rosler murr Schunk

Kvalifikace NDT personálu a prokazování způsobilosti ve zvláštních procesech – nový přístup

Personální kvalifikace a certifikace je spojena se zvláštními procesy, které kladou na provádějící personál vysoké nároky a proto je jeho způsobilost prokazována personální kvalifikací a certifikací. NDT je nejstarší proces, který byl spojen s řízenou personální kvalifikací.  

 

Z druhé strany je zvláštní proces a jeho úspěšné zvládnutí základním požadavkem na případný úspěšný rozvoj a chod každé firmy v oblasti strojírenství. Bez zvláštních procesů nelze očekávat vysokou přidanou hodnotu vlastní výroby a tím i možnou ziskovost výrobního procesu. Zvláštními procesy je míněno svařování, NDT - defektoskopie, povrchové úpravy, tepelné zpracování, tváření apod.
Zvláštní procesy na sebe navazují a jsou vzájemně determinovány, např. proces svařování je propojen s procesem NDT. Takže nestačí řešit jeden proces a druhý nechat stagnovat. Je třeba rozvíjet zvláštní procesy paralelně.

Požadavky na zvláštní procesy
Kvalitní provedení zvláštního procesu vyžaduje stálý dozor a kontrolu a zároveň kontrolovanou kvalifikaci personálu na všech posuzovaných úrovních (systémová, procesní, personální). V tomto ohledu je výhodné využívat pro posouzení shody třetí strany resp. nezávislé strany, která není propojena žádnými vztahy s výrobní částí a tím zvyšuje pravděpodobnost objektivního pohledu na jakost zvláštního procesu, který je pro firmu určující.

Jak tedy řešit tento schvalovací resp. uvolňovací proces efektivně, aby si Zákazník/Odběratel byl jist kvalitou dodávaných služeb a zároveň měl jistotu dlouhodobé spolehlivosti/kvality dodávek? Jak se dívat na externí hodnocení stavu zvláštních procesů?
Je to velmi důležité, protože Odběratel často není schopen všechny funkce nutné pro kontrolu zvláštního procesu realizovat.
Výrobce se může dívat na celý proces neutrálně a pragmaticky. Jeho základní business je ve výrobě a potřebuje mít kvalitní subdodávky, kvalitní personál pro zvláštní procesy (ať z vlastních nebo vnějších zdrojů) a potom někoho, kdo je schopen zvláštní proces posoudit, jestli je akceptovatelný podle stanovených kritérií. Výrobce to může provést sám nebo kontrahuje externí společnost.

Základní požadavky Výrobce/Odběratele na dodavatele kvalifikačních služeb
Výrobce při výběru dodavatele kvalifikačních služeb, jako jednoho z důležitých prvků zvláštního procesu, musí především sledovat následující požadavky:
1. - Odborná způsobilost dodavatele definovaná vlastními vnitropodnikovými požadavky výrobce - odběratel kvalifikačních služeb/zaměstnavatel je vždy přímo odpovědný za výběr svého dodavatele, žádná nezávislá osoba/instituce nemůže jednoduše tuto odpovědnost převzít bez přímého smluvního vztahu.
2. - Důvěryhodnost dodavatele kvalifikačních služeb z pohledu:
a) Zkušeností/referencí - dodavatel má dostatečnou historii a zkušenosti, které dlouhodobě potvrzují jeho kvalitu,
b) Přímé odpovědnosti za provedené dílo, tj. v našem případě kvalifikaci - dodavatel je schopen se zaručit za svoje dílo, a to jak ztrátou prestiže, tak finančně,
c) Schopností dlouhodobě Výrobce podporovat, nejlépe i v ostatních částech/fázích zvláštního procesu.
3. - Cenová dostupnost poskytovaných služeb – cena musí být optimální, což ovšem neznamená, že je automaticky nejlevnější:
a) Cena kvalifikace je většinou zanedbatelná oproti škodám a ztrátám, které může nevhodně kvalifikovaný pracovník Výrobci způsobit,
b) Proto se vždy vyplatí odebrat službu, která především zajistí Zaměstnavateli/Výrobci jistotu, že personál je připraven co nejlépe (a nikoliv co nejlevněji).
4. - Komplexnost služeb - dodavatel je schopen poskytovat více služeb, které jsou pro prokazování způsobilosti nutné.

Způsobilost pro zvláštní proces
Co to vlastně znamená, být způsobilý provádět zvláštní proces? Dodavatel/Výrobce je schopen a organizačně připraven realizovat zvláštní proces v rámci očekávané kvality, která je většinou definována výrobkovými kódy nebo standardy a dlouhodobými výsledky.
Každý zvláštní proces lze rozdělit do několika kategorií pohledu na něj, které společně určují celkovou kvalitu a udržitelnost zvláštního procesu. Jde především o následující pohledy:

1.    Systémový - dodavatel je schopen zvláštní proces organizovat a řídit - míru schopnosti organizace procesu lze posoudit na základě požadavků norem ISO 9001/ISO 17025,
2.    Procesní - dodavatel je schopen zvláštní proces provádět a získat očekávané výsledky - posouzení podle ISO 17043 resp. přímým auditem na úrovni PRI NADCAP resp. TPG nebo ekvivalentním způsobem,
3.    Personální - dodavatel disponuje způsobilým personálem, který je řízeně kvalifikován a prověřován v rámci recertifikačních aktivit nebo pravidelným prokazováním způsobilosti (Performance Review/Technical Performance Evaluation) - pro NDT to je ISO 9712 nebo ekvivalentně v zaměstnavatelském sytému – SNT-TC-1A.
Čili pokud např. dodavatel kvalifikace je schopen poskytnout více než jednu část prokazování způsobilosti (bod 1, 2, 3), potom je to pro Odběratele/Výrobce vždy velká výhoda, neboť minimálně ověřovací proces, že dodavatel je způsobilý, je mnohem levnější. Vedle toho je velkou výhodou, že na proces je celkový pohled svým způsobem harmonizován - nedochází k podstatným změnám náhledu na proces rozdílnými dodavateli posuzovacích služeb. 
Dalším plusem může být, že organizace poskytující služby v jednom procesu je schopná ekvivalentní služby poskytovat i v procesech dalších.

Nový přístup ISO 17025/17043/ISO9712
Cílem nového řešení, které vytvořilo ATG s.r.o., ve spolupráci s TÜV Nord Czech, s.r.o. s využitím sítě školicích středisek (PTS s.r.o., TESTIMA s.r.o., ATG s.r.o.), je rozšířit portfolio služeb o pokrytí zvláštních procesů jejich hodnocením ve všech třech úrovních se zahrnutím všech provázaných zvláštních procesů.

Jde o prokazování způsobilosti v oblasti:
1.    Systémové - prokazování shody podle ISO 9001/ISO 17025 resp. ISO 3834,
2.    Procesní - prokazování shody podle ISO 17043, ISO 3834,
3.    Personální - prokazování shody s požadavky na způsobilost personálu - pro NDT to je ISO 9712 nebo ekvivalentní v zaměstnavatelském sytému - SNT-TC-1A.

Snahou partnerů je poskytnout úplné služby prokazování shody a tím i způsobilosti minimálně pro proces svařování a NDT. Samozřejmě lze tento systém jednoduše doplnit o další procesy. Zákazník/Výrobce se tedy může obrátit na dodavatele s požadavkem na posouzení více procesů na sebe navazujících.

Společnosti ATG a TÜV Nord Czech spolupracují na projektu k naplnění cílového řešení. Vzhledem k tradici a zázemí firem je zřejmé, že důvěryhodnost poskytovaných služeb stojí na dlouhodobých základech vybudovaných z tradice, dosavadních referencí a budoucího rozvoje na projektu zainteresovaných společností.

Projekt zahrnuje:
1.    Kvalifikaci dozorového i realizačního personálu pro základní zvláštní procesy aplikované pro strojírenství.
2.    Kvalifikované a zkušené inspektory/auditory pro posouzení provádění procesu s podporou akreditované služby Proficiency Testing Providera podle ISO 17043.
3.    Posouzení provádění zvláštního procesu a jeho organizační zabezpečení.
4.    Možnou realizaci v sousledných zvláštních procesech.

Závěr
V dohledné budoucnosti lze očekávat větší tlak na dlouhodobou důvěryhodnost a stabilitu firem, které poskytují základní činnosti pro provoz a dozor zvláštních procesů. A to ať ze strany přímých dodavatelů služeb ve zvláštních procesech, tak ze strany posuzovatelů shody při dodávkách zvláštních procesů.
Obecně nelze očekávat, že tyto požadavky jsou v komplexní rovině schopna poskytovat uskupení založená na dobrovolné participaci svých členů na jejich chodu v situaci, kdy by měla dlouhodobě zajišťovat činnosti velmi náročné z pohledu především právní odpovědnosti.
Projektem ATG a TÜV Nord Czech budou vytvořeny podmínky pro komplexní podporu zvláštních procesů v oblasti svařování a NDT. Tento přístup by měl napomoci výrobním firmám zejména v ČR a SR se lépe prosadit na stále více a více globalizovaném trhu, který očekává efektivní realizaci zadaných projektů zejména v oblasti zvláštních procesů.
 

 
Publikováno: 5. 10. 2015 | Počet zobrazení: 2082 článek mě zaujal 392
Zaujal Vás tento článek?
Ano