Rosler MURR2 Schunk

Bez informací voda nepoteče

Každý z nás je zvyklý, že stačí pouhé otočení kohoutku a teče voda. Nezamýšlí se nad tím, co vše je k tomu potřeba. A zpravidla vůbec netuší, že k tomu, aby byla voda pro všechny kdykoli k dispozici, je dnes nutnou součástí technologie i specializovaný a komplexní technicko-ekonomický software.

 

Moderní vodárenské společnosti se díky neustále se zvyšujícím nárokům na jejich činnost už bez podpory takového systému neobejdou. Totéž pochopitelně platí i pro ostatní utilitní společnosti, tedy ty, které distribuují elektřinu, plyn, teplo, ale i třeba telekomunikace a další.
Hlavní úlohou každé vodárenské společnosti je zásobovat spotřebitele pitnou a užitkovou vodou z veřejných vodovodů v určité oblasti. Dalším důležitým úkolem je odvádět a čistit odpadní vody vypouštěné do veřejné kanalizace, což znamená provozovat, udržovat, opravovat a ochraňovat vodní zdroje, veřejné vodovody, veřejnou kanalizaci a čistírny odpadních vod.
Informační systém v oblasti vodovodů a kanalizací musí pokrýt zejména veškerou technickou, ekonomickou a obchodní agendu. Připravenost a otevřenost ERP jako základu informačního systému pro integraci na další systémy jako ZIS, GIS, údržba, EDM či laboratorní systémy je pro oblast vodáren a kanalizací obecně považováno za velkou výhodu.
Důležitá je však kvalita této podpory, způsob pokrytí jednotlivých agend přímo v ERP či míra integrace systémů třetích stran projevující se v celkové funkčnosti podnikového informačního systému a jeho příspěvku k řízení technických, ekonomických a obchodních procesů. Prakticky všechny firmy z oblasti vodovodů a kanalizací jsou v současné době postaveny před nelehký úkol vést instituci s relativně malým počtem zaměstnanců a přitom dodržovat požadavky vlastníků infrastruktury či legislativní normy pro provozovatele zásobující zákazníky pitnou vodou. Proto je v těchto firmách skutečně nutné nasadit vysoce sofistikované řešení na bázi podnikových informačních systémů.

Samozřejmosti i specifika
Informační systém v oblasti vodárenství by měl, kromě běžných ekonomických a HR agend, podporovat i další procesy, např. nákup služeb, řízení dopravy, správu smluv, evidenci docházky či evidenci zadávacích řízení vypsaných zadavatelem a v neposlední řadě též komplexně zabezpečit řízení údržby provozované infrastruktury. n. Typickým specifikem firem z této oblasti je ucelené řízení vybraných klíčových procesů prostřednictvím informačního systému, např. o likvidaci havárií.  Zpracování hlášení probíhá na call centru s nepřetržitým provozem. Pracovník, který přijme hlášení o havárii je pak, pomocí speciální aplikace, předá na dispečink. Po prošetření situace jde hlášení zpět na call centrum, jehož pracovníci pak mohou informovat zákazníky, kteří stejnou havárii ohlásí později. V případě havárie velkého rozsahu bývá použita také hlasová smyčka s nahranými informacemi o aktuální situaci. V systému vzniká pro daný případ také zakázka pro účely vyhodnocování ekonomické stránky věci.
To je ukázka vzájemného propojení jednotlivých modulů systému, např. modulu Call centrum s tradičními oblastmi ERP. Návaznost však neexistuje pouze v rámci jednotlivých modulů informačního systému. Ve firmě tohoto typu je samozřejmě nutná i návaznost na další systémy. Jako příklad může sloužit třeba havarijní management či technická evidence s vazbou na geografický informační systém nebo kontakt se zákazníky (zákaznický IS).

HELIOS v PVK
Konkrétní příklad - Společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (PVK) patří do sdružení společností Veolia Voda, jejímž vlastníkem je francouzské finanční konsorcium. Poměřováno množstvím vyráběné pitné vody, počtem zásobovaných obyvatel (cca 1,2 mil. v hlavním městě a dalších cca 200 000 obyvatel na území ČR) a množstvím vodovodních a kanalizačních přípojek (93 000 a 69 000) je největším podnikem svého druhu v ČR.
Jako celá řada společností v oblasti dodávek služeb koncovému zákazníkovi má i PVK vysoký podíl fixních nákladů, které jsou spojeny s údržbou, modernizací a dalším rozvojem provozované vodovodní a kanalizační sítě, jenž má dopad na kvalitu vyráběné a dodávané vody. Nezbytnost pokrýt tyto fixní náklady při dlouhodobě klesající spotřebě pitné vody proto vede ke zvyšování cen vodného a stočného. Tento fakt dále nutí spotřebitele snižovat spotřebu pitné vody, což má za následek další tlak na zvyšování cen vodného a stočného. Aby tak nedocházelo k neustálému roztáčení této cenové spirály, je i PVK nucena v maximální možné míře minimalizovat své vnitřní náklady. To však je dnes těžko myslitelné bez nasazení pokročilých řešení na bázi nejmodernějších informačních a komunikačních technologií. Není proto divu, že se již v roce 2002 stalo jednou z klíčových součástí podpory řízení PVK rozhodnutí o výběru komplexního podnikového informačního systému. Rozhodnutí vybrat z nabízených systémů HELIOS Green z produkce společnosti Asseco Solutions podpořila jak řada pozitivních referencí, tak zkušenosti a odborné znalosti dodavatele prokázané v rámci výběrového řízení.
V červnu roku 2002 byly zahájeny práce na analýzách a implementaci zvoleného řešení. Ekonomická část systému byla připravena ke spuštění k 1. lednu 2003. V oblasti řízení lidských zdrojů proběhlo spuštění o měsíc později. V současné době je systém HELIOS Green využíván napříč celou strukturou PVK. Využívají se moduly Ekonomika (účetnictví, fakturace, pokladna, banka, majetek, odpisy pohledávek), Obchod (sklady, smlouvy), Zakázka, Personalistika a mzdy, a modul Doprava (řízení dopravně mechanizačního střediska, zpracování elektronických výpisů čerpání PHM). V průběhu implementace systému ERP bylo rozhodnuto o implementaci dalších aplikací - servisního modulu řízení IT - Help Desk a rozšiřující aplikaci modulu PaM Personální řízení provozu - Docházka. Tyto moduly jsou také implementovány na bázi HELIOS Green, takže se bez problémů staly integrální součástí celého informačního systému. Celkem bylo zakoupeno 450 uživatelských licencí systému HELIOS Green a v průběhu implementace byli všichni tito uživatelé proškoleni.

Moduly na míru
Jako všechny vodárenské firmy má PVK velmi vysoké požadavky na řešení personalistiky a mezd. To se týká všech firem s 24h provozem. Proto bylo v modulu Personalistika a mzdy nutno provést poměrně velké množství dovývojů a softwarových úprav podle požadavků zákazníka. Dovyvíjen byl také modul Doprava, např. jeho provázanost s elektronickými výpisy čerpání PHM a automatickým výpočtem a odesláním silniční daně. Zajímavé je také to, že vozidla jsou zde sledována systémem GPS, přičemž z výstupů je pak automaticky generován deník jízd. Ten se pak zpětně využívá v systému, např. pro potřeby controllingu.
Předáním systému do rutinního provozu však práce na rozvoji nasazeného řešení a zejména na jeho integraci s dalšími aplikacemi celopodnikového informačního systému PVK pochopitelně neskončily. Již v průběhu implementace se začala řešit otázka zprovoznění rozhraní mezi systémem HELIOS Green a zákaznickým systémem PVODwin, jehož úkolem je zejména transparentní sledování saldokont jednotlivých odběratelů a dodavatelů PVK. Realizováno bylo také nastavení systému dle popisu podnikových procesů pomocí vlastního integrovaného nástroje Workflow v návaznosti na systém řízení jakosti ISO.

Podpora údržby
Specializovanou nadstavbou informačního systému HELIOS Green, určenou pro komplexní podporu procesu údržby, je Technický informační systém (TIS). Přitom údržbou rozumíme všechny aktivity nad objekty údržby - preventivní a periodickou údržbu, revize, opravy, plánování, řešení havarijních stavů, realizaci a vyhodnocování investičních akcí. Řešení TIS je založeno na úplné integraci do systému HELIOS Green a následujících principech této integrace:
• maximální využití vlastností a funkcí jádra IS HELIOS Green,
• jednotné uživatelské prostředí, způsoby ovládání a správa přístupových oprávnění,
• společná datová základna,
• šablony, formuláře, filtry, funkce, vztahy, tiskové výstupy a další,
• přímé vazby na ostatní moduly (Zakázka, Doprava, Majetek, Obchodní sklad, Účetnictví a další),
• otevřenost na úrovní standardu IS HELIOS Green,
• možnost uživatelských úprav systému a přizpůsobení na míru podle požadavků,
• komunikace s okolními systémy a aplikacemi prostřednictvím webových služeb,
• využití workflow.

Unikátní řešení pro vodohospodáře
TIS je v současné době hlavní součástí integrovaného vodohospodářského systému řízení v Praze, který je znám pod zkratkou SWiM (Smart Water integrated Management). SWiM je unikátním nástrojem, protože systémově integruje 10 různých oblastí vodohospodářského managementu. Jde o pátou generaci řídicího systému. Propojily se tak např. systém dispečerského řízení, kontrola kvality vody, sledování výroby a spotřeba vody, plánování údržby a oprav, ochrana vodohospodářských zařízení, optimalizace nákladů, integrovaný systém krizového řízení nebo informovanost odběratelů, veřejnosti i klíčových osob a subjektů. Díky integraci se zefektivnilo řízení celého vodohospodářského systému a zrychlilo řešení provozních situací.

Jedno řešení pro 8 spokojených uživatelů
Výsledkem dlouhodobé spolupráce společnosti Asseco Solutions a jejího implementačního partnera firmy Popron Systems byla úspěšná implementace HELIOS Green v PVK, která dala podnět k dalším implementacím ERP řešení na bázi téhož systému v rámci skupiny Veolia voda ČR. Systém je dnes implementován a provozován celkem v osmi dalších dceřiných společnostech, např. v Moravských vodárnách, a.s., ve Vodárně Plzeň, a.s., Středočeských vodárnách, a.s., v 1. SčV, a.s., v Česká voda - Czech water, a.s. a dalších.
Jan Jílek, Popron Systems - Partner systému HELIOS Green

 

 
Publikováno: 27. 12. 2014 | Počet zobrazení: 2004 článek mě zaujal 413
Zaujal Vás tento článek?
Ano