its murr Schunk

Nebezpečné chemické látky a mazací oleje

Od 1. 6. 2015 nabývá účinnosti nařízení Evropské unie (ES) č. 1272/2008, nazývané CLP (Classification, Labeling and Packaging). Stručný výtah, co toto nařízení přináší v oblasti ropných produktů a zejména v oblasti mazacích olejů je uveden níže.

 

Není jednoduché udělat výtah z 2014 stran dlouhého aktualizovaného nařízení CLP a ještě ho správně vysvětlit. Určitou pomocí mohou být zprávy a stanoviska olejářských sdružení s celoevropskou působností, jako je CONCAWE, UEIL, či UNITI. Můžeme je najít na stránkách: https://www.concawe.eu/publications/3/40/Report-No-10-14, http://www.ueil.org/en/ a http://www.uniti.de/?changelang=2
Oblast nebezpečných látek byla v minulosti regulována pomocí velmi často prováděných aktualizací evropských směrnic, tzv. DSD (Dangerous Substances Directive) a DPD (Dangerous Preparation Directive). Ukázalo se, že doporučení daná směrnicemi nezabránili rozdílnému hodnocení nebezpečnosti chemických látek v jednotlivých státech a proto byla zvolena forma nařízení, které je pro všechny státy evropské unie závazné a státy jsou povinny svoji legislativu přizpůsobit příslušnému evropskému nařízení do termínu nabytí účinnosti, který nastává právě teď.
Jaké jsou hlavní rozdíly ve vyhodnocování nebezpečnosti ropných látek podle dřívějších směrnic DPD a DSD na straně jedné a podle nového nařízení (tzv. Regulation) na straně druhé?

Povrchní hodnocení nám ukáže 2 hlavní rozdíly:
1)    Od 1. 6. 2015 jsou výrobci povinni vyhodnocovat nebezpečnost svých výrobků podle nařízení CLP a tyto směsi (většina mazacích olejů je podle nařízení směs), musejí být označeny novými symboly nebezpečnosti. Tvar symbolů (piktogramů) je odvozen od tzv. GHS (Global Harmonized Systém), který by měl do budoucna sjednotit předpisy o nebezpečných látkách celosvětově, včetně předpisů pro dopravu (ADR, RID apod.). Doprodej výrobků se starým označením je povolen po dobu 2 let do 1. 6. 2017.
2)    Nabytím účinnosti nařízení CLP se mnoho ropných produktů, které dosud nebyly nebezpečné, legislativně změní na produkty více, či méně nebezpečné s povinností značení příslušnými symboly nebezpečnosti.
Bližší rozbor této změny už je spojen s pojmy, které nemusí být čtenářům TechMagazínu plně srozumitelné, ale se kterými nepochybně přijdou do styku.

Třídy, kategorie a symboly nebezpečnosti
Jak dřívější směrnice (DPD a DSD), tak i nové nařízení CLP rozdělují nebezpečnosti do 3 skupin. Jde o fyzikálně chemické nebezpečné vlastnosti, o vlastnosti nebezpečné pro lidské zdraví a vlastnosti nebezpečné pro životní prostředí. V každé této skupině se významně navyšuje počet tříd a tj. i hledisek pro posouzení nebezpečnosti. To se odráží i v celkovém pohledu na nebezpečnost. Dříve se nebezpečnost ropných látek na zdraví člověka dala vyhodnotit pomocí 3 symbolů:

T…Toxický                       Xn…Zdraví škodlivý               Xi…Dráždivý
                              

Nově se zavádí více symbolů (piktogramů), které jsou specifické pro dané nebezpečnosti:

GHS06 - pro látky s akutní toxicitou (orální, dermální a inhalační),

 

GHS08 - je symbol slangově značený jako spiderman a je určen pro látky karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci, toxické pro cílové orgány, pro látky způsobující senzibilizaci dýchacích cest a látky nebezpečné při vdechnutí,

GHS05 - pro látky způsobující poleptání kůže, či vážné poškození očí,

 

GHS07 - pro látky dráždivé - podráždění očí, podráždění a senzibilizace kůže, nižší stupeň akutní toxicity, či toxicity pro cílové orgány, nebezpečný pro ozónovou vrstvu,

GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí, nebezpečné pro vodní prostředí, akutní, či chronická nebezpečnost.

 

V blízkosti piktogramů se musí vyskytovat i důležité signální slovo, zda nám hrozí NEBEZPEČÍ (Danger) a nebo jenom VAROVÁNÍ (Warning).Čtyři významné změny pro olejářský průmysl

a) Bezbarvé nízkoviskózní těkavé látky, např. uhlovodíková rozpouštědla, byly pro svoji podobnost s vodou a možnou záměnu s ní, označovány symbolem Xn, věta R65: Zdraví škodlivý při požití může vyvolat poškození plic. Toto platilo obecně pro všechny oleje s kinematickou viskozitou menší než 7 mm2/s při 40 °C. Nařízení CLP přitvrdilo a kromě příslušného symbolu GHS 08 (spiderman), který je doprovázen signálním slovem NEBEZPEČÍ, je povinnost uvádět větu H304: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. Takto nyní budou muset být označeny všechny látky, jejichž kinematická viskozita je menší než 20,5 mm2/s při 40 °C. Tj. např. většina řezných olejů a i některé hydraulické oleje, které zatím nevykazovaly žádnou nebezpečnou vlastnost, se tímto nařízením stávají nebezpečnými.


b) Změna limitů a zpřísnění klasifikace látek způsobujících podráždění kůže, či očí. Látky (směsi), které byly podle DPD hodnoceny jenom jako dráždivé Xi, mohou být v důsledku nové klasifikace hodnoceny jako nebezpečné s piktogramem GHS05, který je běžně v dopravě využíván pro nebezpečné žíraviny.

 

 

 

c)    Zavádí se změna názvosloví pro látky s akutní toxicitou, např. Toxický, kategorie 4. Nebezpečnost této látky je malá a slovo Toxický může být pro mnoho lidí matoucí.

d)    Hořlavost. Stávající limit pro hořlaviny 3. třídy se posunul z 55 °C na 60 °C. Tj. všechny látky a směsi s bodem vzplanutí pod 60 °C musí být značeny piktogramem GHS02, jako hořlavé látky.

 

 

 

 

Je povinností dodavatelů olejů předat zákazníkovi bezpečnostní list (ev. umožnit jeho stáhnutí na svých webových stránkách), kde jsou všechny informace o nebezpečnosti produktu uvedeny. Vyhodnocení nebezpečnosti v bezpečnostním listu a na štítku obalu by se mělo shodovat. Slovní doprovod by měl být v českém jazyce.

 

 
Publikováno: 6. 8. 2015 | Počet zobrazení: 5223 článek mě zaujal 379
Zaujal Vás tento článek?
Ano