its murr Schunk

Centrální mazací systémy tvářecích strojů

Centrální mazací systémy slouží k dopravě mazacích prostředků na třecí plochy strojů a strojních zařízení za účelem snížení třecí síly a intenzity opotřebení. Výrazně ovlivňují technickou úroveň jimi osazených objektů. Správná volba prvků a systémů mazací techniky, jejich vhodné uspořádání a rozmístění jsou základními podmínkami dosažení kladného ekonomického efektu při jejich využívání. 

 

Nasazování centrálních mazacích systémů (CMS) na strojích a strojních zařízeních je výhodné a někdy zcela nepostradatelné. CMS dopravují mazací látku (olej, tekuté plastické mazivo, plastické mazivo) do mazacích míst (na stykovou plochu pohybujících se částí) v přesně stanoveném množství a čase, nezávisle na odporu proti vnikání maziva do mazacího místa a nezávisle na „negativním lidském faktoru“ za účelem:

• snížení tření a valivého odporu (snížení opotřebení a hnací energie),
• zvýšení ekologičnosti a hygieny provozu (ochrana životního prostředí),
• zvýšení bezpečnosti práce.

Centrální mazání
Mazací prostředky se do mazacích míst dopravují automaticky pomocí mazacích prvků uspořádaných do CMS. Prvky CMS se rozdělují na tyto základní skupiny:

• zdroje tlakového maziva,
• rozdělovací a dávkovací prvky,
• ovládací, řídicí a kontrolní prvky,
• rozvodné potrubí a příslušenství CMS.

Z výše uvedených prvků se sestavují jednotlivé centrální mazací systémy.

Rozdělení centrálních mazacích systémů 
Obecně rozdělujeme CMS podle nejrůznějších hledisek (viz tab. 1). Hlavním znakem pro rozdělení je počet tlakových potrubí mezi zdrojem tlakového maziva a mazacími místy, popř. mezi zdrojem tlakového maziva a rozdělovacími nebo dávkovacími prvky (Základní systémy) a určení CMS pro příslušné aplikace (Speciální systémy).
Dále můžeme CMS podrobněji rozdělovat podle dalších hledisek:

• CMS oběhové a ztrátové,
• CMS pro plastická maziva nebo mazací oleje,
• CMS s pohonem zdroje tlakového maziva ručním, mechanickým, elektrickým, atd.,
• CMS s ovládáním závislosti na čase nebo na zatížení mazaného stroje či zařízení, atd.

Základní CMS
Na základě svých technických a ekonomických vlastností jsou jednotlivé základní CMS použitelné vždy pro určité stroje a strojní zařízení v různých oblastech průmyslu. Vícepotrubní CMS se používají pro mazání menších a středně velkých strojních zařízení, případně je lze užít i pro mazání některých samostatných uzlů velkých strojních celků s malým počtem mazacích míst. Dvoupotrubní CMS jsou určeny pro osazování rozsáhlých strojních celků s velkým počtem mazacích míst, se značnými vzdálenostmi mezi zdroji tlakového maziva a mazacími místy, které pracují v drsných provozních a klimatických podmínkách. Jednopotrubní a škrticí CMS slouží k osazování menších strojů s malým až středním počtem mazaných míst a pracujících ve vhodných provozních podmínkách. Progresivní CMS jsou vhodné pro mazání malých a středně velkých strojů a strojních zařízení se středním počtem mazacích míst, které pro svou funkci vyžadují kontrolovatelnou dávku do všech mazaných míst. Základní CMS lze podle potřeby navzájem kombinovat, případně (pokud to jejich technické vlastnosti vyžadují) i částečně slučovat.

Centrální mazací systémy tvářecích strojů
Typická mazaná místa tvářecích strojů jsou ložiska (kluzná i valivá), čepy, vodicí lišty, otevřené ozubené převody atd. (Článek se nezabývá dalšími možnostmi aplikací CMS na tvářecích strojích, např. oběhovými CMS, CMS pro mazání (+ event. ofukování) technologických operací a CMS pro aplikaci konzervačních nebo separačních prostředků).
Pro dopravu maziva do mazacích míst tvářecích strojů se z výše uvedených používají obvykle následující CMS.

Vícepotrubní CMS - pro mazací oleje i plastická maziva do NLGI-tř. 2(3)
Vícepotrubní CMS slouží k mazání strojů a strojních zařízení od několika do cca 60 i více (dle počtu vývodů příslušného zdroje tlakového maziva) mazacích míst a do vzdálenosti max. 20 m.
Tento systém je vhodný pro mazání kompaktních celků a používá se především pro dopravu mazací látky do třecích dvojic, u kterých není nutná 100% kontrola dodávky. Množství maziva pro každé jednotlivé mazací místo (dvojici mazacích míst) se nastavuje přímo na čerpací jednotce mazacího přístroje (popř. spojováním vývodů), celkové dodávané množství je možné měnit volbou režimu provozu. Pomocí vhodných rozdělovačů je možné rozšířit počet mazacích míst a případně kontrolovat dodávku maziva do těchto mazacích míst. Systém je velmi jednoduchý z konstrukčního i uživatelského hlediska.

Vícepotrubní CMS se pro nemožnost kontroly dodávky maziva u nově vyráběných tvářecích strojů nepoužívá. U provozovaných tvářecích strojů se obvykle nahrazuje progresivním CMS.

Dvoupotrubní CMS - pro mazací oleje i plastická maziva do NLGI-tř. 3
Dvoupotrubní CMS slouží k mazání strojů a strojních zařízení s velkým počtem mazacích míst (1000 a více), vzdálených až 100 i více metrů. Systém je velmi provozně spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí. Snadno se docílí požadované množství maziva do jednotlivých mazacích míst (velikostí a regulací zdvihu pístu dávkovačů či změnou režimu provozu). Dodávka maziva je zcela nezávislá na různých protitlacích v mazacích místech.

Dvoupotrubní CMS se u tvářecích strojů používá hlavně v případě, že se předpokládá potřeba měnit poměry dodávaných množství maziva do mazacích míst během jejich provozování.

Progresivní CMS - pro mazací oleje i plastická maziva do NLGI-tř. 2(3)
Progresivní CMS slouží k mazání strojů a strojních zařízení až do cca 100 (i více) mazacích míst vzdálených desítky metrů. Systém je provozně velmi spolehlivý, odolný proti mechanickému poškození a vlivům prostředí. Uspořádáním a provedením rozdělovačů docílíme dodávání požadovaného množství maziva do jednotlivých mazacích míst v širokém rozsahu. Princip funkce umožňuje 100% kontrolu „ucpání“ (i „prasknutí“ před kontrolovaným rozdělovačem) dodávky maziva do všech mazacích míst. Progresivní CMS se pro mazání tvářecích strojů používá nejčastěji.

Postřikovací CMS - pro mazací oleje i plastická maziva do NLGI-tř. 2(3)
Postřikovací CMS jsou použitelné pro celou škálu maziv od olejů až po plastická maziva. Slouží především k dopravě mazací látky na otevřená mazaná místa (boky zubů ozubených převodů, řetězy, vodicí plochy aj.) nebo pro technologická mazání. Postřikovacími CMS se nahrazují dříve používané mazací systémy - např. brodicí nebo kapací. Počet mazacích míst a vzdálenosti jsou limitovány parametry zvolených prvků. Postřikovací CMS se u tvářecích strojů používá nejčastěji pro mazání otevřených ozubených převodů, popř. pro mazání vodicích lišt beranů.

V současné době se v oblasti CMS tvářecích strojů začíná využívat řada technických novinek, např.:

• centrální doplňování zásobníků maziva (minimalizace negativního lidského faktoru, zvýšení ekologičnosti provozu),
• řízená dodávka maziva do mazacích míst v závislosti na okamžitých provozních podmínkách (optimalizace dávkování a spotřeby),
• směšovací CMS s dopravou maziva pomocí tlakového vzduchu (plynulejší dávkování + chlazení),
• skupinové a paralelní uspořádání progresivních CMS (optimalizace dávkování a spotřeby),
• kontrola těsnosti rozvodných potrubí před mazacími místy (zvýšení provozní spolehlivosti tvářecího stroje),
• sudová nebo kontejnerová čerpadla jako zdroje tlakového maziva (minimalizace negativního lidského  faktoru, zvýšení ekologičnosti provozu).

Závěr
CMS mohou do mazacích míst dopravovat mazací látky v širokém rozsahu fyzikálních (viskozita nebo konzistence) parametrů a chemických nebo ekologických vlastností. CMS může pracovat periodicky nebo kontinuálně a v automatickém nebo ručním režimu, podle charakteru a podmínek provozu.
CMS lze aplikovat u výrobců i provozovatelů (formou dodatečné montáže) tvářecích strojů, nejvýhodněji formou dodávky kompletních systémů a služeb (od projekce, montáže, provozování a servisování). Životnost CMS, ekonomická návratnost nákladů na jejich pořízení, jejich flexibilita na aktuální provozní podmínky a především kladné provozní zkušenosti po jejich nasazení jsou hlavními důvody pro jejich stále výraznější používání na širokém rozsahu tvářecích strojů v různých oblastech průmyslu. Stále se zvyšující požadavky na technickou úroveň a snaha dosáhnout co nejvyšší ekonomičnosti a ekologičnosti jejich provozu jsou hlavními motivy výrobců i uživatelů tvářecích strojů používat co nejdokonalejší CMS.
 

 
Publikováno: 4. 8. 2015 | Počet zobrazení: 1785 článek mě zaujal 288
Zaujal Vás tento článek?
Ano