého logistického řetězce. Typickými sektory pro masivně rozvinuté uplatnění Systému GS1 jsou maloobchod, velkoobchod a logistika. Vedle těchto již tradičních oblastí se stále výrazněji prosazuje i v dalších odvětvích. Jedním z nejprogresivnějších je zdravotnictví. 

 

Důvodem je - kromě zrychlujícího se technologického vývoje - zejména náročnost zdravotnického dodavatelského řetězce a stoupající nutnost jej zefektivnit a zabezpečit před průnikem nelegálních produktů. 
Klíčovou úlohou každého dodavatelského řetězce je dostat správný produkt na správné místo ve správný čas. Toto obecné poslání je velmi důležité ve všech sektorech, ale přímo kritické je ve zdravotnictví. Zde je posledním článkem v řetězci konkrétní pacient.

Jak mohou standardy GS1 ve zdravotnictví pomoci?
Zvýšení efektivity dodavatelského řetězce jsme již zmínili, další konkrétní přínosy vyplývají ze zavedení automatizace procesů ve zdravotnických zařízeních. Jde především o prevenci chyb při medikaci, podporu boje proti padělkům a zlepšení vysledovatelnosti konkrétní poskytnuté péče. 
Systém GS1 je dnes ve zdravotnickém sektoru využíván už téměř v 60 zemích světa. Jeho implementace je podporována významnými institucemi v oblasti kontroly a regulace léčiv a zdravotnických prostředků.  
Standardy Systému GS1 mohou poskytnout řadu přínosů pro fungování zdravotnického systému, od tolik požadovaného snížení nákladů v rámci logistického řetězce až po lepší kontrolu podávání léků konkrétním pacientům. Automatická identifikace produktů na všech úrovních balení léčiv a zdravotnických prostředků a zabezpečení procesu sledovatelnosti přináší vyšší míru bezpečnosti a přehlednosti dodavatelského řetězce, zamezuje chybám, je jedním z účinných prvků ochrany proti padělkům. Jednotlivé prvky automatické identifikace je možno chápat jako klíče ke zdravotním záznamům a databázím. V praxi mohou být označeni všichni pacienti, zdravotnický personál a léky, lékařské nástroje, apod. Při každém podání léku mohou být načtena potřebná data z čárových kódů. Tím je zajištěno, že konkrétní pacient bude v databázi vždy porovnán s lékem, který mu byl podán a současně bude identifikována i osoba, která lék podala.
Přesnost a rychlost zpracování automaticky získaných dat dává šanci všem zúčastněným subjektům podílet se na dosažených benefitech.

Případová studie:
Zadávání veřejných zakázek v nemocnici Svatého Jakuba v Dublinu
V roce 2013 se nemocnice Svatého Jakuba v Dublinu rozhodla spustit projekt, jehož cílem bylo ověřit v praxi automatizovaný objednávkový systém. Dodavatelé měli být zapojeni do plně standardizovaného procesu, který měl nahradit oběh papírových dokumentů a zajistit přímé propojení mezi finančními a klinickými procesy. Automatizace byla postavena na využití Systému GS1, jenž nabízí jednoznačnou identifikaci položek, možnosti sledování jejich pohybu od dodavatele až ke spotřebě, dále identifikaci zdravotního personálu a samozřejmě pacientů.
V roce 2014 byl do ostrého provozu přizván první dodavatel, společnost Cruinn Diagnostics, a v současné době jsou zapojováni další dodavatelé. Předpokladem pro zapojení do projektu je plná adopce standardů GS1.
Důležitým prvkem pro spuštění projektu byla mj. míra zkušeností nemocnice Svatého Jakuba se standardy GS1. V minulosti úspěšně nasadila dvě řešení na bázi těchto standardů: pro sledování léků a průběhu domácí léčby pacientů trpících hemofilií a pro sledování oběhu chirurgických nástrojů. Svoji roli sehrála i ekonomická situace v Irsku, která nutila zdravotnické subjekty k významnému snižování provozních nákladů. S tímto tlakem přišla i změna politiky irské vlády, která se rozhodla pro model důsledné personalizace nákladů na zdravotní péči.
Nakonec i evropská legislativa naznačila směr dalších regulací ve zdravotnickém sektoru. Pro management dublinské nemocnice byly všechny tyto signály povelem k zahájení projektu.
Důvodem rozhodnutí automatizovat právě objednávkový systém byla neúměrně rozsáhlá administrativa v této oblasti spojená s enormním množstvím papírových dokumentů. Párovat papírové objednávky s fakturami a evidovat všechny dokumenty o dodávce a skladování, evidovat rozdíly, to vše bylo při využívání tradičního způsobu administrace nejen časově náročnou papírovou „válkou“, ale zároveň obrovským prostorem pro chybovost, finanční úniky a další rizika. Rovněž následný audit takto vedených procesů byl časově i finančně náročný.
Byla zde i zkušenost ze zahraničí. Austrálie začala využívat standardy GS1 již před několika lety. Výsledky a studie byly dalším kritériem pro nastavení pravidel pro e-Procurement v Irsku.

Řešení
Na počátku projektu automatizace objednávkového systému byla implementace standardní identifikace produktů, tedy zavedení GTIN (Global Trade Item Number) a definice základní sady informací, tzv. kmenových dat, o produktech, jako jsou např. obchodní název, šarže, expirace, velikost balení, typu objednací jednotky a podobně.  Zároveň byla zavedena identifikace jednotlivých dodavatelů pomocí GLN (Global Location Number), aby bylo možno provázat produktová data s konkrétními výrobci či dodavateli produktů. Následně byla všechna data o produktech nahrána jednotlivými dodavateli do národního elektronického katalogu, což umožnilo nemocnici mít data permanentně k dispozici v aktuální podobě a využívat je pro objednávkový systém. Další krokem automatizace bylo zavedení elektronické komunikace čtyř základních elektronických dokumentů, tedy objednávky, dodacího listu, příjemky a faktury. 
Jak už bylo zmíněno, prvním krokem byla standardní identifikace produktů a odsouhlasení (synchronizace) dat o těchto produktech mezi dodavatelem a nemocnicí.  To umožnilo posunout objednávkový proces směrem k automatickému zpracování. V této fázi projektu se významnou měrou na zajištění podpory pro dodavatele i pro samotnou nemocnici podílela národní organizace GS1 Ireland.
Pro druhou fázi automatizace objednávkového systému bylo potřeba nastavit spolupráci s poskytovatelem standardní EDI komunikace. Definice samotných zpráv byla opět v kompetenci národní organizace GS1, využit byl standard pro elektronickou komunikaci GS1 XML.

Výsledná analýza potvrdila smysluplnost projektu
Po ukončení pilotní fáze projektu byly vyhodnoceny náklady na zavedení automatizace objednávkového systému i jeho přínosy. Analýza ukázala, že náklady na zavedení systému je možno rozdělit na:
- náklady na modifikaci nemocničního systému,
- náklady spojené s elektronickou komunikací a napojením na elektronický katalog.
Závěr analýzy jasně ukázal, že náklady na zavedení a provozování nového, plně elektronického systému nejsou vyšší než náklady na původní manuální zpracovávání objednávek. 
Nový systém je bezpečnější, odolnější proti chybám, zajišťuje sledovatelnost, kontrolu spotřeby a přehlednost řízení zásob a v neposlední řadě také automatické párování elektronických dokladů. Celkově tak přispívá k efektivnějšímu řízení logistických procesů a finančních toků. Požadavek na využívání Systému GS1 je nyní běžnou součástí výběrových řízení a podmínkou spolupráce nemocnice Svatého Jakuba se všemi jejími dodavateli.

Ing. Pavla Cihlářová, ředitelka sdružení GS1 Czech Republic
 

 
Publikováno: 19. 2. 2016 | Počet zobrazení: 1178 článek mě zaujal 228
Zaujal Vás tento článek?
Ano