Schunk

Metody nedestruktivního zkoušení

Vážené čtenářky, vážení čtenáři, dnešní příloha TechMagazínu je věnována oblasti nedestruktivního zkoušení (non-destructive testing – NDT). Již název tohoto oboru jasně naznačuje, že je nutno něco vyzkoušet a přitom zkoušený objekt nepoškodit. V podstatě každý z nás se již s podobným typem zkoušením setkal u lékaře. Namátkou si vedle „vizuální“ kontroly připomeňme alespoň RTG příp. ultrazvukové vyšetření. NDT v technické oblasti si klade podobné cíle, tedy vyhledat povrchové, příp. vnitřní vady (diskontinuity) materiálu, které by mohly mít negativní vliv na funkci strojírenského či elektrotechnického výrobku, stavební konstrukce atd. Čeština a další slovanské jazyky používají pro podobnou činnost specifický výraz defektoskopie (tedy zobrazení defektů), případně a lépe nedestruktivní defektoskopie.  

 

Pro tuto činnost se využívá šest základních NDT postupů – vizuální kontrola (VT), penetrační kapilární metoda (PT), ultrazvuková metoda (UT), radiografická metoda (RT), magnetická prášková metoda (MT) a metoda vířivých proudů (ET). V posledním desetiletí těmto „tradičním“ metodám významně sekunduje metoda akustické emise (AT). Tyto metody jsou založené na různých fyzikálních principech a využívají specifické vlastnosti materiálů. Jednotlivé postupy jsou různě náročné na technické vybavení i na kvalifikaci personálu a nelze stanovit jeden obecně platný postup pro zjištění defektu. Využití konkrétní metody vždy závisí na dané situaci.
Ze škol mizí odborníci
Nedestruktivní kontrola by měla být velmi významnou součástí jednotlivých etap výroby, neboť se rozhodujícím způsobem podílí na kvalitě finální produkce a tedy i na úspěšnosti výrobce. Situace v České republice je poněkud rozporuplná. Je potěšující, že v současné době u části výrobců opět NDT získává postavení, které měla v dřívější době. Působí zde firmy specializované na nedestruktivní zkoušení, existují firmy, které vyvíjí a vyrábí přístrojovou techniku a materiály pro NDT, existuje i několik špičkových vědeckých pracovišť, částečně zaměřených na vývoj techniky a postupů pro defektoskopii. Hlavní brzdou současnosti se však stává nedostatek mladých odborníků. Studenti na středních a vysokých školách dostávají pouze nejzákladnější informace a studovat obor specializovaný na NDT již prakticky nelze. Ze škol postupně mizí odborníci, kteří byli schopni ke studiu přitáhnout mladé posluchače. Výchova defektoskopického specialisty je mnohaletá záležitost, spojená se získáním řady praktických dovedností a s vlastně nikdy nekončící nezbytností dalšího studia. Je zřejmé, že tato situace se bude ještě prohlubovat. Navíc ze vzdělávání se stává business, který sice vyvolává konkurenční prostředí, ale ne vždy zaručuje optimální kvalitu. Tento stav však souvisí s celkových chaosem a nekoncepčností vzdělávání v tomto státě.   
Je zajímavé, nakolik je odlišná situace v sousedním Německu, přestože tradice je velmi podobná. Zde v současnosti existuje několik výzkumných ústavů, které se programově věnuji rozvoji metod NDT, na řadě vysokých škol existují specializace, které jsou zaměřeny na tuto oblast a v neposlední řadě zde také funguje silná profesní organizace, která sdružuje pracovníky a firmy působící v oblasti NDT – DGZfP (German Society for NDT). Tato společnost do značné určité míry koordinuje profesní vzdělávání a certifikaci a především je reprezentantem, který je schopný garantovat zájmy celé profesní skupiny.
Také v naší zemi již přibližně 50 let působí společnost, kterou si původně pod hlavičkou ČSVTS vytvořili defektoskopičtí pracovníci. Po rozdělení republiky na tuto tradici navázala Česká společnost pro nedestruktivní testování – ČNDT. Vzhledem k určitému váhání se v době tohoto přerodu nepodařilo zajistit podstatnější vliv ČNDT na oblast profesního vzdělávání, příp. certifikace a tak zcela pochopitelně bylo toto vakuum vyplněno nově vznikajícími soukromými subjekty.
Na počátku nového milénia
Po roce 2000 se ČNDT zaměřila především na činnost organizační – každoročně pořádá mezinárodní konferenci Defektoskopie, každý druhý rok pak speciální mezinárodní workshop NDT in Progress. Dále je ve spolupráci s regionálními a odbornými skupinami pořádána řada odborných seminářů a setkání. Společnost vydává plakáty a další odborné a propagační tiskoviny, postupně se intenzivněji zapojuje do přípravy NDT odborníků, zejména v okrajových specializacích, které pro komerční firmy nejsou ekonomicky atraktivní, nicméně jejich existence je důležitá pro zachování úplného spektra NDT metod v naší zemi. Významnou aktivitou se stal vznik Centra technické normalizace při ČNDT v roce 2009. Společnost se tak stala zodpovědnou za přípravu norem v oblasti nedestruktivního zkoušení a jejich harmonizaci s normami EN a ISO.
Základním úkolem, který stojí před současnou ČNDT je oživení zájmu o studium nedestruktivní defektoskopie mezi studenty středních a vysokých škol. To samozřejmě předpokládá spolupráci s vedením škol a zejména zmapování současného stavu. Prvním krokem, který je realizován v současnosti, je příprava databáze diplomových a disertačních prací, příp. výzkumných úkolů, které se aktuálně řeší na vysokých školách a dalších výzkumných pracovištích. Tento přehled by samozřejmě sloužil i uživatelům z praxe, kteří hledají mladé pracovníky, případně mají zájem spolupracovat na vývoji nových metod a postupů. Následovat bude jednání o případných úpravách studijních plánů některých specializací na vysokých školách s cílem vytvoření samostatného oboru zaměřeného na výchovu defektoskopických odborníků. 
Mezinárodní aktivity
ČNDT je aktivní i na mezinárodním poli, je řádným členem evropské i světové federace NDT společností. Náš zástupce je členem mezinárodní NDT akademie, což je přísně výběrová společnost nejvýznamnějších NDT odborníků z celého světa. Úspěšná činnost na poli NDT byla oceněna Evropskou NDT společností (EFNDT) přidělením pořádání 11. European Conference on NDT (ECNDT) v roce 2014 do Prahy. Tyto kongresy se konají pouze jednou za čtyři roky a jsou nejvýznamnějšími setkáními defektoskopických odborníků z celého světa.
Činnost ČNDT je samozřejmě rozsáhlejší – spolupracuje při vydávání specializovaného časopisu - NDT Welding Bulletinu, každoročně uděluje Cenu ČNDT zasloužilým pracovníkům oboru, podporuje mladé vědecké pracovníky atd. V této souvislosti je vhodné připomenout úlohu tzv. „firemních členů“, kteří svými finančními příspěvky podporují společnost a umožňují její činnost. Je nezbytné poděkovat také všem kolegům ve vedení společnosti i ostatním členům, kteří jsou ochotni nezištně věnovat svůj čas práci pro společnost i pro rozvoj celé nedestruktivní defektoskopii.

Více o činnosti ČNDT a seznam jejích členů, včetně firemních partnerů naleznete na:  www.cndt.cz

Pavel Mazal, Prezident ČNDT
 

 

 
Publikováno: 18. 10. 2011 | Počet zobrazení: 2479 článek mě zaujal 518
Zaujal Vás tento článek?
Ano