Rosler murr Schunk

Software pro výrobu kordových tkanin

Přední evropský producent kordových tkanin pro gumárenský průmysl, společnost KORDÁRNA Plus, a.s., která je součástí nadnárodní skupiny KORD GROUP, je dodavatelem (nejen) pro přední světové výrobce pneumatik. Od ledna 2013 svůj chod řídí prostřednictvím jediného kom¬plexního ERP systému HELIOS Green. Nasazením výrobních a logistických modulů KORDÁRNA Plus plně nahradila dosluhující, vlastními silami vyvíjený systém pro evidenci výroby a skladů.  

 

KORDÁRNA Plus používala dlouhá léta dílčí programy na bázi FoxPro a DOS, vyvinu¬té na míru vlastními pracovníky. Sklady byly vedeny duplicitně s rozdílnou úrovní podrobnosti a využívaly pevné ceny, takže dohledání skutečných nákladů na zakázku a výrobek bylo velmi komplikované.

Před více než deseti lety vznikl první záměr modernizace systémů. Zastaralé aplikace v oblasti ekonomiky a skladového hospodářství byly nahrazeny systémem HELIOS Green. Následoval dlouhý pro¬ces, který skončil až v roce 2010, kdy padlo konečné rozhodnutí – využít pružnost a otevřenost výrobních modulů systé¬mu HELIOS Green z produkce Asseco Solutions a „best practices” z oboru textilních výrob společnosti QUORT SYSTÉM. Spo¬lečný tým navrhl unikátní řešení řízení a plánování textilní výroby prá¬vě na základě HELIOS Green.

Unikátně pro textilní výrobu
Po schválení postupu realizace byla zahájena implementace stan¬dardních výrobních oblastí a modulů, tedy konkrétně:
•    Komplexní příprava výroby a kalkulace
•    Plánování výroby a interaktivní tvorba výrobních příkazů
•    Podpora prodeje a nákupu a komplexní zákaznický servis
•    Řízení výroby a logistiky v reálném a čase - nástroje řízení a sběru dat
•    Podpora kontroly kvality (nákupu, prodeje a všech výrobních stupňů)
•    Ekonomika výroby a výrobní controlling

Dále byla implementována nadstavbová řešení pro specifickou oblast textilní výroby, mezi něž patří Zákaznické a výrobní varianty a výpočtové nástroje parametrů, Kalkulace a finanční modelování, propojené s controllingem, Emulátory textilní výroby na míru pro všechny výrobní stupně, spo¬jené s váhou, tiskárnou a výrobními řídicími a logistickými systémy a také Výrobní a logistický systém řízení a skladování textilní výroby.

Celý ERP systém byl naplánován ke spuštění a zprovozněn postupně. Nové zakázky byly zadávány do výrobního systému od 1. dubna 2012 v pevných cenách z důvodu běžícího účetního období. Pře¬chod na FIFO oceňování se uskutečnil následně k 1. lednu 2013.

Přínosy projektu
Díky novému systému získala KORDÁRNA Plus především nové mož¬nosti v rozvoji řízení a plánování výroby, ale také v oblasti finanč¬ního sledování a hodnocení výrobních zakázek.

To však není samozřejmě kompletní výčet přínosů nového systému. Nezanedbatelnými výhodami jsou také například významné zrychlení a zpřesnění reakce na individuální potřeby zákazníka, dohledatelnost a doložitelnost všech aktivit a změn na ma¬nipulační jednotce pro materiál, polotovar i finální výrobek nebo integrace uživatelů v jednom systému. Za zmínku bezesporu stojí i samostatnost a nezávislost pracovníků při práci s informačním sys¬témem. Systém HELIOS přinesl lidem z KORDÁRNY Plus také variantnost v přípravě výroby i v plánování výroby, výběr vhodné varianty ve výrobě a podporu technického plánování výroby.

Řízení výroby
„V oblasti TPV jsme implementovali opravdu „pružný“ systém. Pro skupiny výrobků nám umožňuje definovat technické parametry a tyto dále používat nejen v technologii, ale v celém výrobním procesu. Umožňuje nám definovat vlastní vzorce pro výpočty technologických i jiných pa¬rametrů,“ říká Jiří Kohút, technický asistent GŘ a pokračuje: „HELIOS Green nám nyní umožňuje zpra¬covávat ve variantách roční plány i forecasty na příští měsíce. Reál¬né poptávky pak zaplánujeme postupně na jednotlivé technologické stupně, typová pracoviště a výrobní příkazy a nakonec rozvrhneme až na konkrétní stroje. Při dílenském plánování je možné k zefektiv¬nění celého procesu požadavky na výrobu spojovat nebo naopak rozdělovat do jednoho nebo více výrobních příkazů. V ERP vy¬tvářené vazby umožňují v plánování i evidenci plnou dohledatelnost od finálního výrobku zpět, k výdeji materiálu.“

Celkově společnost KORDÁRNA Plus získala po zavedení nové¬ho systému řízení výroby významné uživatelské sjednocení a inte¬graci, vysokou informační pohotovost a efektivitu. Při realizaci dodávek pak systém HELIOS Green poskytl přesnou znalost skutečných výrobních nákladů a pomohl vyhodnocovat zis¬kovost produkce.

Ing. Ladislav Obrovský
Vedoucí týmu realizace HELIOS Green
Asseco Solutions, a.s.
 

 
Publikováno: 14. 5. 2015 | Počet zobrazení: 2315 článek mě zaujal 502
Zaujal Vás tento článek?
Ano