asseco Aimtec murr

Hospodaření s odpady má nová pravidla

Česko má novou strategii jak na odpady. Od 1. ledna 2015 vstoupil v platnost Plán odpadového hospodářství (POH) pro roky 2015-2024, který v závěru loňského roku vláda schválila, jako strategický rámec pro rozvoj nakládání s odpady. Hlavními cíli je předcházení vzniku odpadů a zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů.  

 

Nový Plán odpadového hospodářství ČR pro roky 2015-2024 navazuje na předchozí POH ČR 2003-2013, následně prodloužený do roku 2014. Jde o klíčový dokument pro realizaci dlouhodobé strategie nakládání s odpady, obaly a výrobky s ukončenou životností, plně v souladu s evropskou odpadovou legislativou. Poprvé je součástí tohoto dokumentu i Program předcházení vzniku odpadů. Novou legislativou se Ministerstvo životního prostředí zaměřuje na upřednostnění způsobů nakládání s odpady podle celoevropské odpadové hierarchie.
Česká republika, která patří mezi evropské skládkařské velmoci, se v novém Plánu odpadového hospodářství (POH) zavazuje k plnění evropských cílů ve všech oblastech nakládání s odpady. Proto strategie navržená na budoucí období, podle ministra životního prostředí Richarda Brabce, vede k jednoznačnému odklonu odpadů ze skládek pomocí předcházení odpadům, zvýšení recyklace a materiálového využití odpadů. K naplňování strategie nám pomůžou finanční prostředky z nového Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, z něhož bude možné čerpat prostředky na celý systém nakládání s odpady. Ministerstvo zároveň připravuje motivační program pro kraje, ze kterého bude moci každý region čerpat až 1 milion korun na zpracování svého krajského POH. Všechny kraje musí následně do 18 měsíců, tj. nejpozději do 30. června 2016, zpracovat své plány odpadového hospodářství.
Schválený POH ČR nově zahrnuje i Program předcházení vzniku odpadů. Ten se zaměřuje např. na řešení textilního odpadu, nebo např. na systém tzv. opraven pro rozbité výrobky, které nemusí nutně skončit v odpadu. Součástí plánu je analýza současného stavu odpadového hospodářství ČR a částečné výstupy z ekonomické analýzy nakládání s odpady ve zprávě z hodnocení dopadů regulace. Oproti předchozímu plánu odpadového hospodářství se zde více prolínají obecné principy „soběstačnosti a blízkosti“, zároveň principy „znečišťovatel platí“ a „rozšířená odpovědnost výrobce“ s úmyslem dodržovat evropskou hierarchii nakládání s odpady.
Strategie nového plánu vychází ze čtyř hlavních cílů, kterými jsou: předcházení vzniku odpadů a snižování měrné produkce odpadů, minimalizace nepříznivých účinků na lidské zdraví a životní prostředí při vzniku odpadů a nakládání s nimi, udržitelný rozvoj společnosti, přiblížení se k evropské „recyklační společnosti“ a maximální využívání odpadů jako náhrady primárních zdrojů.
Do roku 2020 je cílem ministerstva zvýšit nejméně na 50 % hmotnosti celkovou úroveň přípravy odpadu k opětovnému použití a recyklaci u odpadů z papíru, plastu, skla i kovu. Prioritou pro biologicky rozložitelné odpady je snížení maximálního množství biologicky rozložitelných komunálních odpadů ukládaných na skládky nejvýše na 35 % z celkové hmotnosti v roce 2020 oproti roku 1995.
Na Plán odpadového hospodářství přímo navazuje nový programový dokument Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, ze kterého bude možné čerpat do roku 2020 až 459 mil. eur na podporu nových zařízení a systémů nakládání s odpady v ČR.
 

 
Publikováno: 7. 4. 2015 | Počet zobrazení: 3413 článek mě zaujal 557
Zaujal Vás tento článek?
Ano