Rosler MURR2 Schunk

Projekt 4M MC: čtyři středoevropské země propojily své trhy s elektřinou

V závěru loňského roku došlo k úspěšnému propojení energetických trhů kvarteta středoevropských zemí - český trh s elektřinou má nyní přímé spojení se slovenským, maďarským a rumunským. Tento integrační proces by měl ještě dále pokračovat.  

 

V Evropě tak fungují obdobné obchodní bloky propojující i další země, a výhledově, což je i snahou EU, by tak měly spolupracovat energetické trhy všech unijních členů, což by nabídlo zcela nové možnosti v obchodování s elektřinou na území unie.
Zkratka 4M MC (Four Markets Market Coupling) označuje projekt propojení trhů s elektřinou čtyř středoevropských zemí: ČR, Slovenska, Maďarska a Rumunska. Projekt navazuje na úspěšné propojení Česka a Slovenska v roce 2009 a následné rozšíření o Maďarsko v roce 2012. Spojený trh těchto tří zemí měl v roce 2013 tuzemskou roční netto spotřebu elektřiny ve výši 180,7 TWh. 
Propojení trhů umožňuje další efektivitu obchodování a přidělování příhraničních kapacit, což by mělo vést k vyšší bezpečnosti dodávek elektrické energie, vyšší likviditě a nižší volatilitě cen. Je založeno na řešení Price Coupling of Regions (PCR), jehož součástí je mj. speciální algoritmus a systém operačních postupů pro výpočet spotových cen elektřiny v Evropě a alokaci přeshraničních kapacit na denní bázi. Tento systém byl vyvinut a je vlastněn 6 burzami včetně českého Operátora trhu s elektřinou (OTE). Propojení trhů je založeno na principu implicitní alokace přeshraničních kapacit – obchodník se o kapacitu nestará, výsledný tok je výsledkem výpočtu. Obchodníkům se po integraci snižuje riziko a nejistota, obchodování je rychlejší a efektivnější. V minulosti, kdy trhy nebyly propojeny, museli obchodníci, kteří chtěli prodat elektřinu do zahraničí nebo ji naopak dovést, vedle nákupu samotné energie získat i kapacitu pro její přenos, a to v separátní aukci přenosových kapacit.
Projekt začal v srpnu 2013 s cílem rozšířit CZ-SK-HU Market Coupling o Rumunsko a implementovat řešení PCR. Provozovatelé přenosových soustav (ČEPS, SEPS, MAVIR a Transelectrica) spolu s energetickými burzami (OTE, OKTE, HUPX a OPCOM) s podporou národních energetických regulátorů (ERÚ, ÚRSO, MEKH a ANRE) spolupracovali v rámci společného projektu s cílem vyvinout a implementovat všechna nezbytná řešení, která zajistí technickou a procesní kompatibilitu 4M MC s cílovým evropským řešením, které je již implementováno v jiných propojených evropských regionech.

Propojené trhy šetří peníze
K propojování trhů vedou Evropu dva hlavní důvody. Prvním z nich je ekonomický přínos. Podle souhrnné zprávy Evropské Agentury pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) plynou z neefektivního využití přenosové kapacity milionové ztráty. ACER tyto ztráty vyčísluje na 1,5 mld. eur v roce 2013.
Větší míra přeshraničního propojení by prý přinesla úspory až 600 milionů eur ročně. Podle stejného zdroje efektivní využití přeshraničních propojení v Evropě vzrostlo z méně než 60 % v roce 2010 na přibližně 77 % v roce 2013, a to jen díky implementaci market coupling na několika přeshraničních profilech mezi lety 2010 a 2013. Očekává se, že zbývající necelá čtvrtina (23 %) bude dosažena po propojení celé Evropy na principu market coupling.
Druhým důvodem je razantní nástup obnovitelných zdrojů. Jejich prakticky nulová regulovatelnost představuje pro trh s elektřinou velkou zátěž. V okamžiku, kdy začnou vyrábět, je potřeba se vypořádat s nenadálým přebytkem elektřiny v systému a cena elektřiny prudce padá dolů. Případný zájemce o koupi (nebo naopak prodej) však musí v případě nepropojených trhů soutěžit o volnou kapacitu pro přeshraniční přenos. Jednotný trh tuto bariéru odstraňuje, čímž získává lepší schopnost reagovat na výrobu elektřiny ze zdrojů závislých na počasí. To se zpětně odráží na spolehlivosti a stabilitě provozu přenosové soustavy. 

Přínosy propojování 
Energetický trh segmentovaný na jednotlivé národní trhy je neefektivní a obchodování na něm více rizikové, tudíž drahé. Na propojených trzích mohou obchodníci lépe plánovat výrobu a spotřebu. Systém tím otevírá prostor pro další hráče, trh se stabilizuje a více zprůhlední. Důsledkem je pak nárůst konkurence a nárůst likvidity trhu, což vede k tlakům na snížení cen. Úspory z propojených
trhů mohou obchodníci promítnout do své cenové politiky. Přestože propojování trhů s elektřinou má především usnadnit obchodování a snížit ztráty z neefektivního využívání přeshraničních kapacit, celkový dopad je mnohem širší. Provozovateli přenosové sítě dává možnost efektivněji regulovat množství elektřiny v soustavě v závislosti na aktuálním vývoji. Propojení trhů zároveň minimalizuje zátěž na tzv. úzkých místech přenosové soustavy. Díky větší dostupnosti elektřiny se zvyšuje spolehlivost jejích dodávek. V neposlední řadě dochází ke stabilizaci cen elektřiny v regionu. 

Spojené státy energetické
Integrace národních trhů s elektřinou probíhala nejprve na regionální úrovni mezi sousedícími zeměmi. Až později přišla Evropská komise podporující proces propojování trhů s elektřinou s myšlenkou postupně integrovat celou Unii. Pro účely vzájemného srovnání byly země sdruženy do geografických regionů, které se postupně spojují. Tyto regiony představují následující bloky: Baltic (Estonsko, Litva, Lotyšsko), CEE (středovýchodní: ČR, Polsko, Maďarsko, Slovensko), CSE (jihovýchodní: Itálie, Řecko, Slovinsko, Švýcarsko), CWE (středozápadní: Německo, Francie, Belgie, Holandsko, Rakousko), Nordic (Dánsko, Finsko, Švédsko, Norsko), SWE (jihozápadní: Španělsko, Portugalsko) a FUI (Velká Británie, Irsko).

Evropa propojuje své energetické trhy
2. pol. 90. let – propojování Skandinávie
2006 – propojení Francie-Belgie -Holandsko
2007 – propojení Španělsko - Portugalsko
2009 – propojení ČR-Slovensko
2010 – propojení CWE-Nordic  a propojení Švédsko-Polsko
2011 – propojení Itálie-Slovinsko
2012 – propojení ČR-Slovensko-Maďarsko
5/2014 – propojení CWE-Nordic-SWE
11/2014 – propojení ČR-Slovensko-Maďarsko-Rumunsko
Evropská komise plánuje pokračovat v integraci energetických trhů i v příštích letech. 

Igor Chemišinec, OTE
 

 
Publikováno: 4. 3. 2015 | Počet zobrazení: 2167 článek mě zaujal 432
Zaujal Vás tento článek?
Ano