hnv murr

Novela vyhlášky o bateriích a akumulátorech

Ve Sbírce zákonů byla dne 28. 8. 2015 zveřejněna pod č. 212/2015 Sb. vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, která nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2016. 

 

Od roku 2013 členské státy zasílají hlášení Evropské komisi prostřednictvím systému eDamis. Komise při přípravě reportingové povinnosti změnila strukturu požadovaných dat, z důvodu čehož, už nebyl dosavadní rozsah roční zprávy dostačující. Obsah a struktura uvedené roční zprávy se proto právě publikovanou novelou mění tak, aby zpráva novým požadavkům plně vyhovovala.
Novelizovaná vyhláška stanovuje, vedle dalšího, obsahové náležitosti a rozsah roční zprávy o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, kterou výrobci či kolektivní systémy zasílají Ministerstvu životního prostředí. Z těchto údajů pak MŽP čerpá informace o zpětném odběru a odděleném sběru, jež následně využívá jak pro vnitrostátní účely, tak pro potřeby hlášení Evropské komisi.
Stručný čl. I, který je vlastním obsahem novelizované právní úpravy, doplňuje Příloha č. 3 k vyhlášce č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Pod ní se skrývá detailní roční zpráva o plnění povinností zpětného odběru a odděleného sběru baterií a akumulátorů, rozčleněná do detailních formulářů v podobě tabulek a samostatné přílohy roční zprávy. Ta dokumentuje náklady a výnosy související se zajišťováním plnění povinností výrobců baterií a akumulátorů, s nimiž provozovatel kolektivního systému uzavřel smlouvu o společném plnění.
První část identifikuje, jaký způsob plnění povinností výrobce bude využit – zda jde o individuální, solidární či kolektivní systém. Ve druhé části je specifikováno množství a druh přenosných, průmyslových a automobilových baterií a akumulátorů uvedených na trh v ČR a nevyvezených z ČR ve vykazovaném roce. To znamená, že u skupiny 1, což jsou přenosné baterie či akumulátory,  je požadováno uvést u primárních článků, zda jde o alkalické, zinkové, lithiové či jiné, a v případě sekundárních o nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, Li-Ion/Li-Pol, olověné uzavřené, nebo jiný typ článků. Skupina 2 zahrnuje průmyslové baterie nebo akumulátory (rozdělené na olověné, nikl-kadmiové, nikl-metalhydridové, Li-Ion/Li-Pol či jiné) a třetí samostatnou skupinu tvoří automobilové baterie a akumulátory s nejjednodušším rozdělením na olověné a jiné. Pro každou skupinu baterií a akumulátorů se vyplňuje samostatný list specifikačních tabulek.
Pokud výrobce plní své povinnosti pro přenosné baterie a akumulátory prostřednictvím provozovatele kolektivního systému, zasílá za výrobce roční zprávu provozovatel kolektivního systému. Výrobce pak zasílá samostatně jednu zprávu pouze za automobilové baterie a akumulátory a průmyslové baterie a akumulátory, které uvedl na trh. V případě, že roční zprávu podává provozovatel kolektivního systému, uvádí se v tabulkách č. 2 až 6 celkové údaje za všechny výrobce plnicí své povinnosti stanovené zákonem společně prostřednictvím provozovatele systému v požadovaném členění.
 

 
Publikováno: 9. 12. 2015 | Počet zobrazení: 2818 článek mě zaujal 542
Zaujal Vás tento článek?
Ano