Schunk

Poznatky z kontrolní činnosti v oblasti provozu motorových manipulačních vozíků

Tento příspěvek je určen odborné veřejnosti, která se věnuje oblasti manipulace s materiálem a provozu manipulačních vozíků. Je zaměřen i na poznatky z kontrolní činnosti prováděné oblastními inspektoráty práce u zaměstnavatelů, kteří provozují motorové manipulační vozíky (MMV).  

 

V článku se zaměříme na vývoj pracovní úrazovosti včetně uvedení charakteristických příčin pracovních úrazů v souvislosti s provozem MMV. Příspěvek také reaguje na řadu dotazů od odborné veřejnosti k problematice MMV, které byly zaslány na Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce.

Povinnost školení
Obecně platí, že zaměstnavatelé provozující manipulační vozíky s vlastním pohonem (motorové, elektrické, hybridní, plynové), jsou povinni zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce (řízení a ovládání vozíků) a vztahující se k rizikům, s nimiž může zaměstnanec přijít do styku na svém pracovišti (§ 103 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, dále jen ZP). V rámci dodržení povinností v oblasti prevence rizik jsou zaměstnavatelé, podle ustanovení § 102 odst. 2 ZP, povinni vyhledávat rizika, zjišťovat jejich příčiny a zdroje a přijímat opatření k jejich odstranění, resp. minimalizaci - mj. i v souvislosti s provozem manipulačních vozíků. Zaměstnavatel je také povinen nepřipustit, aby zaměstnanec vykonával zakázané práce a práce, jejichž náročnost by neodpovídala jeho schopnostem a zdravotní způsobilosti (§ 103 odst. 1 písm. a) ZP).

Součástí prováděného školení musí být vedle teoretické části, též praktické seznámení školeného s vozíkem, který bude obsluhovat, včetně řádného zaučení na tomto vozíku, včetně eventuálních přídavných zařízení. V obou případech za kvalitu provedeného školení zodpovídá, podle ustanovení § 103 odst. 2 a odst. 3 s přihlédnutím k § 103 odst. 1 písm. f) ZP, příslušný zaměstnavatel.

Mezi další základní povinnosti zaměstnavatele ve vztahu k provozu MMV patří také například:

- vést, tzv. provozní deník o provozu manipulačního motorového vozíku,
- prokazatelně určit osoby odpovědné za technický stav a provoz manipulačních motorových vozíků, stanovit požadavky na jejich kvalifikaci, jejich práva, povinnosti a odpovědnosti,
- zajistit bezpečný technický stav manipulačních motorových vozíků včetně odstranění zjištěných poruch nebo závad,
- provést analýzu rizik v místě plánovaného použití manipulačních motorových vozíků a na základě této analýzy přijmout opatření k jejich minimalizaci,
- zpracovat místní provozní bezpečnostní předpis, tzv. vnitroorganizační bezpečnostní předpis, s cílem stanovit pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi dopravou na pracovištích (§ 5 odst. 1 písm. d) zák. č. 309/2006 Sb.), vodítkem může být např. příloha č. 1 k NV č. 168/2002 Sb.
Řada dotazů, které evidují Státní úřad inspekce práce a oblastní inspektoráty práce, je směřována do problematiky kvalifikačních požadavků školitele obsluh MMV. K této problematice sdělujeme, že kvalifikační požadavky školitele stanovuje v rozsahu profesní činnosti obsluhy MMV zaměstnavatel.

Porušování zákoníku práce
V rámci školení by měl však také upozornit i na aktuální bezpečnostní předpisy, dále zdůraznit konkrétní rizika a příčiny vzniku možných pracovních úrazů u MMV na konkrétním pracovišti a vztahující se k druhu práce. Je tedy žádoucí, aby školitel problematiku znal a ovládal.
Z poznatků z kontrolní činností často zjišťujeme, že zejména oblasti zdrojů a příčin rizik, které souvisí s konkrétním provozem MMV není věnována patřičná pozornost, např. ze strany osob odborně způsobilých v prevenci rizik, dále i vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají (§101 odst. 2 ZP).
Navážeme-li na výše uvedené, pak zaměstnavatel, ve smyslu zákoníku práce, zodpovídá za splnění všech zákonem stanovených povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Záleží na něm, jak oblast školení obsluhy MMV a také i odbornou způsobilost - kvalifikační požadavky školitelů MMV stanoví ve své vnitřní organizační směrnici, kterou může být např. místní řád skladu zpracovaný dle čl. 4.1.1 ČSN 26 9030 nebo tzv. dopravní řád, kde vodítkem může být příloha č. 1 k nařízení vlády č. 168/2002 Sb. 
Z pohledu nejčastěji porušených právních platných předpisů v souvislosti s provozem MMV, jak vyplývá z kontrolní činnosti inspektorů jednotlivých OIP, patří zejména porušení ZP. Konkrétně pak § 103 odst. 2, tzn. zaměstnavatel nezajistil zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, týkající se jimi vykonávané práce a vztahující se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána. Dále jde o porušení povinností ustanovení § 103 odst. 3 ZP, tzn. zaměstnavatel neurčil obsah a četnost školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, způsob ověřování znalostí zaměstnanců a vedení dokumentace o provedeném školení. V některých případech je v rámci kontrol zjišťováno, že zaměstnavatel nezajistil pro zaměstnance pracující v noci vyšetření lékařem závodní preventivní péče, a to před zařazením na noční práci, dále pravidelně podle potřeby, nejméně však jednou ročně a kdykoliv během zařazení na noční práci, pokud o to zaměstnanec požádá (§ 94 ZP).
Mezi další porušené právní předpisy se řadí zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zaměstnavatel neorganizuje práci a nestanovil pracovní postupy tak, aby byly dodržovány zásady bezpečného chování na pracovišti a aby zaměstnanci nebyli ohroženi dopravou na pracovišti. Bylo však také zjištěno, že zaměstnavatel nezajistil, aby stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byly vhodné pro práci, při které budou používány. Stroje, technická zařízení, dopravní prostředky a nářadí nebyly pravidelně a řádně udržovány, kontrolovány a revidovány.
Závažným zjištěním, což je i příčinou vzniku řady pracovních úrazů u MMV, je také porušení bodu 5.1 přílohy k nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, tzn. dopravní komunikace uvnitř staveb a ve venkovních prostorách (dále jen komunikace) musí být voleny a umístěny tak, aby zajišťovaly snadný, bezpečný a vyhovující přístup pro pěší nebo jízdu dopravních prostředků, aby nedocházelo k ohrožení zaměstnanců, zdržujících se v jejich blízkosti.
Od ostatních ploch se stejnou úrovní musí být komunikace výrazně odlišeny a musí být dostatečně široké a trvale volné. Komunikace pro pěší musí být řešeny s ohledem na počet osob, které je budou používat; není-li stanoveno zvláštními právními předpisy jinak, musí byt široké nejméně 1,1 m.
Dalším častým zjištěním je porušení nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kdy zaměstnavatel neprovádí pravidelné kontroly MMV, a to ve lhůtě nejméně jednou za 12 měsíců, tzn. není ověřován technický stav MMV z hlediska jeho bezpečného provozu.

Charakteristické příčiny pracovních úrazů v souvislosti s provozem MMV:
- při couvání došlo k zachycení vesty, následně se manipulační vozík stal neovladatelný a následoval náraz do hrany plechového regálu. Výsledkem je poranění levé dolní končetiny s krvácením; délka pracovního zařazení 1 rok 1 měsíc,
- při couvání od manipulačních jednotek došlo k přejetí zaměstnance, výsledkem je otevřená zlomenina; délka pracovního zařazení 1 měsíc a 9 dní,   
- při manipulaci s akumulátorovým nízkozdvižným ručně vedeným vozíkem byla snaha obsluhy vypnout vozík, došlo k náhlému uvolnění a k rozjetí, výsledkem byla otevřená zlomenina kotníku pravé dolní končetiny; délka pracovního zařazení 6 měsíců, 
- při manipulaci s hotovými výrobky došlo vlivem špatného výhledu k přejetí druhého zaměstnance, výsledkem byla otevřená tržná rána nártu pravé nohy; délka pracovního zařazení 1 rok a 2 měsíce,     
- řidič, který řídil manipulační vozík jednou rukou, při otáčení vypadl, výsledkem byla zlomenina levé nohy a pohmoždění kotníku; délka pracovního zařazení 2 měsíce a 9 dní,
- smrtelný pracovní úraz, kdy došlo k převrácení manipulačního vozíku s vlastním pohonem z důvodu špatného výhledu; délka pracovního zařazení 1 rok a 5 měsíců.


Vývoj pracovní úrazovosti v souvislosti s provozem MMV

Rok/druh úrazu       Smrtelný        Závažný        Ostatní
2013                           1                 28              220    
2014                           0                   8               93
06/2015                      1                   1               29

Legenda: Druhy pracovních úrazů
- smrtelný pro účely evidence: takové poškození zdraví, na jehož následky postižený nejpozději do jednoho roku zemřel,
- závažný: s hospitalizací delší než 5 dnů,
- ostatní: s dočasnou pracovní neschopností delší než tři kalendářní dny.

Pro doplnění informujme, že za spáchání správního deliktu právnických a fyzických osob na úseku bezpečnosti práce lze ve správním řízení, dle zákona č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, v platném znění, uložit pokutu až do výše 2 mil. Kč.
Lze tedy předpokládat, a to na základě vývoje pracovní úrazovosti související s provozem MMV a dále také na základě zjištění z kontrolní činnosti inspektorů, že v příštím období bude zpracován hlavní úkol nebo mimořádná kontrolní akce zaměřená, např. na bezpečnost provozu MMV a manipulačních vozíků ručně vedených, dále také i na manipulaci a skladování manipulačních  jednotek.

Užitečné doplňující informace:

 - základní evropské právní přepisy - směrnice:
• 89/391/EHS: se zabývá opatřeními pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců
• 90/269/EHS: se zabývá identifikací a prevencí rizik při ruční manipulaci s břemeny
• 94/33/ES: se zabývá ochranou mladistvých zaměstnanců

- vybrané související předpisy:
• Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
• Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí
• Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků
• Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů
• Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí
• Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
• Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení
• Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu
• Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů
• ČSN EN 1398 (26 9710) - Vyrovnávací můstky - Bezpečnostní požadavky
• ČSN EN 15635 (26 9635) - Ocelové statické skladovací systémy - Používání a údržba skladovacího zařízení
• ČSN ISO 3691 + Amd 1 (26 8812) - Motorové vozíky - Bezpečnostní předpisy
• ČSN ISO 5053 (26 8801) - Motorové manipulační vozíky - Terminologie
• ČSN 26 8805 - Manipulační vozíky s vlastním pohonem - Provoz, údržba, opravy a technické kontroly.

Další informace je možno získat na: www.suip.cz, www.bozpinfo.cz

Ing. Ondřej Varta, vedoucí úseku inspekce BOZP SÚIP
Ing. Jiří Kysela, metodik/inspektor pro manipulaci s materiálem a skladování a vyhrazená zdvihací zařízení, SÚIP
 

 
Publikováno: 19. 2. 2016 | Počet zobrazení: 2399 článek mě zaujal 251
Zaujal Vás tento článek?
Ano