Paralelní progresivní centrální mazací systém

Paralelní progresivní centrální mazací systémy /CMS/ se používají pro rozsáhlé systémy mazání. Progresivní systém se obecně zařazuje mezi základní (univerzální) CMS. Mazací látka (olej nebo plastické mazivo) je postupně (progresivně) rozdělována a dodávána do jednotlivých mazacích míst /MM/ mazaného objektu.  

 

Progresivní rozdělovače jsou vhodné pro manipulaci s mazacími oleji v daném rozsahu viskozity i s plastickými mazivy. Uspořádané do sériového propojení mohou běžně pracovat s plastickými mazivy do penetrační třídy 2 (NLGI 2) a v paralelním uspořádání mohou progresivní rozdělovače pracovat s plastickými mazivy až do penetrační třídy 3 (NLGI 3).

Způsoby zapojování progresivního rozdělovačů v CMS

Progresivní rozdělovače lze zapojit:
- Sériově - progresivní rozdělovače jsou řazeny za sebou. Jde o nejčastěji používané uspořádání rozdělovačů v progresivním systému (viz obr. 1 - pravá větev systému). Používá se především pro jednoduchou možnost kontroly dodávky maziva do všech MM celého CMS. Pro 100% kontrolu proti „ucpání“ (výstupů) stačí hlídat pohyb kontrolního kolíku kteréhokoliv rozdělovače.
- Paralelně - progresivní rozdělovače jsou řazeny vedle sebe (viz obr. 1 - levá větev systému a obr. 3). Toto propojení vyžaduje speciální provedení progresivních rozdělovačů, umožňující jejich vzájemné propojení. Při provozu se nesčítají tlakové ztráty na jednotlivých rozdělovačích. Pro 100% kontrolu proti „ucpání“ (výstupů) i „prasknutí“ (přívodů) stačí hlídat pohyb kontrolního kolíku kteréhokoliv rozdělovače.
- Skupinově - progresivní rozdělovače jsou řazeny vedle sebe a jsou k hlavní větvi rozvodného potrubí připojeny přes uzavírací ventily (viz obr. 2). Uzavírací ventil může být součástí rozdělovače. Toto propojení umožňuje jednoduché zapojování nebo odpojování jednotlivých skupin MM, přičemž není ovlivněna funkce jiných částí CMS. Při provozu se nesčítají tlakové ztráty na jednotlivých rozdělovačích.
- Kombinovaně - jedná se o vhodné sloučení výše uvedených způsobů zapojování (viz obr. 1). Sloučení umožňuje využití výhod (popř. potlačení nevýhod) základních způsobů zapojení.
Volba způsobu zapojení progresivních rozdělovačů v CMS se řídí obvykle technickými parametry mazaného objektu, příslušnými provozními podmínkami a často také ekonomickými možnostmi. 

Použití paralelního progresivního CMS
Zatímco sériový progresivní systém může obsluhovat až cca 100 MM, systémy uspořádané pro paralelní provoz mohou dodávat plastické mazivo do až cca 400 MM a mazací oleje až do více než 1000 MM. To znamená, že systémy s progresivními rozdělovači propojenými paralelně mohou být také nasazeny namísto dvoupotrubních centrálních mazacích systémů a pokud jsou vybaveny monitorovacím zařízením, jsou levnější než dvoupotrubní CMS, a to se stejně efektivním monitorováním.
Oproti nejpoužívanějším progresivním centrálním systémům, které zahrnují hlavní rozdělovač a několik podružných rozdělovačů zapojených sériově, sestává dále popsaný systém z progresivních rozdělovačů propojených paralelně k jednomu hlavnímu potrubí, poskytující vzájemné řízení tak, že počet zdvihů prováděných všemi rozdělovači je buď stejný anebo násobný.
Mezi výhody tohoto systému patří to, že tlakové ztráty nejsou kumulativní, jako je tomu v případě rozdělovačů zapojených sériově. Mazací přístroj musí být chráněn pojišťovacím ventilem v případě nenadálé blokace systému progresivních rozdělovačů. Také monitorování těchto blokací nebo úniků maziva je velice zjednodušené - elektrická zařízení jsou řízena jediným koncovým spínačem umístěným na konci systému. Poruchy lze snadno lokalizovat pomocí našroubovaných tlakových indikátorů ve spojení se zvukovými a vizuálními alarmy. Toto minimalizuje náklady vyhledávání poruch. Systémy s progresivními rozdělovači paralelně zapojenými mohou být rozšiřovány nebo redukovány bez vlivu na provoz a parametry původního systému.
CMS s paralelně zapojenými rozdělovači se osazují různé stroje (např. tvářecí, potravinářské) a strojní zařízení nebo části technologických komplexů (např. huť, válcovna, cementárna, elektrárna, papírna, cihelna, cukrovar) v celém rozsahu strojírenství.

Funkce paralelního progresivního CMS 
Základní konstrukce paralelních progresivních rozdělovačů je stejná, jako je tomu u rozdělovačů používaných pro sériové systémy (viz obr. 4). Rozdíl je pouze v tom, že každý externě řízený progresivní rozdělovač má mírně modifikovanou koncovou sekci. Jeho středový vývrt je zatěsněn oproti přilehlé střední sekci a je vybaven externí přípojkou. Základní principy systému jsou zobrazené na obr. 3 a 5.
A = normální vstupní sekce                         M = normální středová sekce
E = normální koncová sekce                         VE = modifikovaná koncová sekce
V = sekce řízení potrubí
Pokud všechny rozdělovače mají provádět stejný počet zdvihů, skrze ovládací potrubí (L1) od řídicího rozvaděče do řízeného rozvaděče musí být dodáván zdvojený objem maziva. Pro rozdělovače ZP-A je toto zajišťováno sloučením dvou vedlejších vývodů řídicího rozvaděče. V případě ZP-B rozdělovačů se preferuje propojení dvou protilehlých vývodů (pro vyrovnání rotací pístu).
Mazací přístroj dodává mazivo hlavním rozvodným potrubím k progresivním rozdělovačům. Poté, co rozdělovač A provede jeden zdvih a rozdělovač B dva zdvihy, koncový spínač E1 na rozdělovači A způsobí přepnutí dvoucestného ventilu V1 resp. zastaví motor mazacího přístroje.   

Projekčně provozní zásady paralelního progresivního CMS
Hlavní potrubí
Použití hlavních potrubí velkých průměrů umožňuje minimalizaci tlakové ztráty a dodávku maziva do velkých vzdáleností.
Ovládací potrubí
Ovládací potrubí (L1) vyžadované pro paralelní řízení má být propojeno se střední nebo vstupní sekcí řídicího rozdělovače pro zabránění tlakových ztrát, např. mezi vstupními a koncovými sekcemi.
Monitorování
Zatímco při progresivních rozdělovačích zapojených v sérii musí být pro dosažení 100% kontroly proti „prasknutí“ každý podřízený rozdělovač monitorován, při použití paralelního uspořádání progresivních rozdělovačů se vzájemným řízením stačí monitorovat jediný rozdělovač. Když dojde k „prasknutí“ potrubí na vstupní straně, všechny rozdělovače v systému přeruší chod. 
Signál pro provoz mazacího přístroje (dvoucestného ventilu) je vedený do řídicího systému. Doba kontroly se nastavuje mírně delší než interval mezi mazacími cykly.

Indikátory tlaku
ZP-B rozdělovače mají začleněný indikátor vysokého tlaku preferenčně v sekci, jehož výstup řídí další rozdělovač (pro zjednodušení detekce ucpání). Pokud se např. rozdělovač B (obr. 6) zablokuje, indikátor vyšle signál ke zdroji maziva (dvoucestnému ventilu) a odpojí tlak maziva od systému. V případě rozdělovačů ZP-A je indikátor přetlaku namontován hned za výstupem řízení, v ovládacím potrubí s řídicím rozdělovačem, pro jehož indikaci je zabudován.
 Namísto indikátoru přetlaku se může montovat tlakový spínač, který zajistí v případě blokace vizuální indikaci např. prostřednictvím vizuálního alarmu.

Změny v počtech mazacích míst
Na rozdíl od systémů s progresivními rozdělovači zapojenými do série je poměrně snadné zvýšit počet mazacích bodů nebo zaslepených vývodů v paralelním uspořádání se vzájemným řízením. Musí však být zajištěno, že každý rozdělovač zahrnuje nejméně tři a ne více než šest sekcí při provozu s plastickými mazivy a ne více než deset sekcí při provozu s olejem. Musí se také brát v úvahu, že výstupy, skrze které se sekce vyprazdňuje, nejsou na vlastní sekci, ale na sekci přilehlé.

Závěr
Technické a provozní přednosti:
-    možnost vysokého počtu MM,
-    možnost 100% kontroly dodávky maziva do všech MM,
-    možnost dosažení prakticky neomezených poměrů dodávaných množství maziva do jednotlivých MM,
-    nezávislost dodávaného množství maziva na různých protitlacích v jednotlivých MM,
-    vysoká úroveň pracovního tlaku,
-    snadná automatizovatelnost provozu, ovládání a kontroly,
-    zdroj tlakového maziva bez požadavku na speciální funkci,
-    velká variabilnost použití,
-    vysoká spolehlivost provozu a odolnost proti mechanickému poškození i ostatním negativním vlivům pracovního prostředí,
-    minimální požadavky na údržbu, pouze doplňování zásobníků mazacích přístrojů.  

Tyto vlastnosti progresivních CMS jsou důvodem pro jejich úspěšné používání v celém rozsahu strojírenství.

Pavel Špondr, Antonín Dvořák, ŠPONDR CMS, Brno
 

 
Publikováno: 8. 12. 2015 | Počet zobrazení: 1289 článek mě zaujal 214
Zaujal Vás tento článek?
Ano